Llengua B I (Anglès) Codi:  21.502    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

English 2 (Lengua B-II Inglés) is designed to reinforce students' knowledge and usage of the English language, as well as the specific skills required for the training in the fields of translation, interpreting and applied languages. Starting from the B1 (Advanced) level of the Common European Framework of Reference for Languages, this subject prioritizes the boosting and monitoring of students' communicative skills in a dynamic and interactive environament through reading, studying and practicing grammar, writing, listening and speaking.

Amunt

Students should have attained, at least, a B1 level of English before the beginning of this course.

Amunt

Students should have attained, at least, a B1 level of English before the beginning of this course.

Amunt

OBJECTIVES:

Speaking: Students will prepare an oral presentation based on one of the Pacifica Radio recordings available in the virtual classroom. They are expected to make effective use of audiovisual tools to record their oral presentation.

Listening: Students will extract information from audiovisual sources, such as conversations, oral presentations or talks.

Reading: Students will read and understand different types of texts (authentic and adapted), and they will consult English-language sources for their research.

Writing: Students will write descriptions, opinion essays, summaries and text commentaries in correct academic English.

 

COMPETENCES:

Students will

 • Be capable of transmitting information, ideas, problems and solutions to both specialized and non-specialized audiences.
 • Develop the necessary learning skills to undertake graduate studies with a high degree of autonomy.
 • Develop and keep their own competences, skills and knowledge up to date, according to the standards of the profession.
 • Possess aptitudes for criticism and self-criticism, and they will show concern and respect for the profession's code of ethics.
 • Have a good command of the B language both at a productive and at a receptive level, and they will be able to communicate effectively in this language in a professional environment, orally and in writing.
 • Be familiar with the social and communicative functions of languages, and with intercultural communication processes, in both monolingual and multilingual environments.
 • Be able to analyze, edit and revise oral and written productions.
 • Have a good command of the ICT tools applied to languages, translation, interpreting and research, and they will be familiarized with the potential of virtual communication environments.
 • Be skilled at researching, browsing, selecting and managing information.
 • Use various oral, written and audiovisual modes of communication correctly, in both their first and second languages.

Amunt

Verb tenses, the passive voice, phrasal verbs, reported speech, adverbs and adjectives. Diverse cultural topics and current affairs.

Amunt

 • Grammar: relative and participle clauses, subject-verb inversion, conditionals, verb patterns, modal verbs
 • A variety of cultural topics to learn new vocabulary and practice the 4 skills

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà la nota de l'AC.
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt