Storytelling: Recursos narratius Codi:  20.021    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Storytelling: recursos narratius és una assignatura creada des del Grau en Disseny i creació digitals, que també forma part del pla d'Estudis del Grau de Tècniques d'interacció digital i Multimèdia. Es tracta també d'una assignatura equivalent a Narrativa interactiva del pla d'estudis antic del Grau Multimedia.

L'assignatura Storytelling: recursos narratius tracta la importància de la narrativa en els processos comunicatius i la seva rellevància en relació als processos i metodologies propis del disseny.   

El terme Storytelling, amb unes arrels fonamentals en el coneixement dels productes, estratègies i recursos propis de les formes culturals narratives (des de la literatura al teatre, el còmic, el cinema, la televisió, els videojocs o les narratives digitals interactives, per posar només alguns exemples) ha esdevingut cada cop més present en nous àmbits com l'empresa, l'educació, el periodisme o els social media. Més enllà de modes, el concepte d'Storytelling ens permet apuntar a una pràctica social i cultural orientada cap a l'acte d'explicar i compartir històries, sigui per mitjans trandicionals relacionats amb la tradició oral i performativa com a través de la reproducció tecnològica. L'assignatura proporciona alguns fonaments sobre narrativa, sobretot audiovisual, per a centrar-se en diferents punts de contacte entre disseny i narrativa.  

Amunt

Grau en Disseny i Creació Digitals

L'assignatura Storytelling: recursos narratius manté punts de contacte amb altres assignatures del pla d'Estudis com  Tècniques de creativitat i innovació, Recursos i comunitats digitals, Cultura visual i nous mitjans, Disseny centrat en les persones i Projecte I: identitat i marca.

Grau Multimedia (06.515) i Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia.

En ambdós graus l'assignatura s'orienta en la formació en continguts i creativitat en relació amb la ideació i desenvolupament de projectes digitals o híbrids de caire multimedia, crossmedia o transmedia. És important tenir en compte que l'assignatura integra tant accions en xarxes socials o altres espais digitals amb activitats en el món 'físic', la qual li dona una dimensió tangible als processos de disseny, desenvolupament, testatge i implementació que considerem fonamentals en la producció cultural contemporània.

Amunt

Aquesta assignatura forma a l'estudiant per aproximar-se a camps professionals com el disseny d'experiències grupals de caràcter narratiu (jocs en temps i espais reals, dinàmiques de grup, team building, focus groups, experiència de client o stakeholders, formació a través de joc,  tècniques d'intervenció social i etnogràfica, etc.), així com en l'aplicació de tècniques de disseny en productes narratius (storytelling digital, arquitectura de projectes transmedia, desenvolupament de guió, etc.).

Amunt

L'assignatura Storytelling: recursos narratius, ha estat dissenyada com a assignatura autocontingudai per tant no es pressuposen coneixements previs.

Amunt

No hi ha cap informació especial que es consideri rellevant

Amunt

Competències  en l'àmbit Disseny

CE6 - Aplicar perspectives i estratègies pròpies de la cultura del disseny en àmbits socials i empresarials amb l'objectiu de crear valor en les organitzacions.  

CE7. Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.  

CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.  

Competències en l'àmbit multimèdia

Competències comunicatives
Capacitat per a innovar i generar noves idees.
Capacitat d'idear guions de productes interactius multimèdia d'acord amb els llenguatges i tècniques apropiades.

Resultats d'aprenentatge  

RAP 1. Construir relats en diferents suports, formats i mitjans per incorporar-los en projectes de disseny.  

RAP 2: Conèixer les estratègies de comunicació persuasives aplicades a la construcció de missatges i continguts de disseny.  

RAP 3:  Aplicar habilitats narratives en el disseny d'experiències en diferents àmbits.  

RAP 4. Conèixer els components narratius del relat i la seva contribució al disseny d'estratègies per a construir-los.  

RAP 5:  Dissenyar una experiència narrativa d'storytelling associada a una marca.  

RAP 6: Dissenyar un producte/servei utilitzant tècniques d'storytelling.

Amunt

  • Fonaments de narrativa audiovisual
  • Disseny d'experiències narratives digitals
  • Storytelling com a recurs en processos de disseny

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt