Història medieval Codi:  21.119    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

"Història medieval" és un recorregut pels processos polítics, socials i econòmics més rellevants que van tenir lloc a Europa entre els segles V i XV: crisi de l'Imperi Romà, expansió de l'Islam, difusió del cristianisme llatí, gènesi i desintegració de l'Imperi carolingi, formació i expansió de la societat feudal, revolució comercial, revolució urbana, construcció de l'Estat modern, fases de creixement i de crisi, etc. Aquesta aproximació a un període crucial en els orígens d'Europa com a civilització es du a terme des d'una pluralitat d'enfocs (polític, social, econòmic, ideològic i cultural) i a través de la lectura crítica de textos clàssics de la historiografia i de la identificació, anàlisi i interpretació de fonts històriques del període.

Amunt

La docència i la recerca en universitats i centres de recerca públics i privats.

La docència en l'ensenyament secundari.

La gestió, conservació i difusió del patrimoni escrit i documental: museística, arxivística, direcció de fundacions culturals, etc. 

La gestió, protecció, conservació i difusió del patrimoni històric-arqueològic: arqueologia de camp, treball en museus, fundacions, parcs arqueològics, etc.

El periodisme especialitzat en anàlisi històrica i política. La col·laboració en tot tipus de mitjans de comunicació i editorials.

El turisme cultural, en especial el turisme especialitzat en rutes de caràcter patrimonial, històric i arqueològic.

L'assessorament cultural de diversos tipus d'institucions. L'animació cultural.

El treball en les administracions públiques.

La gestió de projectes internacionals públics i privats.

Amunt

Per a matricular-se d'aquesta assignatura i seguir-la no es requereixen coneixements previs sobre la matèria. Nogensmenys, és altament recomanable haver cursat prèviament l'assignatura de formació bàsica "Introducció a la Història" i tenir un bagatge previ de coneixements generals d'Història Antiga (especialment sobre el món romà).

Amunt

Objectius

 • Identificar les continuïtats i els canvis esdevinguts entre l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana (segles IV-V a s X)
 • Comprendre el procés de formació, expansió i consolidació d'Europa com a civilització.
 • Reconèixer en el període medieval la gènesi dels trets fonamentals de l'Europa moderna i les bases de la seva hegemonia sobre la resta del món.
 • Identificar els grans processos i cicles econòmics de la història d'Europa al llarg de l'Edat Mitjana i conèixer els principals debats historiogràfics que han generat
 • Conèixer els recursos bibliogràfics bàsics per a adquirir un coneixement general sobre el marc històric de l'Edat Mitjana.
 • Aprendre a identificar, analitzar i interpretar les principals fonts històriques del període medieval.

 

Competències

 

Competències bàsiques i generals:

 • Conèixer l'estructura diacrònica general del passat.
 • Conèixer aspectes específics (econòmics, socials, polítics, culturals) d'un o més períodes del passat.
 • Analitzar críticament el passat, la naturalesa del discurs històric i la funció social de la ciència històrica
 • Conèixer i usar les bases teòriques i metodològiques de la Història i d'altres ciències afins en l'anàlisi i interpretació dels fets.
 • Conèixer i usar els instruments d'accés a la historiografia i a les fonts històriques (catàlegs bibliogràfics, guies, inventaris d'arxius, bases de dades electròniques).
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi històrica.
 • Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 • Exposar idees i arguments historiogràfics, amb claredat, coherència i segons els cànons acadèmics.
 • Emprar la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 • Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
 • Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.
 • Reconèixer les bases de dades bibliogràfiques més idònies per obtenir les fonts sobre un tema determinat.

 Competències específiques:

 • Consolidar un coneixement bàsic dels principals fets i processos de canvi i continuïtat de la història d'Europa a l'Edat Mitjana.
 • Identificar les tensions socials i econòmiques que marquen els processos de canvi a llarg de l'Edat Mitjana i en el pas de l'Edat Mitjana a l'Època Moderna.
 • Llegir i interpretar textos historiogràfics o documents originals, resumir i processar informació generada a l'Edat Mitjana.

Amunt

Mòdul 1: La formació d'Europa (s. V-X)
1. L'herència de Roma: els regnes germànics i l'Imperi Bizantí
2. Irrupció i desenvolupament de l'Islam
3. L'Europa carolíngia i la perifèria europea

Mòdul 2: L'expansió d'Europa (s. XI-XIII)
4. L'expansió de l'Occident cristià. Les monarquies occidentals. Imperi i papat. Les croades.
5. La societat feudal. La senyoria. Les estructures agràries: economia i transformacions socials.
6. El renaixement urbà i la revolució comercial a la Mediterrània i al Nord d'Europa.

Mòdul 3: Europa en la transició cap a la modernitat (s. XIV-XV)
7. Dinàmica política. Les guerres baixmedievals i el desenvolupament de les monarquies feudals.

8. La gènesi de l'Estat modern.

9. El debat sobre la Crisi de la Baixa Edat Mitjana. Creixement i crisis: població, agricultura, desenvolupament urbà i comercial.

Amunt

Documentació complementària d'Història medieval Web
Les perifèries de l'Occident medieval PDF
Història política de l'Occident medieval PDF
Economia i societat de l'Occident medieval PDF
Institucions medievals PDF
L'Islam PDF
Les espècies en la història de l'Occident medieval Audiovisual
El pa a l'edat mitjana: de símbol de la civilització a aliment estratègic Audiovisual
Esclavitud, llibertat i servitud. Del món antic a la societat feudal Audiovisual
Crisis a l'Edat Mitjana Audiovisual
Estat, nació i imperi. Poder i identitats col·lectives a l'Edat Mitjana Audiovisual

Amunt

Els materials didàctics d'aquesta assignatura són essencialment el dossier de lectures obligatòries i altra bibliografia complementària disponible a l'aula

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt