Anàlisi i disseny amb patrons Codi:  05.586    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura es centra en l'estudi dels patrons i la seva aplicació en les etapes d'anàlisi i disseny de les diverses capes (presentació, domini i serveis tècnics) d'un sistema software. Tots els continguts es situen dins la metodologia de l'Orientació a Objectes, actualment la més acceptada, i utilitzant la notació UML per la mateixa raó..

Els patrons (d'anàlisi, disseny, arquitectònics,...) són una de les innovacions que han tingut més impacte sobre el desenvolupament orientat a l'objecte aquests darrers anys, juntament amb l'aparició de l'UML. El seu principal avantatge és que permeten estalviar temps i guanyar en qualitat a través d'aplicar solucions (el què anomenem patrons) ja provades àmpliament per altres dissenyadors.

Per aquesta raó, la utilització de patrons es considera una habilitat bàsica que han d'adquirir els dissenyadors de programari orientat a l'objecte actualment. Ara bé, no sembla que aquesta habilitat es pugui adquirir d'altra manera que a través de la pràctica; en aquesta pràctica normalment es fa servir la informació detallada que es troba en els llibres - que ja comencen a ser nombrosos - sobre patrons, i aquesta forma de treballar és la que es recomana als estudiants per al seu futur treball professional.

En aquesta assignatura es proporcionen descripcions resumides de molts dels patrons més coneguts i acceptats actualment, a més d'uns conceptes generals sobre els patrons i la seva utilització..

Amunt

Aquesta assignatura està fortament lligada amb els coneixements adquirits a l'assignatura Enginyeria del Programari. També, està relacionada amb les assignatures Enginyeria del programari de components i sistemes distribuïts i Projecte de desenvolupament de programari, que tracten aspectes complementaris de l'enginyeria del programari específics pels casos de sistemes distribuïts.

Amunt

La realització d'un exercici pràctic amb UML i patrons requereix que els estudiants tinguin coneixements previs sobre les tècniques de modelatge UML, la metodologia d'orientació a objectes (OO) i les bases de dades relacionals.

Per tal d'unificar els coneixements previs de tots els estudiants, als recursos de l'aula es proporcionen uns Exercicis de repàs del mètode de desenvolupament de programari orientat a l'objecte que s'utilitzarà al llarg de l'assignatura. Els conceptes del mètode i les notacions d'UML corresponents, s'introdueixen per mitjà d'un exemple desenvolupat i comentat en detall. Per a aquells estudiants que ja hagin estudiat el contingut d'aquest mòdul, els servirà com a repàs, especialment convenient si els van aprendre fa temps i no els han emprat gaire d'ençà que ho van fer.

Amunt

Per realitzar aquesta assignatura cal haver cursat Enginyeria del programari.

Amunt

L'objectiu general de l'assignatura és assegurar, per un banda, que els estudiants dominin l'especificació i disseny de programari utilitzant mètodes de desenvolupament orientats a objectes i, per l'altra, que adquireixin uns coneixements sòlids sobre la utilització de patrons com a manera de simplificar aquest desenvolupament gràcies a la reutilització de solucions a problemes típics que apareixen durant el desenvolupament de programari.

Els objectius específics que l'estudiant ha d'adquirir en aquesta assignatura són els següents:

  1. Assimilar el concepte de patró.
  2. Conèixer una selecció de patrons aplicables a les etapes d'anàlisi i disseny d'un desenvolupament software.
  3. Saber seleccionar el patró més adient per a cada cas.
  4. Saber aplicar un patró determinat a una situació concreta.
  5. Saber analitzar i dissenyar programari orientat a l'objecte.

Aquests objectius estan relacionats amb les següents competències del Grau en Enginyeria Informàtica:

  • Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització.
  • Aplicació de les tècniques específiques d'enginyeria del programari a les diferents etapes del cicle de vida d'un projecte.
  • Capacitat per a proposar i avaluar diferents alternatives tecnològiques per a resoldre un problema concret.

També estan relacionats amb les següents competències del Grau en Multimèdia:

  • Capacitat d'organitzar i gestionar la informació utilitzant tecnologies de bases de dades, llenguatges i models estàndards.
  • Capacitat per implementar, posar en marxa i mantenir programari i maquinari multimèdia.

Amunt

El material docent de l'assignatura consta de tres mòduls didàctics:

Mòdul didàctic 1: Introducció als patrons
En aquest mòdul es donen nocions d'UML amb exemples pràctics de les diferents tècniques de modelatge. Inclou un exemple d'anàlisi i un de disseny.

Mòdul didàctic 2: Catàleg de patrons
Es comenten els patrons més significatius i es dóna una relació prou extensa de patrons que cobreixen pràcticament tot el cicle de vida del software.

Mòdul didàctic 3: Cas pràctic de desenvolupament de patrons
Inclou el desenvolupament complet i detallat d'un cas pràctic concret.

Els materials d'aquesta assignatura no estan dissenyats per ser estudiats de manera lineal, sinó que, un cop llegida la introducció (Mòdul 1), es recomana combinar l'estudi de la teoria (Mòdul 2) amb la pràctica (Mòdul 3). Dins la descripció de cada activitat, trobareu una descripció detallada de quins apartats concrets de cada mòdul cal estudiar per dur a terme l'activitat.

Amunt

Amunt

El suport principal de l'assignatura són els mòduls didàctics, disponibles a l'apartat Recursos d'aquesta aula.

Per a dur a terme la pràctica de l'assignatura recomanem l'ús d'una eina CASE (Computer Aided Software Engineering) per fer diagrames en UML correctament definits. N'hi han actualment moltes eines CASE i de modelat a la vostra disposició (tant gratuïtes com propietàries), com es pot veure a la llista a http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unified_Modeling_Language_tools. En qualsevol cas, el consultor no oferirà support per a la instal·lació o l'ús de cap d'elles a l'aula

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt