Programació per al disseny i les arts Codi:  20.016    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Code has opened new ways to think
and new ways to make things
which have created the conditions for
new ideas and forms in the visual arts
- Casey Reas, 2016


La tecnología i la programació tenen, actualment, un impacte directe en els diferents aspectes del disseny contemporani, les arts i la cultura visual. La programació és una eina, cada cop més indispensable per a qualsevol professional d'àmbits creatius. En el disseny, la programació permet transformar els processos creatius i de producció, portar a la práctica projectes de disseny paramètric, incorporar aleatorietat i generació autónoma, disseny personalitzat i també disseny interactiu. La programació és, avui, no només una eina a disposició del dissenyador com ara un llapis o un software de dibuix vectorial sino que constitueix un mitjà, un llenguatge expressiu per al disseny i les arts i, al mateix temps, una eina que canvia la tant el procés creatiu com la manera de treballar.

L'assignatura constitueix un punt d'entrada a la programació per al disseny i les arts. Proporciona una visió general del que podem arribar a fer gràcies a ella en el context específic del disseny, la creació digital i la interactivitat. Es tracta d'una assignatura eminentment pràctica i requereix un treball continuat de l'estudiant al llarg de tot el curs.


Amunt

Aquest assignatura és obligatòria sense cap requisit inicial per cursar-la. No obstant es recomana haver cursat i superat Fonaments del Disseny Gràfic i el Taller de Forma i Composició.
Les competències adquirides a aquesta assignatura seran molt útils quan els estudiants cursin l'assignatura Infografia i Visualització. També és imprescindible per cursar l'assignatura de Disseny Generatiu.
Per altra banda, la utilització dels recursos i competencies de l'assignatura resulten de gran ajut per millorar la qualitat del portafoli de l'estudiant i el seu Treball Final de Grau.

Amunt

 • Disseny gràfic, web i digital
 • Disseny d'informació, visualització de dades i infografía periodística
 • Disseny d'Interacció i instal.lacions interactives
 • Programació creativa. Investigació en el camp de la programació pel disseny i les arts
 • Mapping
 • Visualistes musicals (VJ)
 • Art Digital

Amunt

Aquesta assignatura no requereix uns coneixements previs concrets de programació, però l'estudiant l'aprofitarà més si posa en pràctica els coneixements de disseny adquirits al llarg del grau.

Amunt

Generals:

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional;
 • Comunicar-se en una llengua estrangera (anglès);
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;
 • Identificar, integrar-se i participar en les comunitats de disseny, treballant en equip de forma col·laborativa i / o cooperativa en entorns digitals;   

Específiques:

 • Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i avaluar processos d'interacció i les seves interfícies;
 • Integrar el pensament computacional en la pràctica del disseny, mitjançant l'algorítmica i els llenguatges i entorns de programació;
 • Extreure i interpretar dades a partir de diferents fonts, tant analògiques com digitals, per al seu ús en projectes de disseny;

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'articulen al voltant de 5 eixos temàtics que constitueixen els reptes d'aprenentatge de cada activitat. Aquests reptes són:

 1. Dibuixos
 2. Autòmats
 3. Interaccions
 4. Moviments
 5. Sistemes

Amunt

Programació per al Disseny i les Arts Web
Quadern de programació amb P5.js Web
Introducció a p5js. Arrays Audiovisual
Introducció a p5js. Imatges i tipografia Audiovisual
Introducció a p5js. Funcions Audiovisual
Introducció a p5js. Bucles Audiovisual
Introducció a p5js. Condicionals Audiovisual
Introducció a p5js. Coordenades, formes i color Audiovisual
Introducció a p5js. Operacions bàsiques Audiovisual

Amunt

L'assignatura fa servir com a material docent el llibre Getting Started with P5.js, de Lauren McCarthy, Casey Reas i Ben Fry, disponible en format digital a l'apartat Recursos de l'aula.

Com a complement a aquest llibre, es disposa d'un conjunt de guies d'estudi. Cada guia d'estudi es correspon amb un dels reptes de l'assignatura i acompanya a l'estudiant en la lectura de llibre i, al mateix temps, proporciona un conjunt d'exercicis per realitzar i posar en pràctica els aprenentatges.

A més, s'ha inclòs el capítol Texturas del llibre Diseño y Comunicación Visual de Bruno Munari, indicat com a font d'inspiració per dibuixar a través del codi.

Per finalitzar, a la bibliografia complementaria s'ha inclòs el llibre Form+Code in Design, Art, and Architecture de Casey Reas i Chandler McWilliams.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt