Gestió funcional de serveis de SI/TI Codi:  05.599    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura ofereix una visió completa dels conceptes associats a la gestió de serveis de SI/TI i dels processos que en formen part.

La gestió de serveis entesa com a disciplina que pretén que els sistemes d'informació siguin capaços d'oferir el valor que els clients esperen rebre s'ha convertit en matèria fonamental de coneixement per a qualsevol responsable de SI/TI. Aquesta disciplina té punts de contacte amb el Govern de les TI, tot i que aquest darrer concepte fa referència a d'altres aspectes més vinculats a l'estratègia i l'alineament dels servei. Per aquesta raó, l'assignatura distingirà on comencen i acaben cadascun d'aquests dos conceptes.

Amunt

En el Grau d'Enginyeria en Informàtica, Gestió Funcional de Serveis SI/TI és una assignatura de tercer semestre de 6 crèdits obligatòria pels estudiants que volen realitzar l'itinerari de Sistemes d'Informació i optativa pels estudiants dels altres itineraris.

Amunt

Entre les sortides professionals en la gestió de serveis TIC en destaquem IT Project Manager, IT Service Manager, IT Service Delivery Manager, IT Product Manager i IT Operation Manager.

Amunt

Per als estudiants del Grau en Enginyeria en Informàtica es recomana haver realitzat l'assignatura de l'itinerari de Sistemes d'Informació: Fonaments de Sistemes d'Informació.

Amunt

 Abans de cursar aquesta assignatura, és molt recomanable haver cursat prèviament l'assignatura de "Fonaments de Sistemes d'Informació".

Amunt

Competències transversals

 • Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat per a adaptar-se a les tecnologies i als futurs actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per planificar i gestionar projectes en entorns TIC.
 • Capacitat per a avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions del mercat.
 • Capacitat per a exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals en l'entorn de les TIC.

 

Objectius específics

 • Entendre el concepte de servei de SI/TI en el context de les organitzacions.
 • Comprendre el rol del departament de SI/TI dins de qualsevol tipus d'organització.
 • Conèixer els conceptes i processos que calen per a construir o modificar un servei i posar-lo a disposició dels usuaris.
 • Distingir els processos i funcions principals com a capacitats organitzatives que permeten lliurar els serveis i donar-los suport.
 • Estudiar els processos que formen part de les operacions del servei de SI/TI, orientats a proporcionar el lliurament i el suport del servei.
 • Conèixer els principals marcs de referència i estàndards actuals que poden contribuir a facilitar la incorporació de tots els elements de gestió introduïts en l'assignatura.

Amunt

 Mòdul 1: Introducció als serveis de SI/TI

1. Els serveis de SI/TI en les organitzacions
2. Introducció a la gestió del departament de SI/TI

Mòdul 2: El departament de SI/TI

1. Govern del departament de SI/TI
2. Àrea funcional: el departament de SI/TI
3. Diferències organitzatives particulars segons la tipologia d'empresa

Mòdul 3: Construcció de serveis de SI/TI

1. Gestió de la cartera de serveis de SI/TI
2. Disseny i transició de serveis
3. Evolució i millora dels serveis. Gestió de canvis
4. Gestió financera i costos dels serveis

Mòdul 4: Provisió de serveis de SI/TI

1. Centre d'atenció a l'usuari
2. Peticions de servei
3. Gestió del lliurament
4. Disponibilitat i continuïtat de serveis
5. Gestió de la demanda i la capacitat

Mòdul 5: Operacions de serveis de SI/TI

1. Entorn tecnològic
2. Gestió d'incidències
3. Gestió de la configuració
4. Gestió de la seguretat

Mòdul ITIL: Una introducció

1. Context i precedents
2. Algunes idees clau
3. Canvi d'orientació de les versions ITIL
4. El nou model ITIL 4.

Amunt

Amunt

Els mòduls didàctics constitueixen la part més important dels materials de l'assignatura que estan accesibles en format digital a l'aula virtual.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt