Cultura visual i nous mitjans Codi:  20.009    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura ofereix una visió transversal sobre la cultura visual i els nous mitjans, combinant les arts, la tecnologia i el disseny en la construcció d'una perspectiva crítica sobre els diferents aspectes de la creativitat amb eines digitals i tecnologies emergents.

L'assignatura es divideix en quatre blocs: en el primer bloc, explorem les interseccions entre arts, ciència i tecnologia, així com els espais en que aquestes es produeixen. També examinem el desenvolupament de la cultura visual en la societat de la informació i el coneixement. El segon bloc es dedica a l'impacte del programari en la creació artística i en el disseny, incidint en les possibilitats que ha obert la computació a l'art i el disseny actuals. En el tercer bloc, contraposem els discursos que vinculen tecnologia amb innovació i la corrent dominant de la història de l'art i la tecnologia amb els plantejaments i els mètodes de l'arqueologia dels mitjans. També centrem la mirada en l'aspecte material de l'art i el disseny examinant la obsolescència dels dispositius i les estratègies de conservació. Finalment, en el quart bloc qüestionem els límits entre art i disseny en la seva vinculació amb els nous mitjans i examinem entorns d'innovació i tecnologies que marquen l'evolució futura de l'art i el disseny.

A cada bloc li correspon una activitat dividida en dues tasques que porten a treballar amb els fonaments teòrics, l'anàlisi de diversos contexts de l'àmbit professional i l'exploració d'estudis de cas de festivals, exposicions i obres d'art i nous mitjans. No cal haver cursat cap altre assignatura relacionada amb anterioritat tot i que tenir coneixements previs d'història de l'art i el disseny pot ser convenient.

Amunt

Amunt

No calen coneixements previs tot i que és recomanable haver cursat l'assignatura Història, teoria i crítica del Disseny per establir-hi connexions. 

Amunt

Objectius:

1- Conèixer les bases de la cultura visual i les transformacions ocasionades per les tecnologies digitals.

2- Saber reconèixer i analitzar les pràctiques artístiques contemporànies vinculades als nous mitjans.

3- Conèixer els àmbits professionals en què es desenvolupen els projectes creatius basats en l'ús de tecnologies digitals.

4- Comprendre les diferents perspectives sobre l'efecte de les tecnologies digitals en la creativitat contemporània i les implicacions de les nocions d'innovació i obsolescència en el disseny de productes tecnològics.

Competències:

C1 - Capacitat per comprendre les estructures i processos del context professional, les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva global, així com la seva dimensió internacional.

C2 - Capacitat per elaborar un pensament i discurs crític sobre el context i un posicionament ètic sobre la pràctica professional.

C3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

C4 - Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

C5 - Analitzar i utilitzar en els projectes de disseny coneixements d'història del disseny i cultura visual.

 C6 - Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta en la pràctica de el disseny.

Amunt

Continguts

1. Interseccions entre arts, ciència i tecnologia
2. El programari pren el comandament
3. Artefactes i utopies

Amunt

Cultura y entretenimiento digital PDF
Comisariado y conservación del arte digital XML
Comisariado y conservación del arte digital DAISY
Comisariado y conservación del arte digital EPUB 2.0
Comisariado y conservación del arte digital MOBIPOCKET
Comisariado y conservación del arte digital XML
Comisariado y conservación del arte digital HTML5
Comisariado y conservación del arte digital PDF
Comisariado y conservación del arte digital OAI-MPH
Humanismo 2.0: Arte, ciencia, tecnología y sociedad Web

Amunt

Manovich, Lev. "El software toma el mando". Barcelona : Editorial UOC, 2013. 298 p. UOC Press. Comunicación #29. ISBN 978-84-9064-022-7. [Format epub]

Rennó, Raquel i Waelder, Pau. "Cultura y entretenimiento digital. Nuevos juegos y jugadores en las industrias creativas." Universitat Oberta de Catalunya, 2010.

Waelder, Pau. "Comisariado y conservación de arte digital." Universitat Oberta de Catalunya, 2010. PID_00166802

"Història de l'art dels mitjans - Número complet". Art Nodes, no. 13, 2013. ISSN 1695-5951

Blog Art Matters - http://artmatters.blogs.uoc.edu/

Blog Design Matters - http://catedratelefonica.uoc.edu/

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt