Antropologia social i cultural Codi:  21.118    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El mot antropologia prové de la combinació d'anthropos (ésser humà) i logos (coneixement). L'etimologia del mot, doncs, ens fa veure de manera ben clara quin és el principal objectiu de coneixement d'aquesta disciplina. L'antropologia consisteix en l'estudi de l'espècie humana, d'allò que fa aquesta espècie diferent de tota la resta i de totes les formes de vida que han caracteritzat l'espècie humana des dels seus orígens fins l'actualitat. Els antropòlegs volem saber per què els humans som tan diferents de la resta d'animals, i per què som tan diferents també entre nosaltres.


La idea de "cultura" és fonamental per comprendre la raó d'ésser de la disciplina. La cultura ens explica perquè els humans som diferents de la resta dels animals i també entre nosaltres. Aquest concepte constitueix els seu principal punt focal a través del qual arribem també a un millor coneixement de la persona: La persona com a ésser cultural. La principal  finalitat del curs no és que els estudiants assoleixin coneixements de caire enciclopèdic sobre l'antropologia, sinó que arribin a assumir les eines conceptuals bàsiques de la disciplina per tal de facilitar la reflexió i el pensament antropològics, i possibilitar d'aquesta manera la seva aplicació tant en altres àmbits d'estudi com en la nostra mateixa vida quotidiana

Amunt

OBJECTIUS

 • Entendre la diversitat com a component fonamental de l'espècie humana
 • Familiaritzar-se amb els corrents teòrics més importants de l'antropologia.
 • Adquirir una perspectiva d'espècie en l'estudi del comportament humà
 • Desenvolupar una visió comparativa sobre les formes de vida humana
 • Adquirir nocions sobre l'estudi interdisciplinari del comportament humà que integri les ciències naturals: biologia, neurociències, etc. 

COMPETÈNCIES

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d’estudi
 • Posseir les capacitats, eines i recursos per a l'anàlisi i la síntesi d’informació

Amunt

 1. Evolució humana i història de la vida
 2. Coneixement genètic i coneixement individual
 3. El creixement del cervell humà
 4. Teoria de la ment i estructura modular del cervell-ment
 5. El sorgiment de la cultura en l’evolució humana
 6. La transmissió del coneixement cultural
 7. El problema del significat
 8. Entendre la diversitat humana
 9. Teories sobre la cultura
 10. El misteri del canvi cultural
 11. La selecció per grups culturals
 12. Mems i grups culturals
 13. Co-evolució cultura-gens

Amunt

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt