Xarxes i aplicacions Internet Codi:  05.572    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En aquesta assignatura es presenten els conceptes bàsics de les xarxes d'ordinadors i es descriuen abastament els principis de funcionament i les aplicacions característiques de la xarxa Internet, fent especial èmfasi en el web. També s'inclou en aquesta assignatura les xarxes multimèdia així com els principis bàsic de seguretat en les aplicacions Internet.

Amunt

Es tracta de la primera assignatura del pla d'estudis relacionada amb el món de les xarxes i única obligatòria. Els alumnes interessat en profunditzar en el coneixement de les xarxes cal que cursin Estructura de Xarxes de Computadors, on s'aprofundeix en els conceptes de transmissió de dades i en les xarxes d'àrea local, i Seguretat en Xarxes de Computadors, on es veuen tots els aspectes relacionats amb la seguretat informàtica.

Amunt

Aquesta assignatura capacita l'estudiant per a conèixer els conceptes bàsics i principals aplicacions de la xarxa Internet, fent especial èmfasi en el web, així com conceptes bàsics de seguretat a Internet.

Amunt

Per a seguir l'assignatura convenientment es recomana tenir coneixements de sistemes operatius. Per tant, convé seguir aquesta assignatura després d'haver cursat Sistemes Operatius.

També es recomana haver fet les assignatures de programació o coneixements del llenguatge de programació java.

Amunt

Es recomana haver superat sistemes operatius i disseny i programació orientada a objectes (ja que les pràctiques es fan en java)

Per un altre costat, el material de referència així com part de l'altre material de l'assignatura està en anglès, per aquest motiu, qui no tingui prou nivell d'anglès per a llegir textos tècnics en anglès li recomanem que prèviament cursi les assignatures d'anglès.

Amunt

L'objectiu principal de l'assignatura és que l'alumne conegui els aspectes bàsics de les comunicacions a Internet, els protocols de les principals aplicacions d'intercanvi d'informació, fent especial èmfasi en el web, i aspectes bàsics de seguretat.

Els objectius generals es resumeixen en:

  • Tenir una visió general de les xarxes d'ordinadors i Internet.
  • Conèixer el funcionament bàsic de diferents aplicacions en xarxa com ara el web, el correu electrònic, el servei de noms, etc.
  • Conèixer els aspectes bàsics de l'arquitectura web.
  • Conèixer diferents mecanismes de comunicació per aplicacions en xarxa.
  • Conèixer el funcionament de les aplicacions multimèdia.
  • Introduir els principis de la seguretat en les aplicacions Internet.


Les competències específiques que es treballaran són:

  • [14] Capacitat per analitzar l'arquitectura i organització dels sistemes i aplicacions informàtiques en xarxa.
  • [15] Conèixer les tecnologies de comunicacions actuals i emergents i saber-les aplicar convenientment per a dissenyar i desenvolupar solucions basades en sistemes i tecnologies de la informació.
  • [16] Capacitat per administrar i gestionar els sistemes operatius i les comunicacions d'una xarxa d'ordinadors.

Amunt

L'assignatura consta de quatre unitats que cobreixen els objectius i competències exposats. A continuació hi ha una breu descripció d'aquestes unitats.

Unitat 1: Xarxes d'ordinadors i Internet. En aquesta unitat es presenta una visió general de les xarxes d'ordinadors i Internet. Es veuran components de totes les capes de les xarxes sempre procurant no perdre aquesta visió global.

Unitat 2: Aplicacions Internet. En aquesta unitat s'estudien els aspectes conceptuals i d'implementació de les aplicacions en xarxa. També es veu el funcionament bàsic de diferents aplicacions en xarxa com ara el web, el correu electrònic, el servei de noms, etc. Especialment es veuen els aspectes bàsics de l'arquitectura web. Finalment, es veuen diferents mecanismes de comunicació per aplicacions en xarxa.

Unitat 3: Xarxes multimèdia. En aquesta unitat, es descriuen els mecanisme i protocols de comunicació que permeten el funcionament a multimèdia de temps real.

Unitat 4: Principis de la seguretat en les aplicacions Internet. Aquesta unitat presenta els aspectes bàsics de seguretat que cal tenir presents quan s'executen aplicacions en xarxa

 

Les unitats i el grau d'assoliment de cadascuna d'aquestes serà diferent pels estudiants del Grau d'Enginyeria Informàtica i del Grau de Tecnologies de Telecomunicació. La guia d'estudi que es donarà a l'aula explicitarà aquesta informació.

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt