Fonaments del disseny gràfic Codi:  20.003    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Fonaments del Disseny gràfic ofereix una introducció a la creació i al tractament d'imatges per ordinador. Presenta les bases del disseny gràfic combinant els aspectes tècnics, formals i conceptuals.

L'estudiant treballarà bàsicament la capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia, utilitzant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal. Ho farà enfrontant-se a una sèrie de problemes de disseny. Per això, l'assignatura tractarà d'establir les bases del disseny gràfic, abordant aspectes de l'ús formal dels principis del disseny bàsic (composició, color, forma) i aspectes tècnics de la imatge digital. A més, també es tractaran els sistemes de protecció de la propietat intel·lectual en imatges.

Les activitats d'aprenentatge es basen en quatre estratègies:

  • Formació basada en la utilització d'un material didàctic, amb els principals continguts teòrics que seran complementats amb lectures optatives.
  • Activitat d'aula: utilització del fòrum de l'aula o altres eines proposades per el/la consultor/a per mostrar els resultats dels exercicis realitzats, per comentar-los amb la resta d'estudiants; obrir discussions sobre els continguts de l'assignatura, intercanviar informació i resoldre dubtes.
  • Activitat basada en la realització de guies d'aprenentatge aplicant els continguts teòrics apresos per mitjà del material didàctic.
  • Activitats d'avaluació que seran les que vertebrin el conjunt de l'assignatura, donat el caràcter pràctic de la mateixa. Principalment es basen en la resolució de problemes de disseny.

A nivell tècnic, es treballarà amb programari de tractament i edició d'imatges.

Amunt

Fonaments del Disseny gràfic ofereix els principis bàsics de disseny fonamentals per a qualsevol estudiant de Disseny.

Els coneixements sobre disseny són necessaris per afrontar després altres assignatures com:
 
Tipografia, Taller de Color, Taller de Forma i Composició, Producció Gràfica, Producció i publicació digital, Disseny d'interfícies, Infografia i visualització, etc.

Amunt

Aquesta assignatura té un caràcter bàsic, com s'ha dit, i per això dota a l'estudiant de competències necessàries per a tot graduat en Disseny i Creació Digitals. No obstant, serà especialment útil per a aquells la orientació professional sigui la de dissenyadors visuals, infografistes o creatius en qualsevol dels camps d'aplicació possibles (disseny gràfic, disseny d'interfícies, disseny d'identitat corporativa, publicitat digital, etc.)

Amunt

Aquesta assignatura no té cap tipus de prerrequisit ni necessita de coneixements previs.

Amunt

Aquesta assignatura suposa el primer contacte amb l'àrea de disseny gràfic i pertany a una sèrie d'assignatures que s'ocuparan del disseny visual dels productes multimèdia. L'estudiant treballarà bàsicament la capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte o aplicació multimèdia, utilitzant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal. Ho farà enfrontant-se a una sèrie de problemes de disseny.

Per això, l'assignatura tractarà d'assentar les bases del disseny gràfic, abordant aspectes de l'ús formal dels principis bàsics del disseny (composició, color, forma) i aspectes tècnics de la imatge digital. A més a més, també es tractaran els sistemes de protecció de la propietat intel·lectual en imatges.

A nivell tècnic, es treballarà amb software de tractament i edició d'imatges.

Aquesta assignatura no té cap tipus de prerequisit ni necessita de coneixements previs.

Amunt

Competències generals de grau a les quals correspon

  1. Competències TIC (Treball en grup)
  2. Capacitat per adaptar-se a les tecnologies i als futurs entorns actualitzant les competències professionals
  3. Capacitat per innovar i generar noves idees
  4. Capacitat per exercir l'activitat professional d'acord al codi ètic i als aspectes legals a l'entorn de les TIC
  5. Capacitat per crear i dissenyar els elements gràfics i visuals d'un producte concret o aplicació multimèdia usant procediments creatius, fonaments bàsics del disseny i un llenguatge formal

Competències de l'assignatura

1. Capacitat per plantejar problemes de disseny / Design thinking and design process
2. Coneixements que permetin plantejar-se un problema, és a dir, identificar una potencialitat innovadora en termes de forma, técnica, funcionalitat i finalitat
3. Domini del disseny bàsic i els seus principis
4. Coneixements de percepció visual i composició
5. Coneixements bàsics de percepció visual i les seves implicacions per a la comunicació visual (ergonomia gràfica)
6. Domini d'eines específiques i programes per al disseny gràfic
7. Coneixement dels diferents sistemes, models i formats multimèdia relatius al gràfic vectorial i al mapa de bits ( jpeg, swf, gif, tif, etc.)
8. Conéixer els sistemes de protecció de la propietat intel·ectual en imatges

Amunt

Programari associat al dibuix vectorial, la composició i maquetació gràfica, la maquetació web o el prototipat.

Amunt

Guies d'aprenentatge Web
Guia d'aprenentatge d'Illustrator PDF
Guia d'aprenentatge d'Adobe Bridge CS6 PDF
Disseny gràfic - Vídeo Audiovisual
Blog Disseny Gràfic: Fonaments del disseny gràfic Web
Vídeo de presentació de l'assignatura Disseny gràfic Audiovisual
El Diari PDF
Guia per a la redacció d'informes de projecte Web
Objectius comunicatius del disseny Web
Cerca de recursos digitals Audiovisual
Introducció a l'entorn de treball de l'eina Adobe InDesign Audiovisual
Infografia: Resum Mòdul 0 PDF
Infografia: Resum Mòdul 3 PDF
Infografia: Resum Mòdul 5 PDF
Infografia: Resum Mòdul 4 PDF
Infografia: Resum Mòdul 2 PDF
Infografia: Resum Mòdul 1 PDF
Introducció a l'entorn de treball de l'eina Adobe Illustrator Audiovisual
Producció gràfica a partir de PDF/X Audiovisual
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft XML
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft DAISY
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft EPUB 2.0
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft MOBIPOCKET
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft KARAOKE
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft HTML5
Propietat intel·lectual, copyright i copyleft PDF
Disseny gràfic XML
Disseny gràfic DAISY
Disseny gràfic EPUB 2.0
Disseny gràfic MOBIPOCKET
Disseny gràfic KARAOKE
Disseny gràfic HTML5
Disseny gràfic PDF
De la idea a la formalització Audiovisual
Composició visual Audiovisual
Optimització d'imatges Audiovisual
Combinació de fonts tipogràfiques Audiovisual
Gestalt Audiovisual
Corbes de Bézier Audiovisual
Preparació de gràfics per a impressió Audiovisual
Introducció a la reticulació Audiovisual

Amunt

A proposta del consultor es podran utilitzar altres eines i recursos, tant per al funcionament regular de l'assignatura com per a usos puntuals. En cas de recursos que tinguin un paper important en el funcionament de l'assignatura s'anunciarà en el Tauler de l'aula.

Per a la realització dels projectes recomanem que els estudiants utilitzin les aplicacions Adobe Illustrator i Adobe InDesign com a eines per a la creació i edició de gràfics, i de maquetació. Aquest programari es facilitat com a recurs d'aquesta assignatura, en el paquet d'Adobe CS6. Igualment els estudiants disposen d'una guia orientativa per ambdues aplicacions i poden també connectar-se al recurs orientatiu per aplicacions que constitueix el Laboratori d'Eines: http://multimedia.uoc.edu/blogs/labeines/cat i http://multimedia.uoc.edu/guias/guias.html

Cal remarcar, però, que tot i la recomanació els estudiants podrien utilitzar alternativament altres programaris de funcions equivalents per al desenvolupament dels projectes. Així els estudiants podrien recórrer a una aplicació alternativa a Adobe Illustrator per a la creació i edició de gràfics digitals com l'InkScape; i igualment a un programa alternatiu a Adobe InDesign per a la maquetació dels projectes com l'Scribus.

llustrator és un programari d'edició de gràfics vectorials. És una eina de dibuix vectorial molt completa que en el context de l'assignatura serà especialment útil per a la realització d'imatges escalables, així com pel tractament tipogràfic precís. Illustrator també dóna suport a InDesign subministrant eines per la realització d'elements vectorials que després es poden incorporar en la maquetació d'estructures superiors, ja siguin llibres, revistes, etc.

InDesign és un programa de maquetació per a l'edició de productes multipàgines amb gestió dels estàndards de sortida per productes analògics (impressió de tot tipus de publicació) i també digitals (tauletes, pantalles). És interessant per adaptar amb facilitat les publicacions per a una gran varietat de mides de pàgina, orientacions i dispositius. Permet un gran control i versatilitat en l'ús de les imatges i les tipografies.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt