Història de la música Codi:  21.139    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El programa de l'assignatura d'Història de la música explora els diversos estils de la música occidental des de l'Edat Mitjana fins al present, així com la interacció de la música europea amb les músiques d'altres continents dins dels contextos històrics i culturals. Els temes a tractar inclouen aspectes bàsics de la tècnica musical, música instrumental i vocal, música per a banda sonora i noves tecnologies aplicades a la música.

L'assignatura té un important component pràctic amb l'audició i anàlisi de les obres musicals i les escoles d'interpretació.

Amunt

L'assignatura d'Història de la Música és una excel·lent preparació útil per a la pràctica d'una varietat de professions, com ara periodisme i ciències de la informació, gestió i treballs relacionats amb les indústries culturals i l'ensenyament, a més de les òbvies relacionades amb la música.

Amunt

L'assignatura no requereix coneixements previs. La bibliografia recomanada en anglès no serà imprescindible per a la superació de l'assignatura

Amunt

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES

 • Desenvolupar una ment crítica auditiva
 • Capacitat d'analitzar críticament una varietat d'estils musicals
 • Coneixement dels contextos socials de la música, la seva creació i difusió
 • Adquisició de conceptes bàsics per comprendre la sintaxi de la música
 • Coneixement de diferents aspectes de la indústria musical actual

Competències bàsiques

 • Coneixement crític del fenomen musical dins dels processos històrics i la seva evolució dins de contextos socials.
 • Conèixer les tendències historiogràfiques més recents i la seva influència en la recepció de les diverses manifestacions musicals. ¿
 • Adquirir eines bàsiques d'anàlisi auditiu
 • Adquirir eines bàsiques d'investigació musical

Competències específiques

 • Comprendre, identificar i analitzar el repertori musical, els seu creadors  i intèrprets dins dels processos històrics i socials adients
 • Escolta analítica i avaluació crítica de la música

Amunt

Tema 1: Fonaments de la música: del Llibre Vermell (s. XIV) a la cançó d'autor (s. XXI)

 • Elements de la música
 • Monodia vs. Polifonia
 • La repetició i les formes musicals
 • Organologia

 

Tema 2: Entremesos, intermezzi, òpera i òpera bufa: la revolució de la música instrumental

 • Teatre, música i dansa: topoi
 • De l'antic al nou règim: Haydn un estudi de cas
 • El 'classicisme' i la historiografía de la música
 • El rol dels instruments de teclat com a difusors de repertori

 

Tema 3: Fin-de-siècle : nacionalisme, neoclassicisme, impressionisme, modernisme

 • La construcció dels nacionalismes: de Carmen a  El Amor Brujo
 • Les fires internacionals de París i de Barcelona difusores d'un nou repertori
 • Els ballets russos de Diaghilev i el Modernisme: Falla, Picasso, Stravinsky.

 

Tema 4: Música i cinema. Reflexions sobre el rol de música a la societat actual

 • Herències i convencions per a una nova tecnologia
 • La funció de la banda sonora: diferents conceptes
 • La banda sonora com a difusora de música d'atvanguarda
 • Recursos i noves tecnologies
 • El mercat de la música
 • L'educació musical i la música a l'educació

Amunt

Material Suport
La construcció dels nacionalismes musicals Audiovisual
Música clàssica entre els dos segles (XX-XXI) Audiovisual
Educant amb música al segle XXI Audiovisual
Humanitats digitals. El llegat Ricard Viñes (1875 - 1943) Audiovisual
Compositores catalanes modernistes Audiovisual
Primitivisme a la Belle Époque: Stravinsky i Falla Audiovisual
Paisatges sonors de Barcelona Audiovisual
Converses musicals en el Tecnocè: música dispersa, música global Audiovisual
Adaptacions de Carmen al segle XX: des del music-hall fins al cinema Audiovisual

Amunt

L'assignatura es presenta amb tres vessants: pràctica, teòrica i analítica. A partir dels temes, la bibliografia i el material audiovisual recomanat, es proporcionen a l'alumne les eines necessàries per a la reflexió sobre temes claus de la història de la música en els seus contextos culturals.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70%

PS = 30%

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65%

AC = 35%

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

NOTA PRELIMINAR IMPORTANT DE CARA A LA SUPERACIÓ DE L'AVALUACIÓ CONTINUADA 

Per a superar l'avaluació continuada cal que l'estudint hagi lliurat totes les PACs i que la mitjana d'aquestes PACs lliurades sigui 5 o més de 5, la qual cosa permet poder fer la Prova de Síntesi, que és la darrera prova de l'avaluació continuada. En cas que la mitjana de les PACs no arribi a 5 o que no s'hagin lliurat totes les PACs, l'estudiant haurà de presentar-se a l'examen final de tot el contingut de l'assignatura.

Expressió oral i escrita: En la qualificació de les PACs d'aquesta assignatura es tindrà en compte la correcció en l'expressió oral i/o escrita. Si algun dels vostres treballs té més de cinc faltes d'ortografia i/o altres  errades (lèxiques, sintàctiques) us donarem l'oportunitat de corregir-lo i tornar-lo a entregar en el termini de 48 hores a partir del moment en que us hem comunicat les incorreccions.  Els accents no es tindran en compte en el cas d'estudiants amb teclats internacionals. Si no corregiu els errors en el termini establert, la qualificació de la vostra prova es veurà afectada en la forma que el /la docent consideri adient i proporcional a les mancances detectades. Plagi i còpia El plagi acadèmic es dóna de dues maneres bàsiques:

 1. de fonts en paper (llibres, articles, mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar-ne la procedència i fent-les passar per pròpies;
 2. de treballs d'altres estudiants i/o d'altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, el qui presta el seu treball i el qui el manlleva i l'aprofita).

Des de la nostra titulació, treballem per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

 1. D'una banda, informant i formant més bé els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el que s'ha de considerar plagi i el que no. L'enllaç següent conté un document que recull alguns exemples útils per evitar de caure en el plagi:http://cv.uoc.edu/~grc0_003632_web/COM_EVITAR_EL_PLAGI_4.pdf
 2. D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient, atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant. LaNormativa acadèmica de la Universitat Oberta de Catalunya aplicable als estudis universitaris EEES (art. 101) regeix les sancions acadèmiques aplicables en aquests casos. Al seu torn, la Normativa de drets i deures de la UOC (art. 9) estableix que "[l]a còpia, el plagi o l'intent d'obtenir un millor resultat acadèmic fent servir qualsevol mitjà il·lícit" és una de les conductes tipificades com a falta greu o molt greu i en regula els procediments disciplinaris aplicables.

LLISTAT DE PACS DE L'ASSIGNATURA:

PAC 1

Aquesta primera PAC és una pràctica dels coneixements bàsics de la música adquirits per l'alumne a partir de la bibliografia i material audiovisual recomanat. Paraules clau: duració i l'altura (freqüència) del so, modalitats major i menor, monodia vs polifonia  organologia, interpretació.

Pràctica 1. Escoltar les interpretacions recomanades de 'Stella Splendes' (Llibre Vermell de Montserrat) i contestar a les preguntes següents:

-Es tracta de música polifònica o monòdica? forma musical? Quins elements diferencien les dues interpretacions, quins instruments hi intervenen? Argumentar la historicitat i context de les dues interpretacions (màxim 500 paraules)

Pràctica 2. Escollir una cançó de qualsevol estil i època i comentar: modalitat, forma musical, instrumentació, text i context (màxim 200 paraules)

 

PAC 2

A partir dels textos i  materials recomanats, analitzarem extractes de l'òpera de Jean Philippe Rameau Les Indes Galantes (1735) en el seu context històric i estètic. En aquesta PAC posem en pràctica els coneixements de la PAC 1.

Pràctica 1. Escriure un assaig (600 paraules) de forma lliure exposant de forma argumentada la vostra opinió sobre la creació de Les Indes Galantes, els personatges, el seu context històric i estètic, el tema del libreto i el seu tractament pel compositor.

Pràctica 2. Proposar un títol, argument i personatges per a una òpera actual de la vostra invenció (400 paraules). Identificar un dels personatges amb un instrument o grup d'instruments determinats i argumentar la vostra elecció.

 

PAC 3

Pràctica 1. Amb la bibliografia recomanada i l'entrevista, escriure un assaig sobre la construcció dels nacionalismes musicals. L'assaig es pot centrar en una obra concreta en context. (500 paraules)

Pràctica 2. Organitzem grups de treball per crear un wikispace sobre els 'ismes' del fin-de siècle. Cada grup s'encarregarà d'un moviment estètic.

Pràctica 3. Amb els recursos recomanats, comparar Petrushka (1911) de Stravinsky i El Retablo de Maese Pedro (1923) de Falla (500 paraules).

 

PAC 4

Pràctica 1. En un assaig de 500 paraules comentar les dues entrevistes d'aquesta PAC i contextualitzar-les amb la vostra experiència amb la música: quina educació musical heu rebut? Teniu amics o familiars que es dediquin a la música? Si és afirmatiu, quin tipus de música?

Pràctica 2. Quina importància té la música a la nostra vida quotidiana, quantes hores de música escoltem al dia (passiva i activa)? Per respondre a aquesta pregunta, feu una enquesta (mínim 10 persones) de diferents edats i especifiqueu en un quadre: edat, professió, tipus de música, intèrprets i o compositors, quantitat d'hores passives i actives. Conclusions.

Pràctica 3. Escollir un fragment d'un film (1 a 2 minuts) i analitzar la BSO. Proposar una música alternativa al mateig fragment. Argumentar (màxim 500 paraules)

 

 

 

Amunt