Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana Codi:  07.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura s'anomena Adquisició i aprenentatge de la llengua catalana en el Grau de Llengua i literatura catalanes (LILC) i Ensenyament de la llengua A (català), en el Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (TILA). Es tracta de la mateixa assignatura, però amb noms diferents. Amés l'Esenyament de la llengua A només s'ofereix el semetre de tardor. L'objeciu de l'assignatura és el d'introduir l'alumnat als conceptes i mètodes fonamentals de l'ensenyament de la llengua catalana. El focus d'atenció principal de l'assignatura és la didàctica de la llengua catalana adreçada a joves i adults. En l'assignatura no farem distinció entre l'ensenyament de català com a primera llengua o com a segona llengua, sinó que treballarem la didàctica de manera trasversal perquè es pugui aplicar a diferents tipus de perfils d'estudiants de la llengua. 

Aquesta assignatura només es pot aprovar seguint l'AC, o sigui que no té ni prova de síntesi ni examen final. 

 

Amunt

Per a l'estudiantat del grau LILC, aquesta assignatura és obligatòria avançada de tercer nivell, de manera que convé cursar-la a la darreria del grau, durant els darrers semestres. Forma part del mòdul temàtic de Professions de la llengua, juntament amb matèries com Política i planificació lingüístiques, i Assessorament lingüístic. L'assignatura en si no té altres assignatures directament associades i és l'única del grau dedicada a l'ensenyament de llengua. Hi ha tanmateix l'assignatura de Multilingüisme i educació que en part pot complementar els continguts estudiats en aquesta assignatura. En tractar-se d'una assignatura de tercer nivell competencial, les competències que s'hi treballen són de les més complexes del grau, juntament amb el Seminari d'Estudis Catalans i els TFG I i II.

Per a l'estudiantat del grau TILA és una assignatura optativa similar o en la mateixa línia que les assignatures d'Ensenyament de la llengua A (Espanyol) i Ensenyament de la llengua B (anglès). Pel que fa les competències també són de nivell alt, com totes les optatives del grau.

Amunt

L'assignatura adreça qüestions d'ensenyament i aprenentatge de la llengua entre adolescents i adults en contextos diversos, com pot ser l'ensenyament secundari o la formació de català com a L2 de col·lectius diversos (estrangers, grups professionals...). Només de forma indirecta poden tractar-se aspectes d'aprenentatge de llengua i altres qüestions aplicables a l'ensenyament en edat infantil. Tot i que està enfocada en l'aprenentatge del català, els mètodes que s'hi aprendran poden aplicar-se a moltes altres llengües. Aquesta assignatura es projecta en diferents camps professionals lligats a l'ensenyament de llengües com ara l'Ensenayment de Secundària Obligatòria i el Batxillerat, els graus mitjans i superiors dels Cicles Formatius, el Consorci per a la Normalització Lingüística, les Escoles d'adults, les Escoles d'idiomes, els lectorats de català a l'estranger, etc. 

Amunt

L'estudiant del grau de Llengua i Literatura catalanes que vulgui matricular-se a aquesta assignatura cal que hagi  cursat abans les assignatures obligatòries de cada perfil d'optativitat: Literatura, cultura i societat a Catalunya, Literatura catalana: teoria i crítica; Llengua catalana: semàntica i lexicologia.

Per a l'estudiant del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades  és recomanable fer-la un cop s'ha cursat un gran gruix de crèdits obligatoris.

En els dos casos no és gens recomanable fer aquesta assignatura durant els primers semestres dels graus,  ja que la metodologia i les eines utilitzades requereixen una certa experiència en la metodologia de l'estudi a la UOC. 

Amunt

L'expressió i la normativa, tant gramatical com de convencions gràfiques, s'avaluaran en aquesta matèria, com en totes les del grau, des del primer moment. Per superar amb èxit aquesta assignatura és indispensable dominar la llengua normativa. En totes les activitats d'avaluació continuada, com també en les proves finals, s'avaluarà la correcció gramatical i expressiva, i, en el cas d'estudiants que presentin dèficits importants, se n'informarà el tutor i el professor responsable de l'assignatura, a fi que li recomanin formacions complementàries en aquest terreny i l'adverteixin que la persistència de dèficits al final del semestre comportarà la no superació de l'avaluació continuada.

Tingeu en compte també els requisits de matrícula especificats en l'apartat "coneixements previs".

Amunt

Les competències assignades a aquesta assignatura varien segons el grau. En el transcurs de l'estudi d'aquesta assignatura treballaràs algunes de les competències específiques i transversals que detallem a continuació segons el grau en el que curses els teus estudis:

Grau de Llengua i literatura catalanes

Competències específiques

5. Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, al mateix temps, caracterització d'allò que la distingeix i singularitza com a ciència.

  • Objectiu 5.3. Saber com es relacionen l'estudi del llenguatge i l'estudi del cervell i la ment i les aplicacions que es deriven d'aquesta relació (adquisició del llenguatge, ensenyament de llengües, trastorns del llenguatge i logopèdia, neurolingüística...).

16. Expressió oral i escrita per la vida acadèmica i professional

  • Objectiu 16.2. Produir textos orals i escrits clars, cohesionats i estructurats adequadament, a partir d'uns paràmetres especificats, tot adaptant-los a un registre predeterminat, social o professional, i a les necessitats i característiques del futur receptor.
  • 16. 3. Produir textos orals i escrits normativament correctes i formalment coherents (que segueixin les convencions estilístiques més conegudes i acceptades).

Competències transversals

5. Resolució de problemes i formulació de preguntes

  • Objectiu 5.1. Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.

6. Treball individual i en equip

  • Objectiu 6.1. Planificar l'estudi i gestionar el temps de manera que l'activitat acadèmica sigui compatible amb altres activitats i responsabilitats.
  • 6.2. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

8. Actualització permanent i adaptació a noves situacions

  • Objectiu 8.1. Adaptar-se a noves situacions i entorns acadèmics i professionals.
  • 8.2. Aprendre i actualitzar-se permanentment a partir de la reflexió sobre el propi aprenentatge i en funció de les pròpies necessitats personals i professionals, presents i futures.

Traducció, interpretació i llengües aplicades

Competències bàsiques

B2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

B3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

B4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències generals

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per a desenvolupar la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.

Competències específiques

E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.

E8: Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

E14: Tenir destreses per a documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.

Competències transversals

T5: Exercir la ciutadania activa i la responsabilitat individual amb el compromís en els valors democràtics, de sostenibilitat i de disseny universal, a partir de pràctiques basades en l'aprenentatge i servei i la inclusió social.

T6: Utilitzar diferents formes de comunicació tant orals com escrites o audiovisuals, tant en la llengua pròpia com a l'estrangera, amb correcció en l'ús, la forma i el contingut.

T7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Amunt

Els continguts fonamentals que es treballen en aquesta assignatura són de tres tipus: els mòduls didàctics, els llibrets H2PAC i altres recuros complementaris que trobareu a l'apartat de recursos a l'aula. La professora us anirà indicant quins materials us seran útils per cada PAC i si cal us en fornirà de complentaris. 

Aquí teniu amb més detall cada tipologia de materials:

1. Els Mòdul de l'assignatura:  són materials clàssics per fer una lectura tranquil·la, de context. 

Aquí teniu el llistat de tots els mòduls:

Teories lingüístiques i ensenyament de llengües

Metodologies estratègiques i didàctiques aplicades a l'ensenyament de llengües. Perfils i necessitats dels aprenents

Metodologies didàctiques en l'ensenyament de la llengua catalana

L'ensenyament de la llengua catalana

El Marc europeu comú de referència per a l'aprenentatge de llengües

L'avaluació

El component sociocultural en l'ensenyament del català

Les pràctiques. La unitat didàctica, els recursos i els materials didàctics

També us hem donat accés als mòduls didàctics de l'assignatura de Enseñanza de la lengua A (español), ja que els seus continguts, elaborats més recentment, ajuden a actualitzar i complementar els que teniu en els mòduls en català. 

2. H2PAC: aquest és un tipus de material que resol propostes clau a partir d'activitats. Es tracta d'una forma d'aprenentatge que parteix d'un repte: l'activitat que hauràs de resoldre. Per això es proposa el coneixement imprescindible, que ajuda a entendre els conceptes essencials per afrontar el plantejament inicial i les solucions, una seguit de propostes de resolució del repte. Com en el cas dels Mòduls, la professora anirà indicant en tot moment quins dels tres petits llibrets cal llegir i treballar en les PAC. Aquí teniu els títols dels tres llibrets H2PAC:

1. Com fer un dossier d'aprenentatge de llengües? (en pdf)

2. Com avaluar les produccions escrites dels aprenents? (en pdf)

3. Com dissenyar una seqüència didàctica competencial de llengua? (en format ProQuest) 

3. Altres recursos: en l'apartat de recursos de l'aula hi trobareu multitud d'enllaços i recursos complementaris que podreu anar utilitzant en funció de cada PAC. La professora us anairà guiant i apuntant a recursos addicionals per a cada una de les PAC que elaborareu. 

Finalment, també s'espera una recerca activa de recursos per part vostra, ja que l'autonomia en el procés d'aprentatge que s'espera que adquiriu en aquesta assignatura us ha d'ajudar en d'altres com ara en l'elaboració del Treball Final de Grau.

Amunt

Metodologia de l'ensenyament de la llengua PDF
Com fer un dossier d’aprenentatge de llengües? PDF
Com avaluar les produccions escrites dels aprenents? PDF
Enseñanza de la Lengua A (Español) PDF
Presentació i anàlisi de situacions d'aprenentatge PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt