Producció gràfica Codi:  20.014    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La producció gràfica contempla una gran varietat de perfils professionals i de processos creatius i industrials que no sempre han anat de la mà. És un fet que la fase creativa i la fase productiva del disseny pateixen en alguns moments friccions derivades del desconeixement mutu, generant tensions que, en el cas de no gestionar-se correctament, poden afectar la qualitat dels resultats finals d’un projecte gràfic.

Aquesta assignatura pretén apropar aquests dos mons, el creatiu i el productiu, abordant els diferents sistemes de producció gràfica, les seves possibilitats i límits, i el seu encaix en el procés creatiu del disseny.

Amb aquesta finalitat s’expliquen i discuteixen les característiques de diferents sistemes de preimpressió, impressió i postproducció, fent especial èmfasi en els processos d’obtenció i optimització d’imatges per a la seva reproducció, així com la realització d’arts finals destinats a impremta.

Un altre focus de desenvolupament de l’assignatura és la relació entre la producció impresa i el disseny per a mitjans digitals, abordant els desafiaments que el disseny multimèdia, en clara expansió, ens presenta. 

Amunt

Producció Gràfica és una assignatura obligatòria de 6 crèdits, recomanant-se en l’etapa inicial (segon semestre) del pla d’estudis donat que els continguts treballats són de gran utilitat per emprendre l’assignatura de Projectes. Els continguts treballats a l’assignatura fan d’enllaç entre les assignatures del grau de caràcter més creatiu i aquelles de caràcter més tècnic.


Amunt

Tots aquells relacionats amb els processos de producció gràfica en el marc de diferents sistemes d’impressió industrials i digitals. 

Amunt

L’assignatura Producció gràfica no requereix haver superat amb anterioritat cap assignatura del grau, tot i que es recomana haver cursat Fonaments del Disseny Gràfic i tenir coneixements mínims dels programes Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Adobe Indesign

Amunt

L'assignatura Producció gràfica té com objectiu dotar als estudiants dels següents resultats d'aprenentatge:

 •  Conèixer i diferenciar els diversos sistemes d'impressió i la seva aplicació a diferents suports
 • Identificar els diferents perfils i activitats professionals que intervenen en un procés de producció gràfica.
 • Realitzar pressupostos de projectes gràfics.
 • Dominar la creació, composició i disposició dels elements gràfics valorant les possibilitats i límits dels processos de producció.
 • Optimitzar imatges per al seu ús en projectes gràfics.
 • Aplicar criteris tècnics a un art final que permeti la seva correcta reproducció.

 I capacita per a les competències següents:

 • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global.
 • Incloure valors de sostenibilitat i respecte a l'entorn en les tasques i projectes de disseny.
 • Reconèixer i incorporar la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats del disseny.
 • Seleccionar i utilitzar els suports, materials i dispositius més adients als casos a resoldre.
 • Analitzar i aplicar a la pràctica del disseny coneixements de la seva història i de la cultura visual.

 

Amunt

L'assignatura abordarà la producció gràfica en la seva totalitat, fent especial esment als sistemes d'impressió, l'optimització d'imatges i l'elaboració correcta d'arts finals per a la seva reproducció

 • SISTEMES D'IMPRESSIÓ: Anàlisi de la mecànica de producció dels principals sistemes d'impressió: Serigrafia, Òfset, Flexografia i Gravat al buit.
 • PROCESSOS DE PREIMPRESSIÓ: Coneixement dels diferents processos de preimpressió i aspectes a considerar  en la realització d'un projecte gràfic. Pressupostos.
 • OBTENCIÓ i OPTIMITZACIÓ D'IMATGES: Resolució, lineatura, modus de color.
 • ARTS FINALS: Creació de l'art final d'un producte gràfic en funció del sistema d'impressió escollit.

Amunt

Més sobre producció gràfica Web
Art Toolkit Web
Design Toolkit Web
Perfils de color Audiovisual
Resolució, capes i modes de color Audiovisual
L'actual paradigma del disseny gràfic. Responsabilitats, drets i deures dels professionals de la disciplina de la comunicació visual Audiovisual
Producció d'impressió a Adobe Acrobat Audiovisual
La impressió digital. Relació entre dissenyadors i impressors. EGM Laboratories Color Audiovisual
La impressió òfset. Relació entre dissenyadors i impressors. Impremta Agpograf Audiovisual
Empaquetar, desar com PDF Audiovisual
El document PDF XML
El document PDF DAISY
El document PDF EPUB 2.0
El document PDF MOBIPOCKET
El document PDF KARAOKE
El document PDF HTML5
El document PDF PDF
Formats d'imatge XML
Formats d'imatge DAISY
Formats d'imatge EPUB 2.0
Formats d'imatge MOBIPOCKET
Formats d'imatge KARAOKE
Formats d'imatge HTML5
Formats d'imatge PDF
Entrevista. Producció gràfica creativa. Quan la part tècnica aporta un valor afegit a la conceptual Audiovisual

Amunt

En el marc d’aquesta assignatura l’estudiant necessitarà treballar amb programes d’edició d’imatges bitmap i/o vectorials, de maquetació i de gestió d’arxius pdf. Podrà escollir treballar amb programes de propietat (es recomanen Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Adobe InDesign, Adobe Acrobat Professional) o programari obert (InkScape, GIMP, Scribus, entre d’altres). Al Laboratori d’eines, obert a tots els estudiants, trobarà orientacions respecte a la feina amb aquestes aplicacions.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt