Il·lustració Codi:  20.032    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Il·lustració proposa un acostament a l'ús del dibuix com a eina creativa i narrativa. La il·lustració al costat de la tipografia representen una eina d'expressió i comunicació universal que troben la seva aplicació professional en gran part dels productes i serveis de la comunicació actual. L'assignatura comença revisant el desenvolupament històric de la il·lustració per passar posteriorment a l'estudi de les tècniques i tipologies d'aquesta pràctica professional. La il·lustració representa una especialitat vertebral en l'àmbit del disseny i en la cultura contemporània, així com en la transferència de coneixement en diverses disciplines professionals. En aquesta assignatura les activitats se centren en l'aplicació de la il·lustració en l'àmbit del disseny amb la finalitat de complementar les diverses especialitats que s'estudien en el grau. L'estudiant desenvoluparà capacitats per a la implementació de projectes que usin la il·lustració com a eix vertebrador de narratives gràfiques. 

Amunt

L'assignatura d'il·lustració es vincula directament amb la majoria de les assignatures del Grau de Disseny i Creació Digitals. L'assignatura connecta de forma directa i progressiva amb el Taller de dibuix i amb el Taller de color, passant per una retroalimentació amb les assignatures de Tipografia i Producció gràfica. La il·lustració és un dels recursos comunicatius que podem usar en gairebé qualsevol procés de comunicació visual i és un gran aliat a l'hora de generar narratives visuals i dissenyar marques corporatives.

Amunt

L'assignatura d'il·lustració està enfocada perquè l'estudiant projecti els seus treballs en els àmbits de:

- Il·lustració comercial.

- Il·lustració cultural.

- Disseny gràfic.

- Publicitat.

- Narratives gràfiques per a mitjans de comunicació.

Amunt

L'assignatura persegueix els següents objectius:

 • Dominar les tècniques i els àmbits d'aplicació de la il·lustració per incorporar la il·lustració en treballs de disseny
 • Utilitzar la fotografia com a element expressiu i comunicatiu en projectes de disseny
 • Conèixer els diferents discursos i tècniques per a la realització de peces d'animació curtes
 • Saber integrar l'animació en projectes de disseny
 • Aplicar els discursos i estètica dels motion graphics a projectes de disseny
 • Aplicar conceptes del muntatge dels elements audiovisuals que formen part d'un projecte de disseny

I forma per a les següents competències:

 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global
 • Aplicar les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees
 • Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny
 • Dominar les tècniques d'expressió gràfica

Amunt

Es posa en pràctica l'ús del dibuix com a eina creativa i narrativa, s'experimenta amb diferents materials i tècniques de representació i es treballa la relació entre el text i el dibuix.

 • Història de la il·lustració
 • Tècniques analògiques i digitals
 • Dibuix i narració
 • Campos d'aplicació
 • Text i il·lustració

Amunt

Història i tipologies de les il·lustracions Web

Amunt

- Materials dissenyats a mesura que desenvolupen la història i tipologia de les il·lustracions.

- Programa informàtic Adobe Creative Cloud, enfocat a la producció gràfica.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt