Interacció persona ordinador Codi:  05.590    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Què és la interacció? La Real Academia Espanyola (RAE) defineix la interacció com "L'acció que s'exerceix recíprocament entre dos o més objectes, persones, agents, forces, funcions, etc." Dintre dels àmbits d'aquesta definició el que treballarem en aquesta assignatura serà la interacció entre les persones i la tecnologia. No posarem el focus d'atenció en l'estudi de les persones, ni en l'estudi de la tecnologia, sinó que ens centrarem a estudiar com dissenyar aquest pont entre les dues. 

Quan parlem de disseny d'interacció, la Interaction Design Foundation el defineix com el que hi passa entre els usuaris i els productes. Però de productes hi ha de molts tipus, llavors, ¿en quins ens centrarem? Dins del marc d'aquesta assignatura ens centrarem en productes de l'àmbit tecnològic, i més concretament en el que fa de pont entre aquest producte tecnològic o software i la persona: les interfícies d'usuari de pàgines web i/o apps. 

Però, ¿què és una interfície? Citant novament la RAE, aquesta defineix interfície com "la connexió, física o lògica, entre un ordinador i un usuari." Quan parlem de dissenyar la interfície, entenem llavors idear la cara pública del software. Això que veurà l'usuari i manipularà per realitzar accions concretes. Per exemple, el portal per comprar l'entrada a un concert, o la part que veiem en una app per fer reserves d'hotels o vols.

En aquest context, podem dir que en aquesta assignatura ens centrarem en la part del disseny d'interacció que dissenya interfícies que siguin comprensibles pels usuaris i els permetin completar els seus objectius de la millor forma possible. Llavors, l'objectiu principal de l'assignatura serà proporcionar els coneixements i competències necessaris perquè puguem ser capaços de dissenyar i avaluar una interfície.

Amunt

Assignatura obligatòria que ajuda a identificar i conceptualitzar les bases sobre el disseny de la interacció i el disseny d'interfícies.

Amunt

La natura multidisciplinària de la IPO (Interacció Persona Ordinador) fa que el seu estudi sigui de gran utilitat tant a estudiants com a professionals dels camps següents:

 • Informàtica
 • Enginyeria
 • Comunicació audiovisual
 • Disseny gràfic
 • Disseny industrial
 • Psicologia

Amunt

L'assignatura és independent de la resta d'assignatures del grau. 

No obstant això, es recomana que l'estudiant que la cursi tingui nocions bàsiques de programació, HTML, CSS i d'enginyeria del programari, especialment del cicle de vida del desenvolupament d'aplicacions.

Amunt


Amunt

Les competències del grau en relació amb l'assignatura són:

 • Capacitat per a planificar i gestionar projectes en l'entorn TIC
 • Capacitat de dissenyar i construir aplicacions informàtiques mitjançant tècniques de desenvolupament, integració i reutilització
 • Aplicació de les tècniques específiques de l'enginyeria del programari a les diferents etapes del cicle de vida d'un projecte.
 • Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

El principal objectiu de l'assignatura és que l'estudiant sigui capaç de dissenyar sistemes tecnològics centrats en l'usuari. Aquest objectiu es concreta en els següents resultats d'aprenentatge:

 1. Conèixer els fonaments de la Interacció Persona-Ordinador i els aspectes humans, tecnològics i de disseny que la conformen.
 2. Conèixer el Disseny Centrat en l'Usuari, les etapes que el configuren i el seu procés iteratiu.
 3. Saber aplicar el Disseny Centrat en l'Usuari en l'anàlisi, disseny, desenvolupament i avaluació de sistemes interactius i aplicacions informàtiques.

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en cinc reptes que es presenten a continuació. En aquests blocs s'utilitzarà el material didàctic de l'assignatura així com lectures complementàries.

Repte 1 - Investigació: Exploració de l'escenari a treballar

 • Entendre quin tipus d'usuari fa servir el nostre servei interactiu.

 • Explorar eines existents similars per entendre què s'està fent i com.

 • Analitzar com s'estan aplicant els aspectes bàsics de la interacció persona ordinador en el cas donat.

Repte 2 - Definició: síntesi de la proposta

 • Definir el flux dels esdeveniments principals per trobar aspectes que podem millorar o clarificar.

 • Realitzar un test d'usuaris amb possibles stakeholders implicats per veure necessitats.

 • Elaborar els primers esborranys de possibles solucions

Repte 3 - Generació: implementació d'un prototip de baixa fidelitat

 • La generació d'un prototip de baix nivell.

 • Dibuixar un user journey seguint l'aproximació del Happy Path.

 • Comprovar com estem aplicant els conceptes fonamentals de la Interacció Persona Ordinador.

Repte 4 - Avaluació: test i valoració del prototip

 • Dur a terme novament un test amb usuari per avaluar la millora.

 • Avaluar la usabilitat de la proposta d'un company / companya.
 • Avaluar l'accessibilitat de la nostra proposta.

 • Elaboració de l'informe final.

Amunt

Avaluació de la usabilitat PDF
Design Toolkit Web
Espai de recursos de ciència de dades Web
Quadern d'avaluació de la usabilitat Web
Qüestionari sobre interacció persona-ordinador Moodle
Quadern d'Interfícies Web

Amunt

El material didàctic de l'assignatura consisteix en uns mòduls didàctics (en multiformat) i unes lectures complementàries que el/la docent posarà a disposició a l'aula.

A més del material propi de l'assignatura, es recomana consultar altres llibres, com els que consten en la bibliografia recomanada de cada mòdul, o els enllaços a pàgines web que també hi apareixen o altres que es puguin anar suggerint al llarg del curs.

Per portar a terme la realització de les tasques de l'assignatura es podrà utilitzar el programari que l'estudiant conegui prèviament i sigui adient per a la seva realització. El/la docent podrà recomanar les eines que millor s'escaiguin amb els objectius a assolir a la pràctica.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt