Projecte IV: Portfolio Codi:  20.020    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura inclou els continguts necessaris perquè l'estudiant realitzi el seu propi Portfolio professional, a partir d'una selecció dels seus millors treballs realitzats al llarg de la titulació i sempre d'acord amb la imatge i posicionament personal que es vol aconseguir dins les comunitats i xarxes professionals.

En aquest projecte és especialment rellevant com l'estudiant posa en pràctica competències i continguts conceptuals, expressius, metodològics, comunicatius i tecnològics treballats en assignatures cursades amb anterioritat.

 • Estratègia, identitat digital i marca personal
 • Discurs i estil
 • Desenvolupament gràfic i tecnològic
 • Posicionament en comunitats i xarxes professionals

Amunt

L'assignatura dins del conjunt del pla d'estudis manté una estreta relació amb els projectes i assignatures de taller, especialment amb el projecte I d'Identitat i Marca, que servirà de base per a la creació de la seva pròpia marca personal.

Amunt

Tots els relacionats amb el disseny, ja que el portafolio és l'eina més important que té el dissenyador i dissenyadora a per donar-se a conèixer al món professional.

Amunt

És recomanable haver cursat primer els altres projectes del grau I, II i III.

Amunt

Competències

 • Expressar sensacions i emocions mitjançant les diferents tècniques pròpies del disseny, així com de propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius del projecte a realitzar.                            
 • Dominar les tècniques, eines, suports, materials i dispositius necessaris per a la formalització del disseny en entorns analògics i digitals.                                
 • Aplicar els processos, estratègies, mètodes, tècniques i activitats pròpies del disseny a projectes per aconseguir resultats significatius en la relació entre el disseny i les persones.                                                                  
 • Usar la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.                                      
 • Elaborar missatges tenint en compte el públic al que van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • Analitzar i utilitzar en els projectes de disseny coneixements d'història del disseny i cultura visual.                                      
 • Comprendre les estructures i processos del context professional, les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva global, així com la seva dimensió internacional.                            
 • Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context i un posicionament ètic sobre la pràctica professional. 
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.       
 • Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital, per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta a la pràctica del disseny                                

Amunt

 • Marca personal
 • Identitat visual corporativa
 • Metodologia i procés projectual en el disseny gràfic
 • Portafolios i book de disseny
 • Selecció i documentació de treballs de disseny
 • Introducció al projecte de disseny web
 • Reputació 2.0
 • Storytelling i marca personal

Amunt

Projecte I: identitat i marca Web
Putos Modernos: El disseny en forma de producte Audiovisual
Hey Studio: Com ser un referent en les xarxes socials Audiovisual
The Coffee Pot. Com pots fer-te gran començant com a freelance Audiovisual
La Casa de Carlota. El disseny com a causa social. La creativitat com a causa social Audiovisual
Marca personal Audiovisual
Folio Web
Laboratori de documentació Web
La nostra proposta de valor: a la recerca d'un mercat Audiovisual
La nostra proposta de valor: creació de continguts d'alt valor Audiovisual
La nostra proposta de valor: els beneficis del màrqueting one-to-one Audiovisual
La nostra proposta de valor: confia en les estratègies “pull” Audiovisual

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt