Packaging Codi:  20.038    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura et podràs especialitzar en el disseny d'envasos i embalatges, atenent als materials, els processos industrials, els tipus d'envasos i les seves funcions i l'evolució històrica del Packaging. Treballaràs aspectes creatius del disseny i també criteris de funcionalitat, ergonomia i sostenibilitat.

Coneixeràs, pas a pas, el desenvolupament d'un projecte de Packaging des de la seva conceptualització fins a la seva producció final, passant per l'elaboració del briefing de disseny i el prototipat, estudiant aspectes com l'experiència del consumidor, l'ergonomia, l'elecció de materials, la gestió d'equips interns i proveïdors.

Entre altres punts d'interès entrarem en temes que impacten directament en el concepte i el desenvolupament d'aquesta disciplina en l'actualitat, com poden ser l'internet de les coses, la industria 4.0 o l'ecodisseny i la sostenibilitat, prestant especial atenció a la importància de la innovació en aquest sector.

Amunt

Packaging és una assignatura optativa de 6 crèdits que es realitza en una etapa avançada del pla d'estudis. Es recomana tenir prèviament superada l'assignatura obligatòria Producció gràfica.

Amunt

Les competències específiques associades a aquesta assignatura són:

 1. Capacitat per seleccionar i utilitzar els suports, materials i dispositius més adequats en el desenvolupament d'un projecte de Packaging.
 2. Capacitat per desenvolupar i presentar un projecte de Packaging en diferents contextos, per a diferents públics i en formats variats, amb argumentacions i contraargumentacions sòlides i solvents.
 3. Aplicar les estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.

Per tal d'assolir aquestes competències, aprendràs a:

 1. Identificar els diferents components del Packaging (primari, secundari i terciari).
 2. Classificar diferents tipologies de Packaging segons criteris d'utilització.
 3. Identificar diferents actors involucrats en el desenvolupament d'un projecte de Packaging.
 4. Analitzar i elaborar informes creatius, tècnics i industrials.
 5. Analitzar i definir la viabilitat d'un projecte de Packaging.
 6. Identificar i seleccionar materials segons el contingut del envàs i la seva funció.
 7. Aplicar criteris de la selecció dels sistemes de fabricació i impressió.
 8. Gestionar la documentació, fluxos de treball i temps d'un projecte de Packaging.
 9. Analizar un packaging ja existent i proposar millores que impactaran en el cost final del producte.
 10. Aplicar criteris de ecodisseny i sostenibilitat en el desenvolupament d'un projecte de Packaging.

Amunt

Per tal d'assolir una perspectiva crítica, creativa, tècnica sobre el Packaging, treballaràs els continguts següents: 

 1. Evolució històrica i actualitat del Packaging
 2. El procés creatiu i industrial del Packaging
 3. Components i tipologia de Packaging.
 4. Materials i sistemes de fabricació i impressió 
 5. La gestió d'un projecte de Packaging
 6. Storitelling aplicat al Packaging
 7. La industria 4.0 i l'ecodisseny aplicat al Packaging

Amunt

PLA 1.2. Llega la industria 4.0. Valor Afegit. TV3. 02/05/2017 Audiovisual
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging XML
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging DAISY
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging EPUB 2.0
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging MOBIPOCKET
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging HTML5
Creació i desenvolupament d'un projecte de packaging PDF
Packaging Audiovisual
Introducció a la indústria 4.0 PDF
Transcripció/Transcripción: Què és l'ecodisseny? PDF
Marca personal Audiovisual
Tipografia. Galeria de projectes Web

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt