Llengua C I (francès) Codi:  21.504    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura és la introducció a la llengua francesa com a llengua C tenint en compte que, en acabar els estudis, els coneixements d'aquesta llengua hauran de permetre a l'estudiant de realitzar traduccions directes del francès a la llengua A i de comunicar-se en contextos professionals. Els materials utilitzats i l'estructuració dels continguts estan pensants per tal que l'estudiant arribi, al final d'aquest primer nivell de francès, a entendre de manera global textos generals i missatges relacionats amb situacions de la vida quotidiana; a escriure amb un grau de  correcció mínim textos informals; a entendre missatges orals simples; a interaccionar oralment de forma espontània en situacions quotidianes bàsiques; i a començar a reconèixer les realitats culturals de l'entorn de la llengua francesa.

Amunt

Es tracta d'una assignatura bàsica de 6 crèdits.

Amunt

L’assignatura no requereix coneixements previs atès el seu caràcter introductori.

Amunt

Els objectius de l'assignatura són els següents:

 • Desenvolupar la competència comunicativa de comprensió i producció de documents orals i escrits inscrits en contextos quotidians.
 • Estructurar una base sòlida de morfosintaxi i vocabulari parant especial atenció als aspectes contrastius susceptibles de plantejar errors d'interferència i de traducció.

Les competències que s’hi treballen són:

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda en el seu camp d’estudi.

Competències generals

 • Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de diverses fonts per desenvolupar la professió.

Competències específiques

 • Dominar la llengua C a nivell d'usuari independent i tenir capacitat de comunicar-se en contextos professionals.
 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

Competències transversals

 • Ser l’actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional, i adquirir una formació integral que permeti d’aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Amunt

Continguts gramaticals

 • Pronoms personals àtons i tònics
 • Articles determinats, indeterminats, partitius i contraccions
 • Conjugació: verbs auxiliars, regulars i principals irregulars (present, imperatiu, futur)
 • Concordances i discordances de gènere i nombre
 • Negació
 • Interrogació


Continguts comunicatius

 • Salutacions i presentacions
 • Graus de formalitat i regles de cortesia en el diàleg
 • Algunes diferències de registre en l'oral i en l'escrit
 • Diàlegs de la vida quotidiana pública i privada


Amunt

Corrigés. Grammaire Progressive du Français. Niveau intermédiaire Llibre-manual
Méthode de français C'est à dire! A1. Cahier d'exercices Llibre-manual
Méthode de français C'est à dire! A1. Livre de l'élève Llibre-manual
Grammaire Progressive du Français. Niveau intermédiaire Llibre-manual

Amunt

 

 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt