Disseny d'interacció Codi:  20.001    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

"El disseny d'interacció no és disseny de producte però defineix com són els productes. No és disseny de comunicació tot i que en comparteix eines. Tampoc és programació tot i que el seu context és principalment el món del software i els productes digitals. El disseny d'interacció es situa entre aquestes tres disciplines però és alguna cosa més. Té a veure amb connectar gent amb els productes que utilitzen". -Bill Moggridge, IDEO, 2007.

Disseny d'interacció és una assignatura que està pensada per aprendre els principis i la metodologia de treball necessàris per dissenyar experiències d'interacció agradables i eficients des del punt de vista de la usabilitat. L'assignatura té un caràcter pràctic de manera que mitjançant la realització d'un treball aplicat permet aprofundir en el disseny centrat en les persones fent ús dels mètodes i tècniques associats a cada fase d'un projecte d'interacció.

Amunt

Es tracta d'una assignatura de caràcter pràctic, obligatòria tant al grau de Disseny i creació digitals com al grau de Multimèdia. En el primer cas s'ubica al tercer semestre del grau, mentre que al segon just a l'inici dels estudis. En tots dos casos manté una relació complementària amb Disseny d'Interfícies, assignatura que cal cursar a continuació com a part de l'àrea de disseny UX de productes i serveis digitals. En el cas del grau de Disseny i creació digitals manté també una estreta relació amb "Disseny Centrat en les Persones"

Amunt

Aquesta assignatura constitueix una punt de partida als àmbits del disseny d'interacció i l'experiència d'usuari.

Amunt

En el cas del grau de Disseny i creació digitals es recomana que l'estudiant tingui coneixements previs de dibuix, fonaments de disseny gràfic, forma i composició, tipografia i disseny centrat en les persones.


Amunt

En el cas del grau de Disseny i creació digitals es recomana cursar "Disseny d'Interacció" al mateix temps o després de "Disseny Centrat en les Persones". També es recomana haver superat prèviament les assignatures de tipus taller de primer i segon semestre. Tant en aquest grau com en el de Tècniques d’interacció digital i multimèdia, és necessari cursar-la abans que Disseny d’interfícies.

Amunt

Objectius i resultats d'aprenentatge

 • Conèixer els fonaments del disseny d'interacció i els aspectes humans, tecnològics i de disseny que el conformen.

 • Conèixer la metodologia del disseny d'interacció, les etapes que el configuren, el seu procés iteratiu i la seva interrelació amb el disseny centrat en l'usuari

 • Capacitat per integrar la investigació en un procés de disseny d'interacció i saber aplicar les tècniques que la fan possible.

 • Capacitat de sintetitzar el procés de recerca en el modelat de persones i escenaris, i  en la definició de requisits.

 • Conèixer els principis de l'arquitectura de la informació per tal d'organitzar i definir la interacció dels productes digitals

 • Prototipar solucions de disseny utilitzant les diferents tècniques i eines existents.

 • Conèixer i saber aplicar diferents mètodes d'avaluació de la usabilitat i identificar la idoneïtat de cadascun d'ells.

 • Integrar mètodes d'autoavaluació i millora com a procés de treball en projectes de disseny d'interacció. 

Amunt

1. Què és el disseny d'interacció

 • Del disseny d'interacció al disseny d'experiència
 • El context metodològic del disseny d'interacció
 • Les cinc capes del disseny d'interacció
 • Planificació àgil d'un projecte de disseny d'interacció
 • Com es formalitza el disseny d'interacció

2. Per a qui dissenyem

 • De la investigació a la proposta de valor
 • Què és la recerca
 • Planificació de la investigació

3. Quins són els límits del projecte

 • Què és el modelatge
 • Les tres fases del modelatge: Persones, escenaris i requisits

4. Com serà la interacció

 • Com interactuem amb un sistema: principis cognitius
 • Com organitzem la informació

5. Prototipat i avaluació

 • Què és un wireframe
 • Què és un prototip
 • Com s'avalua la interacció

Amunt

Quadern d'interacció PDF
Design Toolkit Web
Guies del Design Toolkit Web

Amunt

Els materials didàctics de l'assignatura són el Quadern d'Interacció i el UOC Design Toolkit.

El Design Toolkit és un recurs transversal entre assignatures que funciona com una caixa d'eines on, en funció de cada activitat i projecte, podeu trobar eines de disseny.

El Quadern d'Interacció és un recurs que condueix a l'estudiant a través d'un projecte de disseny d'interacció. Aquest quadern és una eina essencial per a l'assignatura ja que proporciona el relat i fil conductor del dissenyador d'interacció.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt