Història contemporània II Codi:  21.129    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura comprèn el període 1914-1991 conegut també com el segle XX curt. Ens el presenta com un període marcat per forts contrastos i tensions, des de la competència de models polítics oposats, que desembocarà en molts casos en confrontacions armades, fins el manteniment de grans desigualtats socioeconòmiques a nivell planetari en el marc del procés de descolonització i de canvis culturals, tecnològics i científics d'un abast desconegut fins al moment.

És tracta d'un període bàsic per a la comprensió del present que s'abordarà des de l'anàlisi dels grans processos de canvi. Precisament un dels objectius d'aquesta matèria serà apostar per aquelles reflexions historiogràfiques que potenciïn una visió àmplia i complexa de la història més pròxima amb la finalitat de pensar històricament el món.

Amunt

L'assignatura d'Història contemporània II vol continuar l'estudi de les societats humanes contemporànies a partir dels continguts explorats en l'assignatura d'Història contemporània I. En el conjunt del pla d'estudis els coneixements d'història contemporània són imprescindibles per a la comprensió del món immediatament anterior al què ens ha tocat viure i és on es desenvolupen bona part dels debats acadèmics i científics que caracteritzen el conjunt del món universitari. Així doncs, l'assignatura esdevé un graó més del conjunt del pla d'estudi i ajuda a contextualitzar d'altres àmbits d'estudi imprescindibles en el coneixement de les humanitats en general i de la història en particular.

Amunt

Els coneixements d'història contemporània permeten projectar al seu estudiant en diversos àmbits laborals i professionals com són els arxius, els museus, i la gestió de la documentació; la gestió del patrimoni històric; el turisme; l'arqueologia contemporània; el món editorial i comunicatiu; la politologia; i la docència en l'ensenyament de secundària i universitat.

Amunt

No fan falta coneixements previs de l'assignatura més enllà de la Introducció a la història, tot i que és altament recomanable haver cursat abans l'assignatura d'Història contemporània I.

Amunt

OBJECTIUS

 • Comprendre l'ascens de l'Imperialisme, la Revolució Russa i la Primera Guerra Mundial com a elements centrals del segle XX, al mateix temps que com a desencadenants de les crisis polítiques posteriors.
 • Reconèixer les tensions que la societat de masses i les noves demandes socials i polítiques generen en l'evolució del procés històric.
 • Detectar els principals components del procés de brutalització de la política que afecten la dinàmica general del segle XX: genocidis, violència social, violència política i els seus efectes sobre les principals corrents ètic-polítiques del segle.
 • Comprendre les diferències i similituds entre els projectes polítics i socials en pugna durant el segle XX: les variades formes de democràcia, socialismes, comunismes i corrents igualitaristes, nou conservadorisme i feixismes, etc. així com els alineaments, les aliances i les confrontacions que es produeixen entre ells al llarg del segle XX.
 • Comprendre les conseqüències de la Segona Guerra Mundial i la configuració d'un nou ordre europeu i global a partir de la postguerra
 • Comprendre l'origen i la dinàmica de blocs a escala mundial en el marc de la Guerra Freda, així com el procés de descolonització.

 

COMPETÈNCIES

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
 •  Consolidar un coneixement bàsic dels principals fets i processos de canvi i continuïtat de la humanitat en una perspectiva diacrònica

Competències específiques:

 

 • Comprendre els grans processos polítics, socials i econòmics de la història des d'una perspectiva sincrònica i diacrònica
 • Analitzar informacions contingudes en textos, imatges i discursos i avaluar-los de forma autònoma i crítica

 

Amunt

 • El món abans de la Primera Guerra Mundial
 • La Gran Guerra i la Revolució Russa, 1914-1918
 • El període d'entreguerres, 1918-1939
 • La Segona Guerra Mundial, 1939-1945
 • De la postguerra a la Guerra Freda

Amunt

Mòdul 1. La Gran Guerra i la Revolució Russa PDF
Mòdul 2. El món d'entreguerres PDF
Mòdul 3. La Segona Guerra Mundial PDF
Mòdul 4. Aparició, apogeu i atenuació de la primera guerra freda PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt