Sistemes operatius Codi:  05.566    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Sistemes Operatius, és la primera d'un bloc de tres assignatures: Sistemes Operatius, ampliació de Sistemes Operatius i administració de xarxes i sistemes operatius. En aquesta primera assignatura es poden distingir dues parts ben diferenciades: una part teòrica on es presenten possibles solucions que pot donar un sistema operatiu als diversos problemes plantejats en la gestió de processos, fitxers, memòria i comunicació; i una segona part, on es presenta el concepte de Sistema Operatiu (SO) des de l'òptica dels usuaris d'un sistema informàtic. Aquesta visió cobreix aspectes que van des de l'usuari no especialitzat d'un sistema informàtic, fins al tècnic encarregat de l'administració del sistema, passant pel desenvolupador d'aplicacions. Aquesta visió es centra, des de l'òptica de la seva utilització, en el coneixement dels principals serveis del sistema, i de les seves eines associades. Per aconseguir aquests objectius es combinaran les classes de teoria amb classes pràctiques basades en un sistema de la família UNIX.

Amunt

Aquesta assignatura requereix coneixements de programació i en concret del llenguatge de programació C. Preferiblement cal haver treballat previament amb apuntadors del llenguatge C.

Cal haver cursat l'assignatura de Fonaments de Computadors.

Amunt

  1. Conèixer els serveis que ofereix un sistema operatiu.
  2. Adquirir els coneixements necessaris per a accedir als serveis del sistema operatiu des de l'intèrpret d'ordres.
  3. Conèixer el concepte de procés i els aspectes relacionats amb la manipulació dels processos.
  4. Aprendre els principis bàsics de la gestió de la memòria.
  5. Conèixer el concepte de dispositiu i els aspectes relacionats amb la manipulació dels diferents dispositius.
  6. Veure el sistema de fitxers i els aspectes relacionats amb l'ús d'aquest sistema.
  7. Conèixer els principis de la comunicació i la sincronització entre processos.

Amunt

Mòdul didàctic 1: Introducció als sistemes operatius
1. Classificació del programari. Definició de sistema operatiu
2. Visió històrica dels sistemes operatius
3. Els serveis que ofereix el sistema operatiu

Mòdul didàctic 2: El sistema operatiu: una màquina virtual
1. Programari de sistema i màquines virtuals
2. Els mecanismes d'entrada al sistema operatiu
3. Suport del maquinari per a implementar el sistema operatiu
4. Introducció a la planificació del processador

Mòdul didàctic 3: La gestió de la memòria
1. Espais d'adreces
2. Un primer mecanisme de traducció dinàmica
3. Memòria virtual
4. Modificació dinàmica de l'espai lògic
5. Errors de programació relacionats amb l'accés a la memòria

Mòdul didàctic 4: Entrada/sortida
1. El concepte d'entrada/sortida (E/S)
2. El concepte de dispositiu d'entrada/sortida
3. Les característiques dels dispositius d'entrada/sortida
4. Els dispositius físics, els lògics i els virtuals
5. La independència dels dispositius
6. Optimització de l'entrada/sortida
7. Exemples

Mòdul didàctic 5: El sistema de fitxers
1. Definició del sistema de fitxers
2. El concepte de fitxer
3. L'espai de noms
4. La protecció
5. Exemples de sistema de fitxers i protecció

Mòdul didàctic 6: La gestió de processos
1. El procés: un cop d'ull des de l'interior del sistema
2. El cicle de vida d'un procés
3. Fluxos d'execució
4. Exemples de gestió de processos
5. Pthreads

Mòdul didàctic 7: Comunicació i sincronització
1. Comunicació i sincronització
2. Primer escenari: compartició de recursos
3. Segon escenari: memòria no compartida
4. Deadlocks (abraçades mortals o interbloquejos)

Amunt

Sistemes operatius PDF
GNU/Linux: Ubuntu destop 14.04 (32 bits) Programari en línia

Amunt

El suport per a tots els mòduls és digital i l'estudiant podrà accedir-hi a través del campus virtual, en l'apartat de recursos d'aprenentatge de l'assignatura.

Per realitzar les pràctiques us facilitarem un enllaç a una distribució de Linux per a que pugueu fer servir el Sistema Operatiu GNU/Linux al vostre PC sense alterar-lo. El CD-ROM també permet instal·lar el Sistema Operatiu permanentment al disc dur del vostre PC si així ho desigeu.

Els materials complementaris que puguin proposar els professors consultors estaran disponibles al Campus Virtual i els estudiants els obtindran des d'allà.

Les guies de Shell i crides a sistema són d'especial utilitat per als continguts pràctics de l'assignatura, així com per la realització d'algunes activitats. Aquestes guies són presents a l'apartat de recursos de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar únicament mitjançant la realització d'un examen final (EX), la nota del qual es combina amb la nota final de pràctiques obligatòries (Pr). Si nota final de la pràctica és diferent a N (no presentat), la nota de l'assignatura serà diferent a N (no presentat). La nota d'avaluació contínua (AC) complementa la nota combinada de l'examen final (EX) i la part pràctica (Pr). La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (EX + Pr) + AC.

 
 

Amunt