Competències TIC Codi:  21.505    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Competències TIC, de 6 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries obligatòries del Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Té com a principal finalitat iniciar-vos de forma gradual i integrada en l'adquisició de la competència pròpia de la UOC "Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional". Aquesta competència comprèn l'ús racional i crític de les TIC per a treballar i estudiar en la societat de la informació.

L'assignatura es basa en la metodologia de treball per projectes en xarxa. Mitjançant la realització d'un projecte digital que es realitza en equip es pretén treballar de forma integrada un conjunt de competències específiques en TIC que anireu aprofundint en les altres assignatures del grau i que consolidareu en el treball/projecte final de carrera.

El projecte digital en equip es realitza sobre un tema vinculat a l'àmbit de la traducció i interpretació per tal d'anar-se introduint en aquest àmbit de coneixement.

La superació de l'assignatura Competències TIC en Traducció i Interpretació i Llengües Aplicades es considera equivalent al certificat mitjà de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre EMO/129/2015 de 28 d'abril (DOGC de 13 de maig de 2015).

El Certificat es rebrà d'ofici de forma automàtica.

Amunt

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell usuari.

Es recomana que curseu l'assignatura CTIC durant el primer semestre dels estudis de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Atenent als seus continguts de tipus competencial, és necessari que els adquiriu quan més aviat millor per facilitar un bon procés d'aprenentatge a la resta d'assignatures del Grau.

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu principal dotar-vos d'una base de coneixements i competències TIC a nivell acadèmic i professional. Les competències a assolir són les següents:

 • Cerca i selecció de la informació a la xarxa.
 • Tractament i elaboració de la informació digital.
 • Presentació i difusió de la informació digital.
 • Nocions de tecnologia digital.
 • Planificació del treball en un entorn virtual.
 • Estratègies de comunicació a la xarxa.
 • Treball en equip en xarxa.
 • Actitud digital.

D'acord amb la Memòria del Grau, les competències queden definides com:

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
CB2: Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.
CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

COMPETÈNCIES GENERALS
G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetizar informació de fonts diferents per a desenvolupar la professió.
G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
E8: Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.
E11: Assessorar organitzacions i institucions sobre qüestions lingüístiques.
E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
E14: Tenir destreses per a documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.

Amunt

L'assignatura treballa un conjunt de continguts que faciliten l'adquisició de les competències específiques en TIC i la seva aplicació en situacions específiques de l'àmbit de estudi. 

Cerca selecció, organització de la informació

 • Cerca critica de la informació digital.

Creació de continguts digitals

 • Tractament de la informació digital 
 • Presentació de la informació

Comunicació i col·laboració

 • Estils de comunicació en xarxa
 • Treball en equip en entorns virtuals
 • Social media

Autonomia i resolució de problemes

 • Aplicació de les TIC en l'àmbit de l'estudi
 • Nocions bàsiques de tecnologia

Seguretat, benestar i civisme

 • L'actitud digital
 • Lús racional i crític de les TIC

Amunt

El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
El trabajo en equipo en entornos virtuales: desarrollo metodológico PDF
Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
Planificar el estudio en línea Web
Planificar l'estudi en línia Web
Nocions de tecnologia digital Web
Nociones de tecnología digital Web
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Guía básica de edición de vídeo Web
El projecte digital en equip Web
El proyecto digital en equipo Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Recomendaciones sobre el trabajo en equipo en red Audiovisual
Comunicación en la red Web
Comunicació a la xarxa Web
Composició i redacció de la informació digital Web
Composición y redacción de la información digital Web
Cerca i localització d'informació per internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
Pautas para optimizar la organización de la información digital Web
Búsqueda y localización de información por internet Web
Traducción colaborativa en línea con WordFast Anywhere Web
Traducció col·laborativa en línia amb WordFast Anywhere Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Repositorio de herramientas digitales (Toolkit) Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual
Cómo trabajar en equipo en entornos virtuales Audiovisual
Las citas y referencias bibliográficas en el trabajo académico Web
Ciberseguretat i civisme digital Web
Ciberseguridad y civismo digital Web

Amunt

 • Orientacions sobre els debats virtuals
 • El projecte digital en equip
 • Procés de cerca i localització de la informació per Internet
 • Composició i redacció de la informació digital
 • Nocions de tecnologia digital
 • Planificar l'estudi en línia
 • @ctitud digit@l
 • Treball en equip: desenvolupament metodològic
 • Eines i recursos en línia per a traductors
 • Introducció a l'ús d'OmegaT
 • Traducció col·laborativa en línia amb Wordfast Anywhere
 • Pautes per optimizar l'organització de la informació digital
 • Guía bàsica d'edició en vídeo
 • Repositori d'eines digitals

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC), nota que es combina amb una nota de pràctiques (Pr) per a obtenir la nota final de l'assignatura. No es preveu fer cap examen final o prova de validació presencial. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC + Pr.

 
 

Amunt