Fabricació digital Codi:  20.030    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

A la llum dels moviments de democratització de l'accés al coneixement tecnològic com el moviment Maker i la difusió a nivell popular de les eines de prototipat ràpid i dels laboratoris de fabricació digital, el futur dels artefactes es veu determinat cada vegada més per l'usuari final el qual pot pensar, dissenyar, hackear o construir objectes i dispositius mentre genera coneixement compartit.

El moviment Maker s'alimenta de la filosofia del Do It Yourself/Do It With Others i de la idea que qualsevol persona pot dissenyar i crear els seus propis artefactes gràcies a l'accés a coneixement tecnològic compartit i a eines de fabricació digital, CAD/CAM computer aided design/computer aided manufacturing  i prototipat ràpid.

En l'assignatura es volen recollir les oportunitats emancipadores i formatives de la filosofia Maker per generar entorns d'aprenentatge on les participants puguin adquirir, d'una banda, coneixements entorn del disseny per a la fabricació 2D i 3D i, per l'altre, fer una experiència de creació en un d'aquests espais en remot.

Amunt

Aquesta assignatura optativa és una introducció a les tècniques, processos i conceptes associats a la fabricació digital i impressió 3D. Pertany a l'àrea de "Tecnologies" del Grau de Disseny i Creació Digital i als "Tallers" del Grau d'Arts. 

Amunt

Disseny Gràfic, Disseny Industrial, Desenvolupament de Producte, Interiorisme, Arquitectura, Enginyeria, Educació.

Amunt

No són necessaris coneixements previs de disseny o programari específic. Es proporcionarà l'accés a programes amb diversos graus de dificultat de manera que cada estudiant pugui realitzar les seves creacions independentment dels seus coneixements de programari. El que es demana és una actitud oberta a l'experimentació, a l'assaig-error i a la col·laboració tant a l'aula com en les comunitats Maker virtuals.

Amunt


Amunt

 • Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta en la pràctica del disseny.
 • Dominar les eines específiques per a la formalització del disseny en entorns tant analògics com a digitals.
 • Analitzar les situacions de disseny, identificar els elements que intervenen i plantejar els problemes i desafiaments associats.
 • Identificar, integrar-se i participar en les comunitats de disseny, treballant en equip de forma col·laborativa i cooperativa en entorns digitals.
 • Dominar les tècniques d'expressió gràfica.
 • Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny.
 • Introduir-se a les tècniques de disseny 2D per a la fabricació.
 • Aplicar les estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.
 • Introduir-se a les tècniques de modelatge 3D per a la impressió 3D.
 • Aplicar les estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.

Amunt

 • Cultura i moviment maker.
 • Disseny 2D per al tall de vinil i el tall làser
 • Modelatge i impressió 3D.
 • Documentació del procés de disseny
 • Pràctiques de fabricació digital.

Amunt

Design Toolkit Web
Talladora de vinil Audiovisual
Tall làser Audiovisual
Impressió 3D Audiovisual
Tècniques mixtes Audiovisual
Transcripció/Transcripción: David kelley on human centered design PDF
Transcripció/Transcripción: Fabricación Digital en el diseño de producto, historia de una evolución, con Héctor Robles PDF
Transcripció/Transcripción: Tutorial Autodesk Fusion 360 Getting started PDF

Amunt

L'assignatura disposa d'una sèrie de recursos textuals i audiovisuals que procedeixen directament de les plataformes i comunitats vinculades al moviment Maker. Aquests recursos d'una banda permeten conèixer i reflexionar sobre l'origen i el desenvolupament de les pràctiques compartides de disseny i fabricació en els entorns Maker i, per l'altre proporcionen coneixements relacionats amb el disseny 2D i 3D per a la fabricació.

Pels aprenentatges relatius a l'ús de programari l'assignatura compta amb 2 aules virtuals en format laboratori, accessibles des de l'aula: el laboratori d'eines de disseny i el laboratori de modelat i il·luminació. En aquestes aules els estudiants tenen a la seva disposició recursos sobre software de disseny vectorial, modelat i render 3D i eines per presentacions multimèdia.

A més dels recursos en línia, es proporcionarà als/les estudiants la possibilitat d'accedir a espais de fabricació presents al seu territori per a la realització dels objectes dissenyats al llarg del curs. La informació sobre les modalitats d'accés a aquests espais es proporcionarà des dels canals de comunicació de l'aula.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap prova d'avaluació final. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt