Treball de fi de grau Codi:  05.616    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Treball de Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria del Grau en Enginyeria Informàtica. Té una càrrega de treball de 12 ECTS i està pensada per ser la darrera assignatura que cursi un estudiant dins el Grau. Com totes les assignatures de la titulació, es tracta d’una assignatura semestral que s’ha de matricular i aprovar en un semestre. En cas de no superar-lo, caldrà tornar-la a matricular en un semestre posterior.

En el TFG l'estudiant posa en pràctica les competències transversals i específiques adquirides durant el Grau i especialment, durant l’itinerari escollit. L’objectiu és aplicar a un treball en concret les competències assolides des de les diferents assignatures cursades. En ser l'assignatura final del grau l'estudiant també ha d’anar més enllà dels coneixements assolits a les assignatures del grau i, sense que hagi de ser un treball de recerca, sí que hauria d'incloure coneixement addicional en el seu TFG.

Existeixen diferents àrees temàtiques de TFG. L’elecció de l’àrea de TFG defineix l’àmbit del treball a realitzar i el conjunt de competències sobre les que es farà més èmfasi. Cada àrea temàtica està associada a un o més itineraris del grau.

 

El TFG ha de servir perquè l'estudiant posi en pràctica les competències transversals i específiques adquirides durant el Grau i especialment, durant l’itinerari. L’objectiu és aplicar a un treball en concret allò que s’ha anat assimilant de les diferents assignatures cursades. En ser l'assignatura final del Grau l'estudiant també hauria de poder anar més enllà dels coneixements proporcionats per les assignatures del Grau i, sense que hagi de ser un treball de recerca, sí que hauria d'incloure certa dosi de coneixement addicional en el seu TFG. Aquest coneixement addicional o innovació es podrà cercar en les fonts habituals de coneixement que tenim al nostre abast: la web, revistes especialitzades i llibres. Com veieu, doncs en aquesta assignatura es posa en joc, i de manera destacada, la competència transversal del Grau “Capacitat per innovar i generar noves idees”.

Existeixen diferents àrees temàtiques de TFG. L’elecció de l’àrea de TFG defineix l’àmbit temàtic del treball a realitzar i el conjunt de competències sobre les que es farà més èmfasi.

A l’hora de matricular el TFG, l’estudiant ha de seleccionar una àrea de TFG. Aquesta tria s'ha de fer a l'apartat de Tràmits / Sol.licitud de treballs finals . Un cop fet aquest primer pas, l'àrea apareixerà al potencial de matrícula i ja es veurà disponible per fer la matrícula de l'assignatura.

Cada àrea temàtica està associada a un o més itineraris del Grau. Donat que per completar un itinerari, és necessari superar un TFG d'una àrea associada, la tria de l’itinerari del Grau determina les possibles àrees de TFG a escollir per l'estudiant. Per aquest motiu es recomana tenir present l’itinerari a l'hora d'escollir una àrea de TFG.

Per a l'obtenció d'un itinerari cal haver superar les assignatures associades a aquest itinerari i, a més, haver realitzat el TFG en una de les àrees corresponents a aquest itinerari.

Amunt

El TFG és el resultat final i natural del procés d'aprenentatge realitzat per l'estudiant durant els seus estudis de Grau, i és aquí on l'estudiant té oportunitat de fer convergir aquests coneixements adquirits. A més a més, per a aquells estudiants sense experiència professional en els camps coberts pel Grau, sol ser la seva primera pràctica en dissenyar, planificar i portar a terme un projecte complert.

Al Grau Enginyeria Informàtica hi ha 5 itineraris  en els  que l'estudiant pot graduar i aquestes són: Enginyeria de Computadors, Enginyeria del Software, Computació, Sistemes d'Informació i Tecnologies de la Informació.

En cas que l'estudiant vulgui arribar al reconeixement afegit de l'itinerari en una línia d'especialització professional, haurà de realitzar el TFG vinculat a l'àrea professional de l'itinerari que triï, per tant, la tria de l’itinerari del grau determinarà les possibles àrees de TFG a escollir.

Per a cursar el TFG, cal complir els següents condicionants:

 • Haver superat com a mínim 180 ECTS entre totes les assignatures de la titulació.
 • Haver superat l’assignatura de Gestió de Projectes.
 • Haver finalitzant totes les assignatures de l’itinerari (preferentment), o bé estar cursant les dues darreres assignatures en paral·lel.
 • Satisfer els requisits addicionals demanats en l’àrea concreta de TFG que es vulgui matricular.

Amunt

Un bon TFG representa l'assoliment de la maduresa intel·lectual i la culminació dels coneixements i experteses adquirits durant tot el procés d'estudi del grau. Així mateix, proporciona al futur enginyer informàtic el saber fer que li ha de facilitar l'entrada al món professional i laboral.

Amunt

Cada àrea de TFG descriu els requisits addicionals que cal tenir per escollir-la, per tant, cal llegir detingudament el Pla Docent corresponent a l’àrea de TFG per tal de tenir clars 'aquests requisits.

Amunt

La selecció de l'àrea es fa durant el mateix termini de matrícula de la resta d'assignatures, disponible a l'espai Tràmits / Sol.licitud de treballs finals.

Un cop triada l'àrea, automàticament passa a ser visible al potencial de matrícula i ja es pot matricular.

Es recomana comprovar els requisits de matrícula del TFG amb antelació, per tal de garantir que es podrà cursar en un semestre donat i, guiar la tria d'assignatures optatives. 

Els requisits mínims són haver superat 180 crèdits i l'assignatura Gestió de projectes.

 

Finalment, cal tenir en compte que per completar un itinerari és necessari escollir un TFG que hi estigui associat. Per tant, a l'hora de triar una àrea de TFG, els estudiants han de tenir en compte, no només els continguts de l'àmbit temàtic sinó els itineraris als que pertany una determinada àrea de TFG. Aquesta tria és molt important donat que és obligatori completar un itinerari com a part del Grau. És obligatori acabar un itinerari per titular-se.


El treball final un cop finalitzat s'ha de dipositar al  Repositori O2, de la Biblioteca de la UOC.

Amunt

Per una banda, el TFG posa de manifest i avalua explícitament la capacitat de l’estudiant per saber utilitzar de manera adequada i convenient les competències transversals treballades al llarg del Grau:

 

 • Capacitat de comunicació escrita en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Ús i aplicació de les TIC en l’àmbit acadèmic i professional.
 • Capacitat de comunicació en llengua estrangera.
 • Treball en equip.
 • Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals.
 • Capacitat per innovar i generar noves idees.

 

Per altra, dins el TFG es treballen les següents competències específiques del Grau:

 

 • Capacitat per planificar i gestionar projectes en l’entorn de les TIC.
 • Capacitat per avaluar solucions tecnològiques i elaborar propostes de projectes tenint en compte els recursos, les alternatives disponibles i les condicions de mercat.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura són diferents i específics per a cada una de les àrees de TFG i per a cada treball en particular. Tot i així els productes resultants són comuns a totes elles.

 

1. La Memòria del treball.

2. Qualsevol altre producte obtingut en el desenvolupament del Treball.

3. La Presentació i defensa virtual del treball.

4. L’informe d’autoavaluació del Treball

 

La Memòria del TFG és el document que mostra el treball realitzat per l'estudiant durant el semestre. El document de la Memòria s'ha d'anar treballant conjuntament amb el consultor durant la realització del projecte. A diferència d'altres assignatures, on l'estudiant realitza un treball de manera individual i el lliura al consultor per tal de ser avaluat, el document de la Memòria del TFG és un document que l'estudiant va desenvolupant amb la supervisió continua del consultor. Per tant, per poder lliurar la Memòria a final de semestre, és necessari que el consultor doni el seu vist i plau.

 

L'objectiu de la Presentació virtual és sintetitzar el treball realitzat en una presentació que permeti al Tribunal d'avaluació tenir una perspectiva del TFG i formular les preguntes que considerin necessàries. Aquesta presentació virtual consistirà en un vídeo amb so, d'una duració màxima de 20 minuts, on l'estudiant ha de sintetitzar de forma clara i concisa el treball realitzat al llarg del semestre i els resultats obtinguts. Es valorarà l'aportació crítica i descriptiva dels aspectes més rellevants del projecte, i no la mera lectura del contingut de la presentació virtual. En definitiva, aquesta presentació oferirà una perspectiva general del TFG i ha de permetre al Tribunal d'avaluació (vegeu l'apartat d'avaluació), si ho considera necessari, formular les preguntes oportunes a l'estudiant.

 

L’informe d’autoavaluació del Treball  és un document que descriu els criteris que determinen la bona execució d'un TFG i permet avaluar els resultats assolits: pla de treball, memòria, presentació, etc. El consultor publicarà la plantilla per aquest informe a l'inici del semestre i els estudiants l'hauran de lliurar junt amb la resta d'elements del lliurament final.

 

Al finalitzar el treball haureu de dipositar-ne una còpia al repositori institucional de la UOC (O2), on quedarà arxivat i serà de lliure consulta pel seu ús docent i de divulgació. La única excepció permesa són els casos on es pugui justificar que hi ha dades confidencials a protegir (propietat intel·lectual de tercers, dades personals, etc.).

Amunt

Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Redacció de textos científicotècnics PDF

Amunt

Per una banda, a l'aula de l'assignatura hi ha disponibles materials de suport sobre la gestió i desenvolupament de Així mateix, cada àrea de TFG disposarà dels recursos addicionals necessaris a la seva aula. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt