Fonaments de la planificació de mitjans Codi:  16.580    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El món de l'estratègia i la planificació de mitjans és sovint el gran desconegut de l'àmbit publicitari. Cal tenir present, que un 80% de la inversió publicitària que realitza un anunciant es destina als mitjans, per la qual cosa és important que qualsevol professional vinculat a la publicitat, o al màrqueting en general, tingui un bon coneixement per poder prendre decisions correctes a l'hora d'exercir el seu càrrec.

Aquesta assignatura optativa aporta els coneixements fonamentals sobre tot el procés relacionat amb la planificació de mitjans i les habilitats adequades per al seu correcte desenvolupament i interpretació.

Amunt

Aquesta és l'única assignatura del Grau sobre la planificació de mitjans publicitaris.

Amunt

Aquesta assignatura aporta els coneixements i les competències fonamentals per a qui estigui relacionat amb els mitjans de comunicació: els professionals d'una agència de mitjans, d'una agència publicitària, d'un institut d'investigació de mercats, d'una consultora de comunicació, del departament de màrqueting d'un anunciant, del departament de comercialització d'espais publicitaris d'un mitjà de comunicació, entre d'altres.

Tots ells han de conèixer i entendre aquest procés clau de la comunicació per tal de poder dissenyar, desenvolupar i valorar estratègies de mitjans de comunicació adequades per a cada marca.

Amunt

Es recomanable haver cursat abans les assignatures Introducció a la Publicitat i Sistemes i Processos de la Publicitat.

Amunt

Els objectius generals de lassignatura Planificació de Mitjans publicitaris en el conjunt del pla d'estudis són adquirir els coneixements bàsics relatius al procés de planificació de mitjans, des d'un punt de vista teòric i pràctic. Amb aquest objectiu, es dóna una visió de l'anàlisi, la investigació i la recomanació dels mitjans de comunicació com a vehicles adequats per transmetre un missatge publicitari.

COMPETÈNCIES GENERALS

- Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn;

- Capacitat per aprendre i actualitzar-se permanentment;

- Capacitat de pensar estratègicament;

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

- Cerca, gestió i ús de la informació;

- Coneixement del mercat i de lentorn professional;

- Coneixement del món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions);

- Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives;

- Capacitat per identificar possibilitats d'aplicació deines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació;

- Capacitat per aplicar les normatives legals que afecten el sector de la comunicació;

- Capacitat per interpretar plans de màrqueting i comunicació;

- Capacitat d'executar pressupostos

RESULTATS DE L'APRENENTATGE

- Processar la informació relativa a l'audiència i/o inversió publicitària per entendre les particularitats de cada mitjà;

- Detectar les diferents bases de dades relatives a la planificació publicitària i seleccionar-ne els informes més destacats;

- Identificar quin tipus dinformació proporciona les empreses que intervenen en l'estudi de la planificació publicitària;

- Analitzar de manera crítica les audiències televisives;

- Interpretar les diferents cadenes televisives segons les característiques socials dels seus públics;

- Recomanar de cadenes televisives al client en funció del producte i target de la manera més efectiva possible;

- Desenvolupar una estratègia publicitària a mitjans digitals; - Comprendre i desenvolupar un pla de comunicació digital;

- Desenvolupar el pressupost per a un pla de comunicació digital;

- Analitzar els diferents tipus de formats digitals existents al món professional i detectar els més adequats per a la teva planificació.

Amunt

- Domina les bases de dades multimèdia

- Planifica a Televisió, el mitjà tradicionalment líder

- Endinsa't en la digitalització de l'ecosistema de mitjans

Amunt

Excel per l'economia i l'empresa Web
Panorama general de mitjans. Entrevista a Nuria Echevarría PDF
Panorama digital. Entrevista a Rubén Molina PDF
Panorama televisió. Entrevista a Roger Sendra PDF
Domina les bases de dades multimèdia - Infografia PDF
Toolkit de gènere Web

Amunt

activitats opcionals d'autoavaulació que permeten que l'estudiant s'interrogui sobre qüestions de fons del continguts.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt