Àlgebra Codi:  05.557    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura pretén proporcionar a l'estudiant/a una formació bàsica sobre temes bàsics d'àlgebra, els quals són instrumentals per a altres matèries més directament relacionades amb el món de les telecomunicacions, la informàtica o altres enginyeries.

D'altra banda, en ser una assignatura de matemàtiques, ha d'ajudar a l'estudiant/a en la seva formació científic-tècnica, aportant un llenguatge i metodologies propis de les disciplines matemàtiques i científiques.

Amunt

Hi ha una clara relació entre aquesta assignatura i les restants de caràcter matemàtic del pla d'estudis, les quals fan referència a temes d'anàlisi matemàtica, càlcul numèric o probabilitats i estadística.

D'altra banda, els coneixements que aporta aquesta assignatura també són aplicables a altres àmbits de les enginyeries, com en la informàtica gràfica, les bases de dades i l'estructura de la informació, l'estudi dels llenguatges formals o el tractament del senyal.

Amunt

És molt convenient haver cursat de forma recent els cursos de matemàtiques corresponents a Batxillerat o nivell equivalent.

Amunt

Aquesta assignatura introdueix l'estudiant/a en temes d'àlgebra i està orientada a futurs enginyers i enginyeres. Els objectius generals són els següents:

- Proporcionar a l'estudiant coneixements i habilitats bàsiques de l'àlgebra, necessaris en l'aprenentatge i aplicació disciplines vinculades a diferents assignatures de la titulació.

- Desenvolupar les capacitats de l'estudiant pel que fa a la modelització formal i posterior resolució de problemes que poden sorgir en àmbits diversos de la informàtica, les telecomunicacions o altres enginyeries.

- Aprendre a utilitzar un software matemàtic (en aquest curs es farà servir el programa CalcME) que permeti a l'estudiant experimentar amb els conceptes de forma interactiva i, també, automatitzar els algorismes de resolució manuals.

Objectius Específics

Coneixements

- Revisar i completar els conceptes sobre els nombres naturals i les seves propietats.

- Conèixer el concepte d'inducció matemàtica i la seva aplicació a la demostració de propietats.

- Introduir el conjunt dels nombres complexos i entendre la seva utilitat. Conèixer com es representen i aprendre a manipular-los.

- Conèixer els conceptes claus de la teoria associada als espais vectorials, les matrius i els determinants, i comprendre algunes de les seves aplicacions.

- Conèixer les tècniques bàsiques de la resolució de sistemes d'equacions utilitzant teoria de matrius i determinants.

- Saber interpretar geomètricament els sistemes d'equacions.

- Conèixer els conceptes de dependència i independència lineal, bases, canvis de base, aplicacions lineals, diagonalització, etc.

- Conèixer les transformacions geomètriques rellevants per a les aplicacions gràfiques a l'espai bidimensional i tridimensional. Entendre la seva relació amb l'àlgebra lineal.

- Saber utilitzar el software matemàtic com a eina de càlcul, d'experimentació i de visualització.

 Habilitats

- Entendre com i quan s'aplica la tècnica de demostració per inducció. Saber fer demostracions senzilles usant el principi d'inducció

- Operar amb nombres complexos i saber quan és convenient fer ús d'aquest conjunt de nombres.

- Saber modelar fenòmens mitjançant sistemes d'equacions, saber-los resoldre i interpretar el resultat.

- Saber utilitzar els conceptes de l'àlgebra lineal per resoldre problemes de geometria i de construcció geomètrica.

- Saber utilitzar les transformacions geomètriques afins per resoldre problemes de construcció geomètrica.

- Utilitzar el software matemàtic com a eina de càlcul i també com a eina d'aprenentatge.

Competències

 - Dominar el llenguatge matemàtic bàsic per expressar coneixement científic tant de forma oral com escrita

- Conèixer fonaments matemàtics de les enginyeries en informàtica i telecomunicacions

- Conèixer i representar formalment el raonament científic rigorós.

- Conèixer i utilitzar software matemàtic.

- Analitzar una situació i aïllar variables

- Dominar els mètodes matemàtics més habituals en l'enginyeria per aplicar-los en la resolució de problemes.

- Conèixer els fonaments matemàtics per a la informàtica gràfica

- Tenir capacitat de síntesi

- Tenir capacitat d'abstracció. Capacitat d'enfrontar-se a problemes nous recorrent conscientment a estratègies que han estat útils en problemes resolts anteriorment.

- Tenir capacitat d'aprendre i d'actuar autònomament: saber treballar de forma independent, rebent només la informació indispensable i un mínim de guia.

 

COMPETÈNCIES 

Dins de les memòries de Grau aprovades pel Consejo de Universidades, les competències específiques requerides, segons grau són:

GRAU D'INFORMÀTICA:

- Capacitat d'utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics per a comprendre els sistemes TIC

- Capacitat d'analitzar un problema en el nivell d'abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i coneixements adquirits per a abordar-lo i resoldre'l.

GRAU DE TECNOLOGIES DE TELECOMUNICACIÓ:

- Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra linial; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials, mètodes numèrics, algorísmica numèrica; estadística i optimització.

Amunt

Mòdul 1: Els nombres
 
- Nombres naturals. Principi d'inducció
- Nombres complexos. Definició i representacions.
- Operacions amb nombres complexos
 
Mòdul 2: Eines d'àlgebra i geometria
 
- Espais vectorials
- Matrius
- Determinants
- Equacions de rectes i plans
- Producte escalar i ortogonalitat
 
Mòdul 3: Sistemes d'equacions
 
- Sistemes d'equacions lineals (SEL).
- Expressió matricial d'un SEL. Discussió de SEL.
- Sistemes lineals homogenis.
- Resolució de SEL per Gauss
- Sistemes de Cramer. Resolució de SEL per Cramer
- Interpretació geomètrica dels SEL
 
Mòdul 4: Aplicacions lineals
 
- Concepte d'aplicació lineal.
- Matriu associada a una aplicació lineal. Nucli i imatge d'una aplicació lineal
- Morfismes i endomorfismes.
- Canvis de base en una aplicació lineal.
- Vectors i valors propis. Diagonalització.
 
Mòdul 5: Transformacions geomètriques
 
- Translació, rotació i escalat en 2D
- Notació matricial eficient
- Composició de transformacions
- Transformacions afins en 2D
- Transformacions geomètriques en 2D

Amunt

Aplicacions lineals. Matriu associada, vectors i valors propis i diagonalització PDF
Transformacions geomètriques. Translació, rotació i escalatge PDF
Iniciació a les matemàtiques per a l'enginyeria Web
Els nombres. Nombres naturals, principi d’inducció i nombres complexos PDF
3. Espais vectorials Audiovisual
2. Matrius i sistemes d’equacions lineals Audiovisual
4. Aplicacions lineals Audiovisual
1. Nombres complexos Audiovisual
Sistemes d'equacions lineals. Discussió, resolució i interpretació geomètrica PDF
Elements d'àlgebra lineal i geometria. Espais vectorials, matrius, determinants, espai afí i euclidià PDF
Aplicacions lineals. Matriu associada, vectors i valors propis i diagonalització PDF

Amunt

El material didàctic d'aquesta assignatura es compon de:  

- Els cinc mòduls teòrics editats per la UOC.  

- La calculadora CalcME.  

- Els manuals de la calculadora CalcME que es troben a l'espai Recursos de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Per superar l'assignatura cal fer un examen (EX). La nota de l'avaluació contínua (AC) complementarà aquesta qualificació.

  • Si obtens un No presentat en l'avaluació contínua, la qualificació final de l'assignatura serà la nota numèrica de l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua obtens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà la més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal aconseguir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt