Intro. a la Lingüística Aplic. i a la Trad. B-A (ang-cat) Codi:  21.506    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (anglès-català)" forma part del bloc de matèries de formació bàsica del grau i té assignats 6 crèdits ECTS. És el primer contacte de l'estudiant amb la traducció des d'una doble perspectiva teòrica i pràctica.

La part de teoria incideix en els conceptes de la traductologia i de la lingüística necessaris per poder endinsar-se en la pràctica traductora i introduir-se en l'estudi de la traducció i la interpretació. D'altra banda, ofereix les eines per justificar la presa de decisions traductològiques en les activitats. Aquesta fonamentació teòrica es complementa amb una iniciació a la pràctica a través de la traducció de textos divulgatius i en registre estàndard, com a exemples de tres àmbits temàtics: textos periodísticos, tècnics i literaris. Les activitats d'aquesta part pràctica suposen una introducció a algunes de les especialitats de traducció que es treballaran en els diferents cursos del grau. 

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits del grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Se centra en la traducció general, i introdueix l'estudiant a la traducció des d'una doble perspectiva teòrica i pràctica. D'una banda, s'endinsa en els principals conceptes teòrics i corrents de la traductologia; de l'altra, s'inicia la pràctica traductològica en àrees temàtiques de traducció especialitzada que es tractaran en assignatures posteriors.

Amunt

Preparació per a la traducció especialitzada periodística, científica i tècnica, de textos humanístics i de traducció literària. També introdueix l'estudiant en la investigació en la disciplina de la traductologia.


Amunt

Atès el caràcter introductori de l'assignatura, no es requereixen coneixements previs.

 

Amunt

Per superar amb èxit l'assignatura convé, a més de tenir un bon domini de les llengües de partida i meta, tenir les habilitats pròpies de la redacció de textos formals. 

Amunt

Objectius

 1. Dominar la Llengua A a un nivell avançat superior que permeti a l'estudiant fer traduccions semiespecialitzades d'una manera correcta.
 2. Dominar la Llengua B a un nivell productiu i receptiu que permeti a l'estudiant fer traduccions semiespecialitzades d'una manera correcta.
 3. Traduir textos generals, divulgatius o publicitaris segons els estàndards de la professió i saber fer-ho utilitzant eines informàtiques especialitzades.
 4. Dominar la terminologia i la fraseologia pròpies de l'àmbit al qual es tradueix.
 5. Conèixer les principals diferències tipològiques existents entre dues llengües, analitzar els problemes de traducció que impliquen i saber resoldre'ls de manera satisfactòria i adequada al propòsit comunicatiu.
 6. Mostrar capacitat de reflexió sobre les decisions de traducció que s'hagin pres.

Competències

 1. Que els i les estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que calen per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes en la seva àrea d'estudi.
 2. Que les i els estudiants tinguin la capacitat de reunir i d'interpretar dades rellevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 3. Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar-se en la professió.
 4. Tenir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.
 5. Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com també els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.
 6. Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.
 7. Tenir la capacitat d'analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 8. Actuar amb esperit i reflexió crítica vers el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís pel rigor i la qualitat de l'exigència professional.

Amunt

 1. Traducció i traductologia
 2. Conceptes fonamentals per a l'estudi de la traducció
 3. Traducció de textos periodístics
 4. Lingüística aplicada a la traducció
 5. Introducció a la traducció de textos tècnics i a la terminologia especialitzada
 6. Traducció, cultura i ideologia
 7. Traducció de textos literaris


Amunt

Introducció a la Lingüística Aplicada i a la Traducció B-A (Anglès-Català) PDF

Amunt

Cada PAC conté un mòdul teòric, en el que s'exposa la informació relacionada amb el tema estudiat. Tots els mòduls disposen d'un apartat amb bibliografia recomanable per poder ampliar els coneixements que s'ofereixen.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS s'ha d'haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- AC superada i presentant la PS: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + PS.
- AC no superada i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC de qualificació No presentat i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC superada però no es presenta la PS: la qualificació final serà No Presentat.

 

Amunt