Geografia rural i de muntanya Codi:  21.134    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Si als nostres avis "de pagès" que van viure bona part del segle XX a les zones rurals, tant de la plana com de la muntanya, envoltats de zones conreables, amb pastura o sense i boscos per aplegar llenya i fer fusta, i on cada "tros" del seu espai viscut comptava per obtenir alguna cosa... Ara els diguéssim que: a molts pobles hem abandonat els "trossos", que no hem pogut mecanitzar i que actualment dedicar-se a les activitats agràries passa per anar més enllà de l'estricta producció i transformació de matèries primeres, ja que si no diversifiquen i completen molts cicles de la cadena productiva el seu futur no està garantit; no els sorprendria, no! Dirien què ens hem tornat bojos!

Així comença l'assignatura "Geografia rural i de muntanya" del Grau d'Història, Geografia i Història de l'Art de la UOC. Aquesta assignatura està estructurada i pensada per comprendre els principals conceptes del món rural i de muntanya, en el marc de la Política Agrària Comuna europea i la Globalització i, fent balanç i avaluant alguns dels programes vigents de desenvolupament rural i ambiental (Bloc 1). Aquest marc general dóna pas a la discussió sobre el paper que juga la població en el món rural i com les societats rurals han evolucionat des de la pagesia als serveis (Bloc 2). Tot plegat en un món global amb impactes locals que modifiquen els paisatges agraris i sense la descripció dels quals no es poden entendre alguns dels conflictes ambientals més importants del nostre entorn (Bloc 3). Finalment, les oportunitats que ofereix el món rural i la muntanya en una societat com la nostra s'han aplegat sota el prisma de les "Noves Ruralitats" a on es presenten i discuteixen les transformacions i dinàmiques més recents d'aquesta activitat generadora de patrimoni cultural i indispensable per a les polítiques de biodiversitat (Bloc 4).

Amunt

Aquesta és una assignatura optativa de 6 crèdits del Grau en Història, Geografia i Història de l'Art que ofereix la UOC conjuntament amb la Universitat de Lleida. 

Amunt

Dins el camp de la geografia, i en concret en la geografia rural, les sortides professionals, ja sigui a l'administració, a empreses privades o a l'ensenyament, s'encaminen cap a àmbits com: el desenvolupament local, la gestió de programes europeus de l'àmbit rural i natural, la planificació regional i local, els plans d'ordenació territorial, el guiatge i la interpretació del territori, l'ordenació i la gestió d'espais naturals, les agendes 21, la divulgació i l'ensenyament de coneixements geogràfics (editorials, ensenyament secundari, formació professional, etc.)

Per a més infortmació, podeu consultar l'enllaç següent:

http://www.urv.cat/dgeo/media/upload/arxius/ensenyament/AGPC_Butlleti_37_DossierSortidesGeografia.pdf

Amunt

No són necessaris. En qualsevol cas si es recomana haver cursat prèviament alguna assignatura de la disciplina de la Geografia. 

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són els següents: 

 • Reconèixer i interpretar les diversitats, complexitats i potencialitats del territori rural i de muntanya
 • Comprendre el món rural a Catalunya i reconèixer els indicadors per mesurar-lo.
 • Comprendre els processos històrics que configuren el territori, a través de les variables econòmiques, socials,demogràfiques, polítiques i culturals.
 • Comprendre el paper que juguen les relacions de producció en les problemàtiques del medi rural i de muntanya
 • Conèixer la distribució de la població rural i de muntanya i les diverses formes de poblament
 • Analitzar el fenomen de la "nova ruralitat"

Competències bàsiques i generals

 • Conèixer les últimes polítiques territorials, ambientals i sobre desenvolupament sostenible.

Competències transversals

 • Comprendre materials acadèmics, textos històrics, articles científics, audiovisuals i cartografia, i
 • Comunicar-se correctament per escrit i / o oralment en una llengua estrangera
 • Dilucidar les particularitats disciplinàries i interpretar la realitat des d'una mirada interdisciplinària 

Competències específiques

 • Aprendre a combinar les dimensions temporal i espacial en l'explicació dels processos socioterritorials
 • Analitzar i interpretar problemes paisatgístics, ambientals, demogràfics i urbanístics
 • Analitzar, organitzar i orientar a l'estudiant cap a l'activitat professional sobretot en temes de territori i medi ambient.

Amunt

Bloc 1. Bases conceptuals de la geografia rural i de muntanya

 1. Conceptualització del món rural
 2. La Política Agrària Comuna (PAC) europea i la Globalització
 3. Balanç i avaluació de programes de desenvolupament rural i ambiental. exemples concrets: leader, proder i life

Bloc 2. Població i societats rurals. De la societat pagesa a la societat de serveis

 1. Població rural al món i les desigualtats a escala mundial
 2. Característiques de la població rural

Bloc 3. Paisatges agraris, canvis globals i impactes locals

 1. Els grans sistemes agraris
 2. L'agricultura en el procés d'industrialització
 3. L'agricultura dins del sistema agroalimentària
 4. Paisatges culturals: sobre l'organització i el funcionament dels paisatges agraris
 5. L'espai rural com a espai natural i l'aproximació urbana
 6. Conflictes ambientals i món agrari

Bloc 4. Noves ruralitats

 1. Noves ruralitats i transformacions recents a les àrees rurals
 2. La muntanya com a reserva de recursos i com a laboratori de la conservació de biodiversitat i el canvi climàtic
 3. Agroecologia, agricultura social i horts urbans
 4. Els paisatges culturals i el patrimoni per a la revitalització d'àrees rurals i de muntanya
 5. La producció de qualitat i ecològica

Amunt

Amunt

Aquesta assignatura està formada pels materials creats pels professors Albert Pèlachs, Aimada Solé i Ignasi Aldomà. A banda dels mòduls creats per aquests tres autors al llarg de l'assignatura també es treballarà amb lectures i videos que el consultor anirà indicant en cada moment. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt