Educació artística Codi:  02.173    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura es planteja dins del Grau d'educació primària com una primera aproximació a les arts, en concret les arts visuals i la música, del futur professorat d'aquest àmbit educatiu. L'assignatura concep aquestes pràctiques com a processos col·lectius que impliquen significats simbòlics, condicions materials de producció, contextos de socialització, etc. Alhora, desenvolupa una perspectiva crítica sobre el paper de les arts en la formació personal, social i cultural (tant en general, com en l'etapa educativa concreta de l'ensenyament primari), tot tenint en compte debats com el de les identitats de gènere i la construcció de les diferències culturals.

Atesa l'amplitud i diversitat dels camps artístics abordats, així com l'eclecticisme i experimentalitat de les arts en el moment contemporani, més que a l'aprenentatge de tècniques artístiques concretes o a la transmissió de repertoris canònics d'obres, l'assignatura s'enfoca a generar un canvi de mirada sobre les concepcions de l'art i els llenguatges artístics, promovent l'interrogació teòrica i pràctica de les experiències, concepcions i coneixements previs de l'alumnat, així com l'adquisició de noves perspectives i habilitats en relació amb aquests llenguatges artístics.

Amunt

Educació artística és una assignatura obligatòria que se situa en el 4rt semestre del pla d'estudis del Grau d'educació primària. La seva finalitat és dotar l'alumnat de coneixements i recursos artístics des d'una òptica contemporània. Posteriorment tindrà una continuïtat aplicada en l'assignatura Didàctica de l'educació artística de 6è semestre, que s'ocupa de les estratègies didàctiques específiques per a l'ensenyament de les arts en els diferents nivells de l'educació primària.

Amunt

No són necessaris coneixements especialitzats previs, més enllà dels proporcionats per les assignatures cursades anteriorment al Grau.

Amunt

L'assignatura consta de 6 ECTS, que suposen una dedicació de 150 hores en un semestre, és a dir, unes 8-10h setmanals. Per tant, cal que l'alumnat s'asseguri que disposa del temps suficient per assumir aquesta dedicació.

Amunt

Objectius:

Els objectius de l'assignatura son els següents:

  • Promoure en l'alumnat una presa de consciència crítica de la pròpia trajectòria formativa en relació amb les arts, i de les pràctiques artístiques que desenvolupa.
  • Afavorir la comprensió i qüestionament de les pròpies concepcions sobre les arts i l'educació artística.
  • Ajudar a l'adquisició d'habilitats d'estudi i recerca en l'àmbit de les arts i l'educació artística.
  • Donar a conèixer elements teòrics i històrics bàsics per a la comprensió de les diverses concepcions sobre les arts i l'educació artística.
    Introduir el pensament crític en relació amb la diferència i la desigualtat (cultural, de gènere, social, etc.), en la societat en general i també pel que fa a les arts.
  • Fomentar el desenvolupament d'una perspectiva argumentada i crítica sobre l'educació artística que promogui la igualtat i la justícia social.
  • Incentivar l'aprenentatge i generació d'estratègies artístiques contemporànies per a l'exploració crítica de l'entorn físic i social.
  • Aconseguir que es faci un ús significatiu i crític de les tecnologies per a l'elaboració i comunicació de reflexions conceptuals i creacions sonores i visuals.
  • Estimular l'aprenentatge col·lectiu i la col·laboració entre l'alumnat.

Competències:

Seguidament s'enumeren les competències de l'assignatura, que en cada activitat es concretaran en resultats d'aprenentatge específics i adaptats a les tasques que ha de realitzar l'alumnat.

Competències bàsiques i generals:

CG1. Resoldre situacions complexes de diversitat cultural, analitzant-ne els components, trobant alternatives de resolució, arribant a consensos en la seva aplicació i avaluant-ne els resultats de la implementació.

Competències específiques:

CE1. Saber aplicar adequadament a la pràctica educativa el coneixement sobre les àrees curriculars de l'educació primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics al voltant dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
CE15. Aplicar de manera adequada les tecnologies de la informació i de la comunicació a les aules d'educació primària i en l'àmbit acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentatge:

RA54. Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
RA56. Adquirir recursos per fomentar la participació al llarg de la vida en activitats
musicals i plàstiques dins i fora de l'escola.

Amunt

L'assignatura s'organitza en les següents activitats:

Activitat 1. "Benvinguda: Ens presentem i coneixem l'assignatura"
Activitat introductòria que té com a objectiu presentar l'enfocament, continguts i metodologia de l'assignatura, així com convidar l'alumnat a formular les seves primeres idees sobre la matèria.

Activitat 2. "Mans a l'obra!: Explorem i representem l'entorn amb imatge i so"
Activitat que es desenvolupa al llarg de tot el semestre i que és la més eminentment pràctica. L'alumnat realitza una exploració del seu entorn mitjançant el registre i creació d'imatges i sons, centrant-se en les nocions de frontera, límit i diferència, per concloure editant la seva cerca en un únic artefacte visual/sonor.

Activitat 3. "Qui som i d'on venim?: Reconstruïm les nostres històries de vida en relació amb les arts i l'educació artística"
La tercera activitat que se centra en les trajectòries formatives en relació amb les arts de l'alumnat, així com en les seves pràctiques artístiques i culturals presents i passades. L'objectiu és prendre consciència de com aquestes experiències han conformat les pròpies idees sobre les arts i l'educació artística.

Activitat 4. "Art i diferència: Repensem les pràctiques interculturals en educació artística"
Aquesta activitat grupal se centra en el qüestionament i reconsideració de les definicions i pràctiques relatives a la interculturalitat en educació, en especial pel que fa a les arts. De nou, es combinarà la reflexió sobre experiències pròpies o conegudes amb l'exploració de nous referents teòrics i artístics.

Activitat 5. "El currículum d'educació artística: Fem una lectura crítico-constructiva posant en pràctica allò après"
L'assignatura conclou amb una activitat en la que es proposa realitzar una primera aproximació a la concreció del currículum d'Educació artística, tot analitzant-lo críticament i generant un esbós de proposta didàctica que hi dialogui.

Amunt

Fitxes de referents artístics Web

Amunt

A més dels recursos d'aprenentatge desenvolupats específicament per a l'assignatura, cada activitat compta amb una selecció de referents externs que ajuden a orientar les tasques de l'alumnat i a ampliar la seva comprensió dels conceptes treballats.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt