Planificació i ús estratègic de SI Codi:  05.600    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La missió d'aquest curs és introduir els estudiants d'Enginyeria Informàtica i d'altres plans d'estudis en les bases per la comprensió dels usos estratègics de la tecnologia a les organitzacions i la direcció i planificació estratègica dels sistemes d'informació. En entorns cada vegada més complexos, la gestió de la informació i la tecnologia esdevé un aspecte clau per a l'èxit i el bon funcionament de qualsevol tipus d'organització, ja es tracti d'empreses privades o bé d'administracions públiques. 

Aquesta és una disciplina bastant nova, tant en la teoria acadèmica i la recerca, com en la pràctica professional. El concepte de CIO  (el primer executiu de la companyia responsable de la informació i la tecnologia) va aparèixer just a principis dels 1980 i l'Associació de Sistemes d'Informació (AIS) es va establir el 1994.

La direcció de Sistemes d'Informació implica el disseny, el lliurament eficaç, l'ús i impacte de la Tecnologia de la Informació dins les organitzacions i en la societat. En  paraules de Keen (1987), el focus principal d'aquesta matèria és la millora del disseny i pràctica de la gestió (el "management"), en el seu sentit més ampli; al final del dia, "la  gestió de la IT tracta de la gestió"(Austin i Nolan, 2010).

Les  definicions anteriors descriuen la naturalesa híbrida d'aquest tema. La tecnologia no és un artefacte fora del seu ús en negocis, organitzacions i éssers humans. Els  sistemes d'informació no són només disseny o arquitectura, sinó especialment la seva implementació eficaç. I la seva administració no és només sobre tàctiques i tècniques (millorant l'organització i processos del departament d'IT), sinó sobre estratègia (la relació amb l'estratègia empresarial i l'obtenció d'avantatges competitius). Per això, quan diem "gestió estratègica", volem emfatitzar el rol  més proactiu i transformador que la informació i les tecnologies tenen per a l'empresa i la necessitat alinear els sistemes d'informació i tecnologia amb l'estratègia de l'empresa en el seu conjunt. A més, el volum i rellevància de la despesa en IT forma part cada vegada més de l'agenda dels directors generals i del comitè de direcció de les empreses i organitzacions.

Aquest curs està dissenyat per proporcionar als estudiants del Grau d'Enginyeria Informàtica  una visió introductòria dels temes que actualment enfronta l'empresa i la tecnologia i la relació entre tots dos i, particularment, del rol  del primer executiu responsable dels sistemes i tecnologies:

 • ¿Quines són les decisions estratègiques principals en sistemes d'informació i com haurien de ser considerades i preses?
 • ¿Com haurien de ser dirigides les TIC  per estar correctament alineades amb l'estratègia global del negoci?
 • ¿Com es poden assegurar relacions més productives entre els departaments d'IT i la resta dels departaments i unitats de negoci?
 • ¿Quines són les majors contribucions dels sistemes d'informació per recolzar, transformar i crear productes nous, processos i fins i tot negocis?
 • ¿Com la informació i gestió del coneixement estan transformant la manera de fer empresarial i la funció de la IT?
 • ¿Com pot la planificació d'IT proporcionar un marc i un full  de ruta per complir la missió i la visió de l'empresa? ¿Com es pot implantar?
 • ¿Com es pot transformar l'organització de la IT amb un sentit estratègic?

Addicionalment, en l'actualitat, es parla de la "transformació digital", el procés pel qual les organitzacions han de redissenyar els seus productes y serveis, els seus processos de treball i la seva relació amb clients, proveïdors, socis i personal degut a la irrupció de la internet, la mobilitat, el núbol i les dades massives.

El director d'organització i informàtica (el CIO, o Chief Information Officer) va agafant un nou rol com a líder, o al mensy, soci destacat d'aquesta transformació i es produeix també un major acostament dels usuaris i directius de negoci a la informàtica.

Amunt

Aquest curs hauria de ser l'últim i més avançat de l'itinerari de Sistemes d'Informació del programa de Grau d'Informàtica. De manera que recomanem a l'estudiant cursar amb anterioritat les assignatures següents:

 • Fonaments de Sistemes d'Informació.
 • Ús de Sistemes d'Informació a les Organitzacions.
 • Integració de Sistemes d'Informació.
 • Gestió funcional de Sistemes d'Informació.
 • Gestió de Projectes.

A més, com la metodologia està basada en l'estudis de cas i cerca d'informació autònoma, l'estudiant hauria d'estar familiaritzat amb aquestes tècniques i habilitats: cerca de fonts d'informació, anàlisi d'informació quantitativa i qualitativa, capacitat de síntesi i obtenció de conclusions, habilitats de comunicació escrita.

Finalment, la matèria requereix inevitablement un nivell intermedi de comprensió i lectura de la llengua anglesa, ja que una part dels materials de referència i les fonts de cerca són sovint en anglès. En tot cas, recomanem a l'estudiant la consulta amb el tutor en cas de dubte.

L'assignatura es també una opció per estudiants d'altres plans d'estudi. En aquests casos suggerim la consulta del propi pla d'estudis o la consulta amb el tutor.

 

Amunt

Aquesta assignatura proporciona una comprensió bàsica de l'ús, planificació i gestió estratègica dels sistemes d'informació en l'empresa. Per tant, es dirigeix a proporcionar coneixements i un nivell de diàleg entre els informàtics i els clients i usuaris de negoci de la companyia, sigui en el rol d'analista, consultor o proveïdor de serveis.

També proporciona una formació introductòria si l'estudiant tria o té l'oportunitat de realitzar una carrera de gestió de la IT dins de la seva companyia o accedir a posicions intermèdies o superiors dins del departament d'IT.

Amunt

Sisplau, consulteu la secció "L'assignatura en el conjunt del Pla d'Estudis".

Amunt

Sisplau, consulteu la secció "L'assignatura en el conjunt del Pla d'Estudis".

Amunt

Al final de l'estudi de la matèria i les proves d'avaluació i pràctiques proposades, l'estudiant hauria de ser capaç d'entendre els conceptes i eines de suport per augmentar el valor empresarial dels sistemes i tecnologies di la informació. En particular :

 1. Comprendre i estar familiaritzat amb el concepte d'alineament estratègic entre la IT i l'estratègia de l'empresa o organització.
 2. Comprendre i estar familiaritzat amb els conceptes principals d'estratègia empresarial, tal com han estat han estat exposats pel professor Michael Porter: la cadena de valor, les estratègies competitives genèriques, l'atractivitat d'un sector industrial i la funció dual de tecnologia (tant una font de risc estratègic com d'avantatge competitius).
 3. Comprendre i estar familiaritzat amb isla funció de les TIC per recolzar, millora i transformar la cadena de valor i la relació amb clients, proveïdors i socis; i, en particular, el rol estratègic dels sistemes d'informació d'empresa (com ERPs i uns altres). Entendre el concepte de "transformació digital".
 4. Comprendre i estar familiaritzat amb els conceptes i aplicacions de la gestió de la informació i el coneixement i com poden ser desplegats dins de qualsevol organització o companyia .
 5. Comprender i estar familiaritzat amb el procés i contingut de la planificació estratègica de sistemes d'informació i disposar d'una aproximació metodològica per posar-la en pràctica dins de la companyia.
 6. Comprendre i estar familiaritzat amb la transformació de la funció d'IT i del rol del primer executiu de sistemes d'informació en l'empresa (CIO).

Habilitats i competències (Grau d'Enginyeria Informàtica)

Durant el curs, els estudiants tendrán l'oportunitat de treballar les habilitats següents:

Habilitats Generals

 • Capacitat de comunicació escrita dins del camp acadèmic i professional.
 • Treball en equip
 • Capacitat d'adaptació a tecnologies noves i entorns econòmics i socials, per continuament actualitzar les seves competències professionals.
 • Capacitat per innovar i generar idees noves.

Habilitats específiques

 • Capacitat d'identificar les característiques de tipus diferents d'organitzacions i la funció que juguen les Tecnologías d'Informació dins les mteixes.
 • Capacitat d'avaluar solucions de tecnologia diferent i elaborar propostes de projectes, tenint en compte els recursos disponibles, alternatives i condicions de mercat.
 • Capacitat d'exercitar activitats professionals d'acord amb estàndards ètics i legals en l'entorn actual d'ICT i la Societat d'Internet.

Amunt

Les unitats d'aprenentatge són el següents:

Mòdul 1: Decisions Estratègiques en Sistemes i Tecnologies de la Informació.

Mòdul 2: Tecnologia d'Informació i Estratègia d'empresa.

Mòdul 3: Tecnologia d'Informació i Processos de Negoci.

Mòdul 4: Gestió de la Informació i el Coneixement. 

Mòdul 5: Planificació Estratègica de Sistemes d'Informació i Tecnologia.

Mòdul 6: Transformació de la funció de gestió dels sistemes d'informació.   

Cridem l'atenció que una part d'aquests materials pot ser comuna amb assignatures de Direcció Estratègica de Tecnologia de la Informació de diferents programes de màster de la UOC. En el nivell de grau, es treballen de manera diferent i amb diferent nivell de profunditat aquestes competències i la major part de les activitats són diferents.

Amunt

El pla estratègic de sistemes d'informació de l'Ajuntament de Barcelona. Cas pràctic PDF
El Master Plan (Pla director) de sistemes d'informació de la UOC. Cas pràctic XML
El Master Plan (Pla director) de sistemes d'informació de la UOC. Cas pràctic DAISY
El Master Plan (Pla director) de sistemes d'informació de la UOC. Cas pràctic EPUB 2.0
El Master Plan (Pla director) de sistemes d'informació de la UOC. Cas pràctic MOBIPOCKET
El Master Plan (Pla director) de sistemes d'informació de la UOC. Cas pràctic HTML5
El Master Plan (Pla director) de sistemes d'informació de la UOC. Cas pràctic PDF
Direcció estratègica de sistemes d'informació (Vídeos) Audiovisual
La revisió del Pla Director de Sistemes d'Informació de la UOC (Entrevista: Emili Rubió, Clara Beleña i Daniel Caballé) Audiovisual

Amunt

 • Videos introductoris dels temes i conceptes principals de l'assignatura.
 • Una guia d'estudi per a la realització de les activitats i la consulta i navegació pels diferents materials de suport i per completar o aprofundir en els continguts de cada mòdul.
 • El material de referència, que consta de sis capítols i que constitueix la font per a consular els continguts teòrics de l'assignatura i que està disponible en diferents formats.
 • La documentació dels casos pràctics que serviran de context per realitzar les activitats de l'assignatura.
 • Altres materials complementaris que eventualment el professor pot proporcionar a través de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt