Comunicació: Teories i tècniques Codi:  20.000    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El disseny comunica. I la comunicació es pot dissenyar.
Comunicació: Teories i tècniques és una assignatura bàsica del Grau en Disseny i Creacions Digitals que aborda la importància de la comunicació en aquest àmbit des d'una doble perspectiva: la teòrica (que permet entendre com funcionen els processos comunicatius) i la pràctica (que aporta tècniques, per exemple, les de la retòrica, per saber comunicar amb eficàcia).

Amunt

Es recomana cursar aquesta assignatura en el tercer trimestre lectiu tot i que, per la seva naturalesa bàsica, no requereix de coneixements específics previs en aquest mateix grau. Tanmateix, haver superat matèries com Fonaments del disseny gràfic o Història, teoria i crítica del disseny pot ajudar a executar amb més seguretat els reptes que comporta.

Amunt

Els camps professionals en què es projecta aquesta assignatura són els comuns als que es preveuen al grau perquè per a tots ells la comunicació ha de ser una competència bàsica. Dissenyadors gràfics, audiovisuals, web, d'interfícies i editorial, creadors d'apps, animadors, il·lustradors, directors d'art i creatius, infògrafs, visualitzadors de dades, gestors o crítics del disseny i comissaris d'exposicions gràfiques necessiten de la comunicació en el seu desenvolupament professional. És més: han d'exercir com a comunicadors.

Amunt

Aquesta no és una assignatura de llengua, per tant, s'entén que els estudiants tenen competències en expressió oral i escrita de nivell universitari. Atès que una de les eines de comunicació és el llenguatge escrit, les faltes ortogràfiques o sintàctiques penalitzaran i poden comportar el suspens d'un exercici.

La llengua de l'aula serà el català, però els estudiants poden comunicar-se i lliurar els treballs tant en català com en castellà.

Amunt

Els objectius de Comunicació: teories i tècniques es concretaran en els resultats d'aprenentatge següents:

- Coneixement dels principis que regeixen la percepció i comprensió dels missatges (sobretot visuals).
- Coneixement de les estratègies de comunicació persuasives aplicades a la construcció de missatges i continguts de disseny.
- Aplicació de les bases de la comunicació visual a la creació d'imatges pròpies a partir de diferents tècniques.
- Capacitat per construir relats en diferents suports, formats i mitjans.

Les competències bàsiques que es treballen en aquesta assignatura són que els estudiants demostrin:
- Posseir i comprendre coneixements en l'àrea d'estudi.
- Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Les competències generals que es tracten són:
- Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer-ne les implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global.

I, en concret, les competències específiques són:
- Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van adreçats i les particularitats de l'encàrrec, aplicant-hi un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
- Seleccionar i utilitzar els suports, materials i dispositius més adequats als casos per resoldre.
- Presentar treballs de disseny en diferents contextos, per a diferents públics i en formats diversos, amb argumentacions i contra-argumentacions sòlides i solvents.

Amunt

En l'assignatura s'identifiquen aquells corrents de pensament que han aprofundit en la relació entre el disseny de missatges i la recepció dels mateixos, tenint en compte el context de la comunicació existent. Seguidament s'analitzen les estratègies comunicatives i es posen en pràctica a través d'activitats diverses. Els continguts contemplen aquests temes principals:

- Les teories de la comunicació.

- Semiòtica per a dissenyadors.

- Psicologia de la percepció.

- Retòrica.

- Recursos comunicatius del dissenyador.


Amunt

Entrevista a expert Audiovisual
L'estudi de les teories de la comunicació i la informació PDF
Crear una realitat PDF
Comunicació PDF
Influència en la matèria PDF
Ou aglutinador: L'estudi de les teories de la comunicació i la informació Web
Teories de la comunicació. La comunicació com a objecte d'estudi XML
Teories de la comunicació. La comunicació com a objecte d'estudi DAISY
Teories de la comunicació. La comunicació com a objecte d'estudi EPUB 2.0
Teories de la comunicació. La comunicació com a objecte d'estudi MOBIPOCKET
Teories de la comunicació. La comunicació com a objecte d'estudi HTML5
Teories de la comunicació. La comunicació com a objecte d'estudi PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt