Llengua C I (alemany) Codi:  21.503    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura, la primera de quatre assignatures d'alemany com a llengua estrangera, s'enfoca de cara a que, al final del semestre, puguis entendre i expressar de forma oral, i llegir i produir textos escrits descriptius bàsics del món quotidià alemany amb l'horitzó d'adquirir la suficient competència comunicativa per poder, en acabar els estudis, realitzar traduccions directes de l'alemany a la llengua A. Es prestarà una especial atenció en l'adquisició de coneixements de gramàtica i de vocabulari, entesos com a instruments que faciliten l'adquisició de competència comunicativa i s'avançarà en la idea d'un aprenentatge interactiu i col·laboratiu, però també autònom, en què assumeixis la responsabilitat de controlar el teu propi procés d'aprenentatge.

Amunt

L'assignatura representa el primer pas del procés d'adquisició de la suficient competència comunicativa en alemany per a poder, després d'acabar els estudis, realitzar traduccions directes d'aquesta llengua a la teva llengua A.

Amunt

L'assignatura es dirigeix específicament a formar professionals en l'àmbit de la traducció i la interpretació. No obstant això, atès el valor universal que representa el domini d'una llengua estrangera, pot formar part del currículum en infinitat d'àmbits professionals.

Amunt

L'assignatura no requereix coneixements previs d'alemany atès el seu caràcter introductori. Sí que requereix habilitats en el maneig d'eines d'interacció a través d'Internet, de gestió d'arxius audiovisuals i de gestió d'arxius de tot tipus en el núvol. Arxius i eines amb les que hauràs de generar i ordenar les teves evidències d'aprenentatge i compartir aquells elements que fan possible un entorn col·laboratiu d'aprenentatge en el grup.

Aquestes habilitats les podràs anar adquirint en el mateix transcurs de l'assignatura sense necessitat d'una formació expressa però és recomanable que t'hagis familiaritzat com més aviat millor amb el programari  per convocar una trobada a Intenet, convidar assistents, gravar la trobada, compartir la gravació; saber organitzar el teu espai Drive per guardar ordenadament les teves evidències d'aprenentatge, els enllaços a les eines d'Internet més útils per a tu i saber compartir els elements que necessitis compartir. 

Amunt

Els objectius de l'assignatura son que adquireixis les bases per poder comunicar-te en alemany a un nivell elemental i que puguis entendre i expressar de forma oral i llegir i produir textos escrits descriptius bàsics del món qüotidià alemany a un nivell també elemental. Les competències que s'hi treballen segons queden estipulades de manera oficial es defineixen de la següent manera:

Competències bàsiques:

 • B1 Que els estudiants hagin demostrat posseir  i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda en el seu camp d'estudi.

Competències generals:

 • G1 Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de diverses fonts per desenvolupar la professió.

Competències específiques:

 • E3 Dominar la llengua C a nivell d'usuari independent i tenir capacitat de comunicar-se en contextos professionals.
 • E13 Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

Competències transversals

 • T7 Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional, i adquirir una formació integral que permeti d'aprendre i conviure en un context de diversitat.

Amunt

 

 • Saludar, acomiadar-se, presentar-se, donar informacions sobre un mateix, presentar els altres, l'alfabet; països i llengües. (Gramàtica: frase enunciativa, interrogativa i imperativa; el present dels verbs regulars i irregulars; els pronoms personals ich, Sie, du)

 • La comunicació en els àmbits de la família i els amics; informar sobre el lloc de residència; els números. (Gramàtica: l'article possessiu; el present dels verbs leben i haben; els pronoms personals er/sie, wir, ihr, sie)

 

 • La comunicació en els àmbits del menjar i el beure; expressar preferències. (Gramàtica: l'article 0 i l'article indefinit; la frase negativa amb kein/keine; les formes del plural)

 

 • L'habitatge: descripció dels espais; orientar-se i demanar com es va a algun lloc; expressar l'opinió sobre si una cosa agrada o desagrada; mobles i aparells elèctrics. (Gramàtica: l'article definit; els pronoms personals er/es/sie; la frase negativa amb nicht; l'adjectiu predicatiu)

 

 • Les hores i els dies; entendre i expressar informacions sobre el que es fa en un dia. (Gramàtica: els verbs separables; la posició dels elements en l'oració; les preposicions de temps)

 

 • La comunicació en l'àmbits del lleure; entendre i expressar informacions sobre el que es fa en el temps lliure; les estacions de l'any i les prediccions de temps. (Gramàtica: l'acusatiu; les respostes ja, nein, doch; la conjugació dels verbs irregulars)

 

 • La narració d'esdeveniments ocorreguts en el passat; expressar habilitats i intencions; sobre l‘aprenentatge de l'alemany: mètodes, possibilitats i objectius. (Gramàtica: ús i conjugació dels verbs modals können/wollen; la forma verbal del passat del Perfekt; participis regulars i irregulars)

Amunt

Llibre digital: Schritte International neu 1, Editorial Hueber

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt