Pràctiques en empresa Codi:  05.615    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les Pràctiques tenen com a objectiu que l'estudiant conegui com es treballa en el dia a dia en una empresa i que s'apliquin certes competències adquirides en el grau en Enginyeria Informàtica, tant si són transversals com específiques. Les pràctiques a empresa estaran organitzades des de la UOC, amb un professor de pràctiques i des de l'empresa amb un tutor que orientarà i farà el seguiment de l'estudiant.

Les pràctiques es realitzaran principalment en modalitat en línia dins el marc del campus virtual de la UOC. En alguns casos, segons les circumstàncies de residència i disponibilitat de l'estudiant poden tenir una component presencial.

Les eines per desenvolupar les pràctiques, seran principalment les aportades pels estudis, podent rebre de l'empresa alguna altra eina específica per desenvolupar el treball. La càrrega docent per a l'estudiant serà de 12 ETCS, equivalent a unes 300 hores de treball en l'empresa.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques en empresa està relacionada amb la resta d'assignatures del pla d'estudis del grau. Durant la realització l'estudiantat haurà de mostrar competències adquirides en qualsevol de les assignatures cursades i superades fins al moment.

Aquesta és una assignatura que no es podrà cursar fins a haver superat, com a mínim, la meitat de la titulació (120 ECTS).

Amunt

Donada la seva heterogeneïtat, es projecta a qualsevol camp professional de l'àmbit de la informàtica. L'objectiu de l'assignatura és, bàsicament, que l'estudiantat adquireixi experiència professional.

Amunt

Cada empresa definirà quins coneixements específics del grau d'Enginyeria Informàtica ha de tenir l'estudiantat que vulgui fer les pràctiques amb ells. Per tant, abans de signar el conveni és important negociar el pla de treball i els coneixements previs de l'estudiant.

Amunt

Tenim 2 opcions per incorporar l'assignatura Pràctiques en empresa a l'expedient:


1 - DEMANAR RAEP o AEP:

L'estudiant no cal que matriculi l'assignatura, si considera que la podrà reconèixer per Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP) 

L'estudiant no cal que matriculi l'assignatura, si considera que la podrà reconèixer per Avaluació d'Estudis Previs (AEP) per ser titulat/a de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) concrets, o bé, d'alguna titulació universitària prèvia que contingui pràctiques afins. 


2 - CURSAR PRÀCTIQUES EN EMPRESA:


Per sol·licitar pràctiques curriculars, que corresponen amb cursar l'assignatura Pràctiques en empresa, l'estudiant ha de seguir de la següent manera:


Per poder formalitzar la sol·licitud, l'estudiant ha d'introduir les seves dades personals a través de la plataforma de pràctiques (www.uoc.edu/experience):

 • Un cop entra a la plataforma, al menú INICI, dins de la caixa Pràctiques, seleccionar VEURE CONVOCATÒRIES.
 • Cercar la convocatòria "Pràctiques en empresa del grau d'Enginyeria Informàtica: febrer-juny 2017
 • Seleccionar el botó INSCRIPCIONS / INSCRIPCIONS D'ESTUDIANTS, al costat del nom de la convocatòria "Pràctiques en empresa del grau d'Enginyeria Informàtica: febrer-juny 2017"
 • Omplir les dades necessàries.

De la mateixa manera, si l'estudiant té l'empresa o centre on realitzar les pràctiques, l'empresa/centre ha de seguir els següents passos:

El centre / empresa ha d'introduir les dades de l'oferta de pràctiques a través de la plataforma www.uoc.edu/experience.
 • Un cop entra a la plataforma, en el menú INICI, dins la caixa Pràctiques, seleccionar VEURE CONVOCATÒRIES.
 • Buscar la convocatòria "Pràctiques en empresa del grau d'Enginyeria Informàtica: febrer-juny 2017"
 • Seleccionar el botó CREAR OFERTA, al costat del nom de la convocatòria
 • Omplir les dades necessàries. 
 • En el cas de tenir un estudiant ja seleccionat, en la tercera pestanya de l'oferta (CANDIDAT), seleccionar "Mode directe" i ja podrà introduir el nom de l'estudiant.

Amunt

A continuació es presenten les competències principals que, en general, es treballen en aquesta assignatura:

 • Capacitat de comunicació escrita en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per innovar i generar noves idees.
 • Capacitat per a planificar i gestionar projectes en l'entorn de les TIC.
 • Capacitat per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes.

A part d'aquestes, i depenent de les tasques realitzades, es posaran en pràctica altres competències del grau.

Les pràctiques hauran de fixar uns objectius generals, uns resultats d'aprenentatge i un pla d'actuació.

Entre els resultats bàsics s'ha d'aconseguir:

 1. Demostrar els coneixements tècnics per exercir l'activitat professional en l'àmbit de les TIC.
 2. Saber adaptar-se de manera eficient i eficaç a noves formes de treball no experimentades amb anterioritat.
 3. Conèixer el funcionament i l'organització dels diferents departaments d'una empresa.

Amunt

El contingut de les pràctiques vindrà marcat pel tipus d'empresa i dels projectes que estigui realitzant en el moment que l'estudiant realitzi les pràctiques.

Amunt

Les aplicacions que l'estudiant ha d'utilitzar per a la realització de les pràctiques són aquelles que durant els estudis han estat subministrades. En el cas que l'empresa faci ús d'aplicacions diferents o d'entorns adaptats, els tutors de l'empresa i el consultor de l'assignatura de Pràctiques en empresa intentaran buscar i facilitar una solució.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt