Història, teoria i crítica del disseny Codi:  20.004    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura ofereix una visió integrada de la vessant històrica, teòrica i alhora de la construcció crítica del disseny, tot posant-ho en relació amb les arts, corrents culturals i alhora els diferents materials i mitjans que s'han anat fent servir al llarg de la història contemporània.  Ens centrarem especialment en la connexió entre el disseny gràfic i l'audiovisual, així com en els recents desenvolupaments amb els nous mitjans, però sempre posant-ho en relació amb una visió omnicomprensiva de la relació entre disseny i societat. Tot i tractar-se d'una assignatura de caràcter històric i tèoric està molt enfocada a contribuir a la pràctica del disseny fent un ús pragmàtic de la història i de la teoria. L'objectiu fonamental és doncs aprendre a fer servir la història i la teoria del disseny com a recurs bàsic i fonamental per a la praxis creativa, contribuint així als processos d'innovació des de la pròpia tradició del disseny. 

Les activitats aniran doncs en aquesta direcció d'integració de les diferents vessants mencionades i alhora enfocades a la producció de disseny amb coneixement del seu context així com amb la capacitat d'el·laboració d'un discurs crític. 

Amunt

Objectius:

1- Conèixer la història i les teories del disseny per poder aplicar-les al disseny amb perspectiva crítica.

2- Conèixer les bases de la cultura visual contemporània i les transformacions ocasionades per les tecnologies digitals.

3- Conèixer el context sociocultural del disseny des de les diferents perspectives proporcionades per l'antropologia, la psicologia i la sociologia.

4- Comprendre la rellevància de les implicacions ètiques i mediambientals, la diversitat cultural, la perspectiva de gènere i l'estructura social per al correcte plantejament i execució del disseny en l'àmbit professional

Competències: 

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
CG1 - Comprendre les estructures i processos del context professional, les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva global, així com la seva dimensió internacional.
CG3 - Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context i un posicionament ètic sobre la pràctica professional.
CE7 - Analitzar i utilitzar en els projectes de disseny coneixements d'història del disseny i cultura visual.
CE8 - Incloure conceptes clau de sostenibilitat i respecte a l'entorn en els projectes de disseny.
CE9 - Reconèixer i incorporar la complexitat de la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats de disseny.
CE10 - Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital, per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta a la pràctica del disseny.

Amunt

  1. Història i històries del disseny
  2. Filosofies i àmbits del disseny en l'actualitat
  3. Teoria i crítica del disseny
  4. Metodologia del disseny

Amunt

Design Thinking. Tendencias en la teoría y la metodología del diseño XML
Design Thinking. Tendencias en la teoría y la metodología del diseño DAISY
Design Thinking. Tendencias en la teoría y la metodología del diseño EPUB 2.0
Design Thinking. Tendencias en la teoría y la metodología del diseño MOBIPOCKET
Design Thinking. Tendencias en la teoría y la metodología del diseño HTML5
Design Thinking. Tendencias en la teoría y la metodología del diseño PDF
Design Thinking XML
Design Thinking DAISY
Design Thinking EPUB 2.0
Design Thinking MOBIPOCKET
Design Thinking HTML5
Design Thinking PDF
Metodologia del disseny XML
Metodologia del disseny DAISY
Metodologia del disseny EPUB 2.0
Metodologia del disseny MOBIPOCKET
Metodologia del disseny HTML5
Metodologia del disseny PDF
El disseny als inicis del segle XXI: noves filosofies i àmbits d'actuació XML
El disseny als inicis del segle XXI: noves filosofies i àmbits d'actuació DAISY
El disseny als inicis del segle XXI: noves filosofies i àmbits d'actuació EPUB 2.0
El disseny als inicis del segle XXI: noves filosofies i àmbits d'actuació MOBIPOCKET
El disseny als inicis del segle XXI: noves filosofies i àmbits d'actuació HTML5
El disseny als inicis del segle XXI: noves filosofies i àmbits d'actuació PDF

Amunt

SATUE, Enric. El diseño gráfico: desde los orígenes hasta nuestros días. Madrid: Alianza Editorial. ISBN 9788420670713

Selecció d'articles i informes disponibles a l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt