Administració i gestió d'organitzacions Codi:  05.556    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Administració i Gestió d'Organitzacions" pretén iniciar a l'estudiant en el món de les organitzacions (en general: empreses, administracions públiques, entitats sense ànim de lucre...) que constitueixen l'entorn en el que (o per al que) l'estudiant desenvoluparà la seva activitat professional. Així, intenta proporcionar un marc global que expliqui el seu funcionament intern, però també les seves interaccions amb l'exterior.

Tot i no ser una assignatura tecnològica, pretén donar aquesta aproximació al món de les organitzacions des de la perspectiva del professional de les tecnologies de la informació i la comunicació. Així els exemples i alguns dels seus continguts estan clarament enfocats des d'aquesta perspectiva.       

Amunt

Aquesta assignatura és la introductòria a aquest àmbit de coneixement en els Graus d'Enginyeria Informàtica, de Multimèdia i de Tecnologies de la Telecomunicació. En tots tres graus es considera recomanable matricular-la abans que l'assignatura "Gestió de Projectes" i en el cas del Grau de Multimèdia abans de l'assignatura "Mercats i Legislació".

Els conceptes i les competències que s'hi desenvolupen seran recurrents, explícita o implícitament, en moltes de les situacions pràctiques proposades en altres matèries de cadascun dels tres graus.

Amunt

Pel seu caràcter transversal, com hem dit més amunt, les competències desenvolupades en aquesta assignatura seran d'utilitat per a entendre el context on el professional realitza la seva activitat professional.

Amunt

Donat que és l'assignatura introductòria a aquest àmbit de coneixement, no cal cap mena de coneixement previ sobre administració d'organitzacions ni sobre economia.

Amunt

Els objectius de l'assignatura es reflecteixen en les competències que es treballen per indicació de les memòries dels graus on s'imparteix aquesta assignatura:

Grau d'Enginyeria Informàtica (GEI):

  • GEI8. Capacitat per a identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que juguen les TIC en elles.
  • GEI10. Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals en l'entorn de les TIC.

Grau de Multimèdia (GM):

  • GM19. Capacitat per a identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions i el paper que juguen les TIC en elles.
  • GM21. Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals en l'entorn de les TIC.

Grau de Tecnologies de Telecomunicació (GTT):

  •  GTT14. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Aquestes competències, per tal de tractar les redundàncies entre elles i els diferents aspectes que inclouen en les seves definicions, les traslladem a les següents:

C1. "Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa". (De GTT14)
C2. "Capacitat per a identificar les característiques dels diferents tipus d'organitzacions" (De GEI8 i GM19)
C3. "Organització i gestió d'empreses". (De GTT14)
C4. "Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord als aspectes legals a l'entorn de les TIC" (De GEI10 i GM21)
C5. "Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic a l'entorn de les TIC" (De GEI10 i GM21)
C6. "Capacitat per a identificar el paper que juguen les TIC en les organitzacions" (De GEI8 i GM19)

Amunt

El marc conceptual que es desenvolupa, i la seva correspondència amb les competències esmentades abans, s'organitza al voltant de 5 mòduls de contingut:

Mòdul 1: Idees preliminars (vinculat a PAC 1 / REPTE 1)

Continguts

Competències

·         Concepte, tipologies i objectiu de les organitzacions.

·         El sector no lucratiu.

·         Les àrees funcionals.

·         Estructures organitzatives.

·         Direcció d'organitzacions.

C1

C2

C3

 

Mòdul 2: Finances a les organitzacions (vinculat a PAC 2 / REPTE 2)

Continguts

Competències

·         Finançament i anàlisi estats financers.

·         Anàlisi d'inversions.

·         Conceptes econòmics que impacten en les organitzacions.

C3

 

Mòdul 3: Les organitzacions i el seu entorn (vinculat a PAC 3 / REPTE 3)

Continguts

Competències

·         Responsabilitat social de les organitzacions.

·         Creixement sostenible.

·         Ètica professional.

.     Igualtat de gènere a les organitzacions.

C5

Mòdul 4: El pla de negoci. (vinculat a PAC 3 / REPTE 3)

Continguts

Competències

·         El pla de negoci.

·         Forma jurídica del negoci

·         Aspectes legals de l'activitat i el projecte tecnològic.

C1

C3

C4

Mòdul 5: Dades, organitzacions i resiliència (vinculat a PAC 4 / REPTE 4)

Continguts

Competències

·         Dades, informació i coneixement a les organitzacions.

·         Dels sistemes d'informació clàssics al big data.

.     Resiliència i business continuity

C6

 

 

Amunt

Ètica de la informació Web
Ètica de la informació PDF
Bit 12 PDF
Bit 43 GEI PDF
Bit 13 PDF
Bit 51 PDF
Bit 43 GTT PDF
Bit 16 PDF
Bit 52 PDF
Bit 33 PDF
Bit 15 PDF
Bit 43 PDF
Bit 34 PDF
Bit 23 PDF
Bit 31 PDF
Bit 43 GM PDF
Bits PDF
Bit 11 PDF
Bit 14 PDF
Bit 41 PDF
Bit 32 PDF
Bit 42 PDF
Bit 22 PDF
Bit 21 PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar únicament mitjançant la realització d'un examen final (EX). La nota final de l'avaluació contínua (AC) complementa la nota de l'examen final (EX) mitjançant l'encreuament d'acord amb la fórmula corresponent. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: EX + AC o EX .

 

Amunt