Pràctiques Codi:  20.039    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
El contingut concret de la pràctica i les habilitats objecte de desenvolupament dependrà del perfil professional al qual aquestes pretenguin donar resposta. L'objectiu general de les pràctiques és apropar els estudiants al món professional del disseny i la comunicació visual de manera que aquells puguin aplicar a una situació real els coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg dels estudis.

L’assignatura té una orientació absolutament pràctica i aplicada, per tant, els estudiants trien el tipus de pràctiques segons el camp professional al qual es volen acostar. 

Les pràctiques a l'empresa s'organitzen des de la UOC amb professors col·laboradors de pràctiques, i des de l'empresa amb un tutor que orientaran l'estudiant i en faran el seguiment.

Les pràctiques es poden realitzar de manera presencial o virtual en funció de les necessitats i disponibilitat de l’empresa i de l’estudiant.

Amunt

L'assignatura de Pràctiques del Grau de Disseny i Creació Digitals és una assignatura optativa de 6 crèdits ECTS, equivalents a 150 hores de treball de l'assignatura, o una dedicació setmanal d'unes 10 hores de mitjana.

Amunt

Els camps professionals en els que es podran fer pràctiques són els següents: disseny audiovisual, disseny web, creació d’aplicacions, editorial, animació, il·lustració, direcció d’art, direcció creativa, disseny d’interfícies, infografia, visualització de dades, gestió del disseny, crítica del disseny, comissariat d’exposicions gràfiques i image maker

Amunt

Es recomana cursar l’assignatura de Pràctiques durant el darrer curs del grau.

Amunt

Per matricular l'assignatura de Pràctiques l'estudiant ha d'haver superat 48 crèdits ECTS bàsics i 72 crèdits ECTS obligatoris de la titulació.

Per cursar l’assignatura de Pràctiques cal obtenir una plaça de pràctiques assignada prèvia a la formalització de la matrícula, podeu consultar com obtenir aquesta plaça de pràctiques a Tràmits/ Pràctiques a empreses/ Pràctiques curriculars/ Grau de Disseny i Creació Digitals.

Amunt

Competències genèriques

Les competències genèriques de l'assignatura de Pràctiques són les següents:

  • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global.
  • Identificar, integrar-se i participar en les comunitats de disseny, treballant en equip de forma col·laborativa i /o cooperativa en entorns digitals.
  • Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context sociocultural i un posicionament ètic en relació a la pràctica professional del disseny.

Competències específiques

Les competències específiques que es treballen a l’assignatura de Pràctiques són les següents:

  • Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals.
  • Aplicar perspectives i estratègies pròpies de la cultura del disseny en àmbits socials i empresarials amb l'objectiu de crear valor en les organitzacions.
  • Presentar treballs de disseny en diferents contextos, per a diferents públics i en formats diversos, amb argumentacions i contra argumentacions sòlides i solvents.

Amunt

Les pràctiques es realitzaran principalment en modalitat on-line tot i que els estudiants s'han de poder adaptar a les necessitats i horaris de les empreses. En alguns casos, segons les circumstàncies de residència i disponibilitat de l'estudiant poden tenir una component presencial.

Durant la realització de les pràctiques, l’estudiant disposa d’un seguiment docent personalitzat mitjançant un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor col.laborador que actua com a tutor acadèmic, que asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el pla de treball acordat. 

Amunt

Programari Adobe/Software Adobe Programari

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt