Ètica i sostenibilitat en el disseny Codi:  20.002    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Tot el que projectem, els éssers humans, forma part del nostre món. Per tant, el disseny del món no és neutre: vehicula, materialitza i habilita determinades formes de pensament. En aquesta assignatura abordarem de quina manera el disseny i les maneres de dissenyar, materialitzen determinats valors i normes. També veurem de quina manera el disseny pot relacionar-se millor amb l'ètica i la sostenibilitat. En definitiva, com el disseny es posa al servei de la reflexió ètica.

 

 

Amunt

Aquesta assignatura és de tipus teòric i pràctic. Al mateix temps que treballem aspectes metodològics, essent els seus continguts i competències d'ordre transversal i aplicables al conjunt de coneixements adquirits a la resta d'assignatures del Grau. Acompleix, per tant, una funció fonamental a l'hora d'articular les diferents aproximacions i perspectives presents en el Grau de Disseny i Creació Digital: unir aspectes conceptuals, instrumentals i projectuals de la professió. Aquesta dimensió social aplicada a la pràctica del disseny és consubstancial i vertebradora del pla d'estudis.

Amunt

Avui en dia tota pràctica de disseny ha de tenir en compte aquesta aproximació ètica i reflexiva sobre les visions del món que materialitzem amb els nostres projectes. Tota activitat projectual ha de preguntar-se per la responsabilitat del professional quan "fa món". Farem especial atenció al procés projectual, productiu, de venda i consum.

Amunt

No són necessaris coneixements previs. Tot i que és recomenable tenir coneixements d'història, teoria i crítica del Disseny. També és interessant tenir coneixements de metodologies del Disseny.

Amunt

Aquesta assignatura té com a competència associada la capacitat de comprendre textos en llengua anglesa. Alguns dels textos bàsics que el consultor donarà per llegir són en anglès. Tot i que farem resums, i altres tipus d'ajuts, per  facilitar la comprensió i interpretació dels textos.

Amunt

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global;
 • Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context sociocultural i un posicionament ètic en relació a la pràctica professional del disseny;
 • Incloure valors de sostenibilitat i respecte a l'entorn en les tasques i projectes de disseny;
 • Reconèixer i incorporar la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats del disseny;
 • Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta en la pràctica del disseny;

Amunt

 • Reflexió sobre la relació entre ètica i disseny.
  • ¿És una relació desde l'inici o és nova?
  • Responsabilitat del dissenyador/a en la construcció del món material que ens rodeja i en la transformació social.
  • Conseqüències de no tractar les qüestions ètiques en el disseny.
  • Necessitat de l'ètica en el disseny i el paper del professional del disseny en la relació entre ambdós aspectes.
 • Drets i deures dels/les dissenyador/es a partir de l'anàlisi de codis deontològics.
  • Definició de codi deontològic.
  • Anàlisi de codis deontològics.
  • Nova proposta de drets-deures.
 • Análisi del cicle de vida de productes, sistemes i serveis desde criteris de sostenibilitat.
  • Projecte.
  • Producció.
  • Distribució.
  • Emmagatzematge.
  • Venda.
  • Consum.
  • Ús.
  • Gestió final.
 • Redisseny i sostenibilitat.
  • Estudi d'estratègies per al disseny sostenible de productes, sistemes i serveis que prioritzin, també, aspectes ambientals i socials.
  • Aplicació d'eines i metodologies per al redisseny amb criteris sostenibles i ètics de projectes ja existents.

Amunt

Ètica, filosofia moral i política PDF
Blog de ética y sostenibilidad en el diseño Web
El diseño a comienzos del siglo XXI: nuevas filosofías y ámbitos de actuación XML
Disseny, sostenibilitat i consum conscient XML
Disseny, sostenibilitat i consum conscient DAISY
Disseny, sostenibilitat i consum conscient EPUB 2.0
Disseny, sostenibilitat i consum conscient MOBIPOCKET
Disseny, sostenibilitat i consum conscient HTML5
Disseny, sostenibilitat i consum conscient PDF
Upcycling tèxtil i disseny. El projecte Back to Eco XML
Upcycling tèxtil i disseny. El projecte Back to Eco DAISY
Upcycling tèxtil i disseny. El projecte Back to Eco EPUB 2.0
Upcycling tèxtil i disseny. El projecte Back to Eco MOBIPOCKET
Upcycling tèxtil i disseny. El projecte Back to Eco HTML5
Upcycling tèxtil i disseny. El projecte Back to Eco PDF
Ètica i disseny: una proposta per a les noves cultures del disseny emergent XML
Ètica i disseny: una proposta per a les noves cultures del disseny emergent DAISY
Ètica i disseny: una proposta per a les noves cultures del disseny emergent EPUB 2.0
Ètica i disseny: una proposta per a les noves cultures del disseny emergent MOBIPOCKET
Ètica i disseny: una proposta per a les noves cultures del disseny emergent HTML5
Ètica i disseny: una proposta per a les noves cultures del disseny emergent PDF

Amunt

S'especificaran pel consultor dins l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt