Infografia i visualització Codi:  20.013    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La visualització de dades s'està imposant com una eina molt eficaç per a la manipulació, anàlisi i interpretació de grans volums de dades, atès que s'aprofita de les habilitats del sistema visual humà, capaç de detectar ràpidament patrons, repeticions, elements discordants, etc. Una bona visualització és el mecanisme més efectiu per captar l'atenció dels usuaris, donant valor a la dita que "una imatge val més que mil paraules".

No obstant això, la creació d'una visualització de dades eficient i eficaç passa per perseguir un objectiu concret que és de representar les dades que es volen transmetre, fugint d'artificis tècnics i estètics. Visualitzar dades és una combinació d'elements provinents de diferents camps, incloent la psicologia de la percepció, l'estètica, el disseny i l'estadística, tot això mitjançant l'ús d'eines i llenguatges de programació orientats a aquest propòsit.

En aquesta assignatura es treballen els conceptes teòrics que hi ha darrera d'una bona visualització, s'identifiquen els elements que determinen la seva estructura, objectius, etc. i s'utilitzen diferents eines per a la creació d'infografies i visualitzacions interactives. Així, s'introdueix al dissenyador en el camp de la infografia i la visualització per a que aprengui a analitzar gràfics i a representar dades per mitjà d'estadístiques, mapes, diagrames i esquemes, per tal de presentar la informació a una audiència determinada, crear eines d'anàlisi per visibilitzar el que aquestes dades amaguen o explorar formes d'experimentació visual a partir de les mateixes. Entre d'altres, això inclou:

 • Què és una infografia i què és una visualització de dades
 • Exemples, bones pràctiques i males pràctiques
 • Eines i tecnologies
 • Aspectes interactius i d'analítica visual

Amunt

Aquesta assignatura s'imparteix al Grau de Disseny i Creació Digitals, al Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia i al Grau de Comunicació.

En el Grau en Disseny i Creació Digitals, aquesta assignatura és obligatòria i es troba situada en l'àrea de Tecnologies i suposadament s'ha de cursar el cinquè semestre, tot i que això dependrà de l'itinerari triat per cada estudiant i el seu ritme. La seva posició en el pla d'estudis presuposa que l'estudiant hi arriba amb un desenvolupament competencial adequat per ser aplicat en activitats pràctiques.

En el Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia i el Grau de Comunicació l'assignatura és optativa i per tant l'estudiant l'ha de cursar en un moment avançat del seu pas pel programa.

Així, aquesta assignatura permet a l'estudiant posar en pràctica els coneixements i competències adquirits en assignatures previes. Es tracta, doncs, d'una assignatura on l'estudiant podrà desenvolupar un treball en forma de pràctica on reflectir tot allò après al llarg del grau.

Amunt

Aquesta assignatura proporciona als estudiants els elements bàsics per a enfocar-se cap a diversos perfils dintre del disseny gràfic i la comunicació, especialment aquells més orientats a la presentació de dades i conceptes de forma efectiva i interactiva, com ara per exemple:

 • Creació de recursos gràfics per a la comunicació de resultats
 • Noves narratives basades en les dades
 • Periodisme de dades
 • Publicitat i màrqueting
 • Creació d'interfícies interactives per a la manipulació de dades

Amunt

És recomanable que l'alumne tingui coneixements de composició, representació, dibuix i color apart de nocions en eines d'edició digital. 

No és necessari tenir coneixements de programació ni d'estadística, però aquests dos àmbits són clau en un àmbit multidisciplinar com és la visualització de dades. 

Amunt

La representació visual de dades és una àrea de coneixement que es troba lligada a moltes altres camps i disciplines, tant conceptuals com gràfiques, d'aquí la necessitat que l'estudiant tingui certs coneixements assolits dins del Grau a l'hora de matricular-se en aquesta assignatura.

Per a la realització dels exercicis pràctics serà necessari utilitzar programari i recursos online, els quals poden trobar-se en llengua anglesa.

Es disposa de dos laboratoris associats (un d'eines i un de materialitat) per donar suport a les activitats pràctiques.

Amunt

Les competències específiques que es treballaran en aquesta assignatura són les següents:

 • CE1 - Aplicar les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.
 • CE2 - Analitzar les situacions de disseny, identificar els elements que intervenen i plantejar els problemes i desafiaments associats.
 • CE4 - Aplicar les estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.
 • CE7 - Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • CE11 - Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i avaluar processos d'interacció i les seves interfícies.
 • CE12 - Integrar el pensament computacional en la pràctica del disseny, mitjançant l'algorítmica i els llenguatges i entorns de programació.
 • CE13 - Extreure i interpretar dades a partir de diferents fonts, tant analògiques com digitals, per al seu ús en projectes de disseny.
 • CG6 - Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat de la feina dels altres.

Aquestes competències es concreten en els següents objectius:

 • Conèixer la infografia i la visualització de dades com a eines fonamentals per a la representació gràfica de la informació.
 • Conèixer els principals trets, característiques, tipologies i possibilitats que ofereix la representació visual de la informació.
 • Reconèixer i classificar els elements que componen una visualització de dades.
 • Aprendre principis relacionats amb la percepció visual i aplicables al disseny d'informació.
 • Aprendre a estructurar i jerarquitzar continguts per a crear un relat visual.
 • Aprendre a crear visualitzacions, desde la selecció de dades i la croquització fins la seva formalització més adequada.
 • Obtenir coneixements per a plantejar visualitzacions informatives independentment del camp o sector d'aplicació.
 • Desenvolupar un esperit crític alhora de valorar viabilitats en la representació gràfica i visual de les dades.
 • Mostra en el propi treball una actitud ètica, responsable i respectuosa amb la diversitat natural, social, epistemològica, cultural i de gènere, així com reconèixer la integritat de la feina dels altres.

Amunt

L'assignatura planteja l'aprenentatge al voltant del gènere infogràfic i la visualització desde una vertent progressiva, proposant elements de major dificultat a mesura que es van integrant els nous coneixements presentats a l'aula. 

Continguts

- Introducció a la visualització de dades. Recorregut històric.

- Trets, característiques i elements d'una infografia / visualització.

- Representacions gràfiques de les dades. Gràfics estadístics.

- Intenció comunicativa, adequació i públic objectiu.

- Bones i males pràctiques gràfiques. Disseny de visualització.

- Mecanismes cognitius i de percepció. Principis de comunicació visual.

- Procés de creació d'una visualització de dades.

- Elements d'Interactivitat.

- Disseny infogràfic i de visualització.

Amunt

Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Eines per a la visualització de dades Audiovisual
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Exemples de visualitzacions D3 Web
Creació d'un gràfic de barres amb Tableau Audiovisual
Creació d'un mapa amb Tableau Audiovisual
Creació d'un heatmap amb Tableau Audiovisual
Creació d'un dashboard amb Tableau Audiovisual
Procés de càrrega de dades amb Tableau Audiovisual
Aspectes bàsics de la interactivitat en la visualització de dades Audiovisual
De storyboard a infografia Audiovisual
Eines al núvol per crear infografies Audiovisual
Introducció a la infografia i visualització de dades Audiovisual
Quadern del Taller de color Web
Tipus de visualitzacions de dades avançades Audiovisual
Visualització de textos Audiovisual
Visualització de xarxes Audiovisual
Visualització de mapes Audiovisual
Tipus de visualitzacions de dades bàsiques Audiovisual
Redisseny d'una visualització de dades Audiovisual
Guia per a crear una visualització Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com crear visualitzacions amb Flourish Audiovisual
Com fer presentacions visuals de projectes de disseny? Audiovisual
Visualització amb Datawrapper sobre dones en posicions directives Audiovisual

Amunt

Com a materials docents es farà ús dels continguts adjuntats a l'aula, des de documents explicatius a altres fonts complementàries com són articles, recursos audiovisuals i altres interactius de suport a l'activitat docent. Es recomana disposar per la lectura dels materials d'una aplicació per visualitzar i editar arxius pdf com Adobe Acrobat Reader DC.

Pel que fa a les eines: la idea d'aquesta assignatura és conèixer els fonaments de la visualització d'informació i aplicar-los en alguna eina, per la qual cosa caldrà manejar dades (usant, per exemple, ExcelLibreOffice o Google Docs) i algun programa específic de visualització de dades. Nosaltres recomanem flourish, que funciona de manera web, i Tableau, com a programa d'escriptori. Sobre tots dos teniu recursos a la plataforma.

No obstant això, la diversitat de programes i plataformes disponibles és molt àmplia, i si voleu utilitzar altres alternatives, l'elecció és vostra, sempre que el resultat final sigui acceptable en relació als requisits de l'assignatura.

Finalment, per la pràctica també serà possible plantejar-se la creació d'una visualització analògica, usant qualsevol tipus de materials.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt