Projecte I: Identitat i marca Codi:  20.017    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Projecte I sobre Identitat i Marca suposa un primer apropament de l'estudiant al treball aplicat en un context real de projecte, tenint en compte les seves diferents fases. El primer projecte del grau es centra en el treball sobre la identitat i marca, un dels encàrrecs més habituals als quals s'hi enfrontarà en el món professional. Amb aquest objectiu, l'assignatura integra un coneixement introductori sobre branding, que li serveixi a l'estudiant per a desenvolupar propostes d'imatge gràfica solvents i d'acord amb les necessitats comunicatives del client. Així mateix, planteja un primer repte per a desenvolupar les diferents aplicacions d'aquesta imatge gràfica sobre diversos suports de naturalesa física i digital en totes les seves manifestacions. D'aquesta manera, l'estudiant es prepara per a anar assumint els posteriors projectes desenvolupats al llarg del grau.

Amunt

Dintre del pla d'estudis l'assignatura es relaciona amb les assignatures prèvies que el capaciten tècnicament i conceptua per a desenvolupar un primer encàrrec i també amb els projectes posteriors que incorporaran més complexitat metodològica i tècnica, tot proporcionant a l'estudiant, d'aquesta manera, una adquisició progressiva de competències en el desenvolupament de projectes.

Amunt

Es projecta d'una manera especial en el camp del disseny gràfic orientat a la marca o disseny d'imatge corporativa. També es relaciona amb el sector del branding i en menor mesura del màrqueting.

Amunt

L'assignatura persegueix els següents objectius:


 • Aplicar a un projecte real aspectes de tipus conceptual, comunicatiu, expressiu, metodològic i tecnològic.
 • Aplicar a un projecte real valors ètics, de sostenibilitat i diversitat.
 • Dominar els principis de la marca i la identitat gràfica i aplicar-los a diferents suports impresos i digitals.

I forma per a les següents competències:


 • Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals.
 • Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • Dominar les tècniques d'expressió gràfica.
 • Presentar treballs de disseny en diferents contextos, per a diferents públics i en formats diversos, amb argumentacions i contra argumentacions sòlides i solvents.
 • Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context sociocultural i un posicionament ètic en relació a la pràctica professional del disseny.
 • Incloure valors de sostenibilitat i respecte a l'entorn en les tasques i projectes de disseny.
 • Reconèixer i incorporar la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats del disseny.

Amunt

Aquesta assignatura inclou els continguts necessaris per a realitzar un projecte de creació d'una marca i identitat gràfica en totes les seves fases: conceptualització, desenvolupament i difusió. Al seu torn, es posen en pràctica competències i continguts conceptuals, expressius, metodològics, comunicatius i tecnològics treballats en assignatures cursades amb anterioritat.

 • La marca i el seu context. Branding
 • Identitat i imatge de marca
 • Marca i identitat gràfica
 • Aplicacions i suports
 • Manuals i estils
 • Fases del projecte
 • Anàlisi d'imatge corporativa
 • Proposta de disseny d'imatge corporative

Amunt

Projecte I: Identitat i marca - Casos Web
Projecte I: identitat i marca Web
Tutorial. Realitzar un logotip amb retícula Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt