Fonaments de programació Codi:  05.554    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informació addicional sobre la bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura és el punt d'entrada a la programació. És una assignatura introductòria, en la que aprendreu els fonaments del disseny algorísmic i la programació en C.  

Amunt

Aquesta assignatura és el punt d'inici de les tècniques de programació. L'aprofundiment es farà cursant les assignatures següents del pla d'estudis:

 • Pràctiques de Programació
 • Disseny i Programació Orientada a Objectes.

El disseny algorísmic i la programació en llenguatge C permet adquirir uns coneixements pràctics imprescindibles a altres assignatures del grau.

Amunt

Si us dediqueu al desenvolupament de programari, no cal dir que la pràctica professional girarà principalment a l'entorn de l'aprenentatge adquirit en una sèrie d'assignatures, la primera de les quals és aquesta. Així doncs, aquesta assignatura ocupa una posició central en els estudis i en moltes de les seves sortides professionals.    

Amunt

L'assignatura no pressuposa cap coneixement previ de programació ni de cap altra assignatura d'aquests estudis. És convenient, però, tenir alguns coneixements fonamentals de matemàtiques.

Amunt

Competències dins del Grau

 • Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
 • Coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació a l'enginyeria.

Objectius de l'assignatura

L'objectiu general de l'assignatura és aprendre a dissenyar algorismes i programes que compleixin uns criteris bàsics de qualitat per a resoldre problemes de baixa complexitat.

Aquest objectiu general es concreta en els següents objectius concrets:

 1. Conèixer i assimilar els conceptes fonamentals de l'algorísmica mitjançant l'aprenentatge i comprensió de la sintaxi i semàntica d'una notació algorísmica.
 2. Posar en pràctica els conceptes i les tècniques de programació per tal que, a partir de l'enunciat d'un problema, es pugui dissenyar una solució algorísmica i implementar-ne el programa corresponent que el resolgui.
 3. Usar diferents tècniques de programació per a resoldre de manera més eficient problemes més complicats: la modularitat que permet resoldre'ls  descomponent-los en subproblemes més senzills i els esquemes algorísmics com una tècnica eficaç per construir algorismes a partir de solucions ja conegudes.
 4. Adquirir pràctica en l'aplicació dels conceptes anteriors en un entorn real de desenvolupament de programes i així, assolir un coneixement no tan sols conceptual sinó també pràctic de com escriure un programa, compilar-lo, muntar-lo i executar-lo.

 

Amunt

Algorísmica

 • Introducció a la programació
 • Tipus de dades:  bàsics (enter, real, caràcter, i booleà), estructurats (vectors, matrius, taules i tuples) i abstractes (pila, cua i llista)
 • Estructures de control: seqüencial, alternativa i iterativa
 • Esquemes algorísmics: recorregut i cerca
 • Modularitat
 • Recursivitat

Programació en C

 • Guia d'estil del llenguatge C
 • Guies de llenguatge C:
  • Tipus bàsics de dades
  • Operacions de canvi de tipus de dades
  • Cadenes de caràcters
  • Funcions d'entrada i sortida
  • Paràmetres d'entrada i sortida
  • Punters
 • Entorn de programació
  • Introducció a l'entorn de programació CodeLite
  • Modularitat en CodeLite
  • Correctot automàtic ACME

Amunt

Material Suport
Materials de programació Web

Amunt

Als recursos de l'aula hi trobareu l'accés a la xWiki que conté tots els recursos que necessiteu: unitats de contingut, guies de programari i llenguatge C i orientacions per a realitzar les diferents activitats. També hi teniu accés des de l'aula de laboratori.

Des de l'aula també s'accedeix al recull de qüestions freqüents (FAQ) que us serviran per trobar respostes ràpides a les preguntes més habituals i que és molt útil per a resoldre les PAC i la PR.

Finalment, des de l'espai de recursos de l'aula,  accedireu a la Màquina Virtual (VM) que inclou el programari que necessiteu programar en C, i també el codi dels exemples de C de la xWiki.

Amunt

 • Dmitrovi, S. Programming in C, Fourth Edition. Apress, 2021. 0p. ISBN 9781484266434
 • Gonzalez-Morris, G. & Horton, I. Beginning C: From Beginner to Pro. Apress, 2020. 0p. ISBN 9781484259764
 • Kernighan, B.W. & Ritchie, D.M. The C programming language. Pearson IT Certification, 1988. 0p. ISBN 9780133086249
 • Prinz, P. & Kirch-Prinz, U. C Pocket Reference. O'Reilly Media, Inc., 2002. 0p. ISBN 9780596004361

Amunt

Per poder assolir els objectius proposats, durant tot el semestre anirem combinant l'estudi de la teoria de l'algorísmica (disseny d'algorismes) amb la pràctica de programació en C (codificació de programes).

Cada setmana us proposarem una activitat diferent, les anomenades proves d'avaluació continuada (PACs). A la mateixa activitat us enllaçarem els recursos necessaris per a resoldre-la.

També haureu de fer una pràctica (PR) i lliurar-la si voleu superar l'assignatura. Els estudiants que no entreguin la PR i obtinguin una nota mínima de 5,0 no podran superar l'assignatura.

Finalment, haureu de presentar-vos a les proves finals. Depenent de si heu superat les PACs o no, us haureu de presentar a una Prova de Síntesi (PS) o a un Examen (EX), tal com es detalla a l'apartat de model d'avaluació.

En aquesta assignatura, molt més que en d'altres, l'assimilació dels conceptes i mètodes que li són propis depèn en gran mesura de la realització continuada dels exercicis proposats i de practicar molt. Per aquest motiu, és molt important que cada setmana feu els exercicis de les unitats i que practiqueu amb els aspectes concrets del llenguatge i de l'entorn de programació. 

L'aprenentatge de la programació és eminentment pràctic i necessita d'un procés continuat i incremental. L'avaluació continuada (les PAC i la PR) serveix per a fer aquest aprenentatge incremental. Aquesta és sens dubte la via que garanteix millor el vostre assoliment dels objectius previstos.

Per desenvolupar la part pràctica de l'assignatura tindreu al vostre abast un Laboratori Virtual de C. El Laboratori és accessible des del campus i és atès per un consultor de laboratori que us ajudarà a resoldre qualsevol dubte que tingueu sobre la instal·lació del programari i la programació en C. El laboratori està pensat exclusivament per donar suport a la instal·lació del programari, i resoldre dubtes relacionats amb els exercicis de C de les PAC i el desenvolupament de la pràctica.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant la FC: (AC + Pr) + PS

Final Continuada: (FC) = AC + Pr

AC = 40%

Pr = 60%

Notes mínimes:

· Pr = 5

· AC = 4

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.


Nota final d'assignatura: FC + PS

FC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

.

Opció amb EX: (EX+Pr)+AC

Final d'Examen (FE) = EX + Pr

EX = 60 %

Pr = 40%

Notes mínimes:

· Pr = 5

En cas de no assolir la nota mínima a la Pr, la nota obtinguda en la fórmula correspon a l'obtinguda a la Pr, o el que indiqui el model d'avaluació.


Nota final d'assignatura: FE + AC

FE = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

.

.

Amunt

L'avaluació continuada consisteix en deu Proves d'Avaluació Continuada (PACs) i una Pràctica (PR).

Els enunciats de les diferents activitats s'aniran publicant al calendari de l'aula en la data prevista. Cal lliurar les activitats dins el termini indicat al  calendari establert. No s'acceptaran si es lliuren fora de termini.

El semestre començarà amb una activitat no avaluable (EP) consistent en la preparació de l'entorn de programació. Tot i que aquesta activitat no té puntuació, és imprescindible fer-la per poder continuar amb la resta de parts pràctiques.

Proves d'avaluació continuada (PAC)

Us trobareu PAC de dos tipus diferents:  

_ PAC Moodle (les PAC1, PAC2, PAC3, PAC5, PAC7, PAC9 i PAC10):

Una  PAC Moodle normalment constarà de dues parts:
- Un qüestionari de disseny algorísmic  
- Un exercici curt de programació en C  

Per tal que us avaluem la PAC Moodle és imprescindible que hàgiu fet l'exercici de programació en C en cas que en tingui.

Cada PAC Moodle té un pes de 7% en la nota final d'AC.

_ PAC de disseny i codificació (les PAC4, PAC6 i PAC8):

A partir d'un enunciat que planteja un problema concret, haureu de dissenyar un algorisme  que el resolgui, i després codificar-lo en un programa C.

Cada PAC de disseny i codificació té un pes de 17%  a la nota final d'AC.

PRÀCTICA (PR)

La Pràctica consisteix en la resolució d'un projecte de programació en C que es planteja a partir d'un context pràctic. És obligatori fer la pràctica i obtenir una nota mínima de 5 per aprovar l'assignatura.

Frau o Plagi

És important tenir clar que el seguiment correcte de l'assignatura us compromet a fer les activitats proposades (PAC i Pràctica) de manera individual i segons les indicacions que pauta aquest Pla Docent.

En cas que no sigui així, les activitats s'avaluaran amb una D o un 0 segons correspongui. En concret, en cas d'extrema similitud entre algun exercici d'alguna PAC/Pràctica de dos o més estudiants que desacrediti el fet d'haver-la realitzat individualment, la nota final d'AC/Pràctica serà una D per a tots ells, d'acord amb la normativa UOC de plagi ja indicada anteriorment.

Amunt

Les Proves Finals (PF), depenent de la via d'avaluació escollida, consisteixen en una Prova de Síntesi (PS) o en un Examen (EX).

Tal com s'indica a l'apartat "Consulta de model d'avaluació", en l'opció seguint la FC cal fer la prova de síntesi (PS) i en l'opció  amb EX cal fer un examen. Per tant, en qualsevol cas per superar l'assignatura cal fer una prova final i en tots dos casos cal una nota  mínima 5 en la nota de pràctica.

Amunt

De cadascuna de les activitats d'avaluació del curs (PAC i Pràctiques), a més de les solucions publicades a l'agenda de l'aula, els estudiants en el llindar de l'aprovat (C+/C-), rebran un feedback personal en què es comenten els errors comesos i es donen indicacions de millora.
Aquest feedback es rebrà mitjançant el mateix aplicatiu de lliurament i registre d'AC en la data de publicació de les qualificacions de cada activitat.

Amunt