Estadística Codi:  05.568    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'anàlisi de dades o estadística aplicada és una ciència que es dedica a obtenir, analitzar, interpretar, explicar i representar dades.

Els mètodes d'anàlisi de dades poden fer-se servir per a resumir o descriure un conjunt de dades (és el que s'anomena estadística descriptiva), i també per a modelar patrons de comportaments de les dades observades (o disponibles), de manera que es pugin considerar efectes aleatoris o d'incertesa, i després fer ús d'aquests models per tal d'obtenir informació sobre el conjunt de totes les dades, les observades i les no observades (és el que s'anomena inferència estadística).

En la Societat de la Informació, on les dades són abundants, els conceptes i les tècniques pròpies de l'anàlisi de dades constitueixen un element clau a l'hora de transformar les dades en informació útil, facilitant d'aquesta manera la generació de coneixement i la presa de decisions en els escenaris d'incertesa en els que sovint treballen les organitzacions, els sistemes i els processos.

DADES + ANÀLISI ESTADÍSTIC   >>  INFORMACIÓ  >>  CONEIXEMENT

Amunt

L'assignatura està programada en el tercer semestre del pla d'estudis, de manera que el perfil d'estudiant que es matricula a Estadística correspon majoritàriament a un estudiant que ja ha assolit una certa maduresa acadèmica, tant pel que fa al model UOC com pel que fa als fonaments bàsics de caràcter matemàtic o formal necessaris per a fer un seguiment òptim de l'assignatura.

L'assignatura es presenta amb un enfocament pràctic, on destaca l'ús de programari estadístic com a eina que permet experimentar i aplicar els conceptes i les tècniques estadístiques en la resolució de diferents problemàtiques relacionades amb l'àmbit informàtic.

L'assignatura Estadística està directament vinculada amb d'altres assignatures del Pla d'Estudis, com ara: Mineria de Dades, Modelatge i Simulació a la Investigació Operativa, TFG Simulació de Xarxes i Sistemes Informàtics, Bases de Dades, etc.

Amunt

En la Societat de la Informació, l'estadística aplicada resulta una eina fonamental en gairebé qualsevol activitat relacionada amb la generació d'informació i coneixement i la posterior presa de decisions, especialment en entorns no deterministes (entorns amb incertesa o amb existència de comportaments aleatoris). Exemples de perfils professionals que fan un ús important de conceptes i tècniques estadístiques serien els següents:

- Analistes de dades
- Responsables de sistemes i/o processos
- Responsables de sistemes d'informació i de sistemes de suport a la presa de decisions
- Gestors de la qualitat de processos, productes i/o serveis
- Membres de departaments d'I+D

Amunt

Per poder seguir l'assignatura correctament es necessiten uns coneixements de matemàtiques bàsiques similars als que s'assoleixen al finalitzar el batxillerat científic. De totes maneres es recomana haver cursat Àlgebra i Anàlisi Matemàtica.

Amunt

Els objectius que s'espera que l'estudiant assoleixi al realitzar aquesta assignatura són els següents:


- Familiaritzar-se amb el tipus de problemes que es resolen mitjançant mètodes estadístics.
- Estudiar la descripció de dades i la interpretació dels resultats.
- Utilitzar el programari estadístic per fer càlculs.
- Assimilar el concepte de fenòmen aleatori i la seva modelització mitjançant els conceptes de probabilitat i de variable aleatòria.
- Identificar les distribucions de probabilitat més habituals, dedicant especial atenció a la distribució normal.
- Introduir-se en les distribucions t de Student.
- Descriure les característiques especials de la mitjana aritmètica d'un conjunt de dades: teorema del Límit Central.
- Utilitzar els intervals de confiança per estimar mitjanes i proporcions.
- Introduir-se en el concepte de control de qualitat i les seves aplicacions.
- Aprendre a contrastar hipòtesis i introduir els conceptes de hipòtesis nul·la i alternativa, errors de tipus I i II, nivell de significació, estadístic de contrast, punt crític d'una distribució i p-valor.
- Saber com contrastar hipòtesis sobre la mitjana i la proporció d'una població.
- Saber com contrastar hipòtesis sobre la diferència entre mitjanes i entre proporcions de dues poblacions.
- Comprendre el model de regressió lineal simple i realitzar inferència sobre el pendent de la recta de regressió.
- Estudiar la bondat de l'ajust mitjançant el coeficient de determinació.

Amunt

- Estadística Descriptiva. Introducció a l'anàlisi de dades.

- Probabilitat i variables aleatòries

- Inferència Estadística

            - Teorema central del límit

            - Intervals de confiança

            - Contrast d'Hipòtesi

            - Contrast de dues mostres

            - Regressió Linial

Amunt

Estadística: prendre decisions a partir de dades Audiovisual
Estadística PDF
Probabilitat i variables aleatòries PDF
L'entorn estadístic R. Estructura, llenguatge i sintaxi PDF
Estadística descriptiva. Selecció d'activitats resoltes PDF
Mostreig. Selecció d'activitats resoltes PDF
Probabilitat. Selecció d'activitats resoltes PDF
Variables aleatòries. Selecció d'activitats resoltes PDF
Teorema del límit central. Selecció d'activitats resoltes PDF
Intervals de confiança. Selecció d'activitats resoltes PDF
Contrast d'hipòtesis. Selecció d'activitats resoltes PDF
Contrast de dues mostres. Selecció d'activitats resoltes PDF
Regressió lineal simple. Selecció d'activitats resoltes PDF
Anàlisi de dades i estadística descriptiva amb R PDF
Distribucions de probabilitat i inferència estadística amb R PDF
Models de regressió i anàlisi multivariant amb R PDF
Probabilitat: Definicions Audiovisual
Teorema del límit central Audiovisual
Contrast d'hipòtesis Audiovisual
Mostreig Audiovisual
Regressió lineal simple Audiovisual
Variables aleatòries: Introducció Audiovisual
Contrast de dues mostres Audiovisual
Estadística descriptiva: Introducció Audiovisual
Intervals de confiança Audiovisual
Variables aleatòries: Models continus (uniforme, exponencial, normal) Audiovisual
Estadísitica descriptiva: La regla de Txebixev i estandardització Audiovisual
Probabilitat: Probabilitat condicionada Audiovisual
Estadísitica descriptiva: Mesures de dispersió Audiovisual
Variables aleatòries: Models discrets (Bernoulli, binomial, geomètrica, Poisson) Audiovisual
Probabilitat: Probabilitat i freqüència relativa Audiovisual
Variables aleatòries: Variable aleatòria discreta/contínua (Exemples) Audiovisual
Estadísitica descriptiva: Mesures de centre Audiovisual
Probabilitat: Arbres i taules Audiovisual
Qüestionari final - RExams Moodle

Amunt

El material d'aquesta assignatura està format per:

  1. Materials de l'assignatura editats per la UOC, de títol "Estadística" i autors J. Gibergans, A.J. Gil i C. Rovira, estructurats en 12 Mòduls.
  2. Videos amb 21 unitats de treball. Podeu consultar-los dins de l'apartat "Recursos -> Materials de l'assignatura-> Estadística: prendre decisions a partir de dades (videos). Provenen d'una sèrie anomenada Decisions Through Data('Decisions per mitjà de dades')", escrita per l'estadístic nord-americà David Moore. Originàriament en anglès han estat traduïdes al castellà per utilitzar-les en aquesta assignatura. Tenen un contingut tècnic mínim i es proporcionen com a material il·lustratiu de l'assignatura. Mostren situacions reals i excel·lents presentacions visuals dels conceptes que s'estudien. En la temporització de l'assignatura trobareu indicacions de quan visionar cada unitat.
  3. Per a cada repte trobarem el següent material:
    • Material bàsic (mòduls en paper)
    • Activitats resoltes. Consisteix en una llista de problemes resolts amb programari R de manera detallada. Aquest conjunt d'exercicis serveix per a prendre a usar el programari i a resoldre problemes de caire estadístic en el context de la informàtica.
    • Resum conceptual. Es tracta d'una presentació (de fet és un pdf amb les pantalles d'una presentació) de resum de continguts del mòdul. Aquesta presentació serveix tant de preparació al treball corresponent com de resum i esquema del contingut dels mòduls.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt