Llengua C II (alemany) Codi:  21.511    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Llengua C II (alemany) s'entén com una continuació de l'assignatura Llengua C I (alemany). S'hi continua el procés d'adquisició de competència comunicativa en les 4 destreses: comprensió i producció oral i comprensió i producció escrita, mitjançant una metodologia interactiva.

Es presta una especial atenció a l'adquisició de coneixements de gramàtica i vocabulari i, implícitament, a l'adquisició de competència cultural, entesos com a instruments que faciliten l'adquisició d'aquesta competència comunicativa.

Els objectius es van assolint progressivament però de manera ràpida. En el transcurs del semestre s'avança en la idea d'un aprenentatge autònom i en que assumeixis la responsabilitat de controlar el teu propi procés d'aprenentatge.

Amunt

L'assignatura representa el segon pas del procés d'adquisició de suficient competència comunicativa en alemany per poder, despés d'acabar els estudis, realitzar traduccions directes d'aquesta llengua a la llengua A.

Amunt

L'assignatura es dirigeix específicament a formar professionals en l'àmbit de la traducció i la interpretació. No obstant això, atès el valor universal que representa el domini d'una llengua estrangera, pot formar part del currículum en infinitat d'àmbits professionals.

Amunt

L'assignatura requereix els coneixements previs adquirits en l'assignatura Llengua C I (alemany) o coneixements equivalents, com a mínim, a un curs presencial recent de 80 hores. A més requereix habilitats en l'ús d'eines d'interacció a través d'Internet, de gestió d'arxius audiovisuals i de gestió d'arxius de tot tipus en el núvol. Aquestes habilitats es poden anar adquirint en el mateix transcurs de l'assignatura sense necessitat d'una formació expressa però és recomanable familiaritzar-se al més aviat possible amb:

 -Eina de vídeotrobada (saber convocar-la, convidar assistents, gravar-la, pujar-la al núvol).

 - Repositori de vídeos al núvol (saber pujar vídeos procedents de vídeotrobades o d'enregistraments personals, gestionar el teu canal i els permisos d'accés, saber compartir vídeos).

 - Repositori de documents al núvol (saber organitzar  un portafolis personal on guardar ordenadament les teves evidències d'aprenentatge (resultats de les tasques + comentaris del professorat + les teves reflexions), els enllaços a les eines d'Internet més útils per a tu, saber compartir aquests elements, etc.).

 

Amunt

Haver cursat i superat l'assignatura Llengua C I (alemany) o haver-ne adquirit les competències.

Amunt

Els objectius són anàlegs als de l'assignatura LC I (alemany), però el nivell de les competències exigides en tots els àmbits, superior. Quan acabis el curs, hauràs de demostrar que tens un nivell A1 / 2 respecte a la producció de textos escrits i la comprensió i producció de textos orals i un nivell A2 / 1 en el nivell de comprensió de textos escrits.

 

Segons la definició estàndard de redacció, les competències que es treballen són:

competències bàsiques

B1 Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements que procedeixen de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 

Competències generals:

G1 Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.
 

Competències específiques:

E3 Dominar la llengua C a nivell d'usuari independent i comunicar-se en contextos professionals.
E13 Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 

Competències transversals:

T7 Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Amunt

  1. Comprendre i expressar informació sobre la professió; la narració d'esdeveniments que van ocórrer en el passat. (Gramàtica: el fenomen de la composició dels substantius; formes verbals del passat: el Präteritum dels verbs sein i haben; preposicions de temps).
  2. Comunicar-se en una visita a una ciutat alemanya: informar-se sobre allotjament, registrar-se en un hotel; parlar del que està permès o no. (Gramàtica: ús i conjugació de verbs modals müssen i dürfen, la posició dels elements en l'oració; preposicions de temps, el pronom impersonal man; l'oració imperativa).
  3. Comunicació en el camp de la salut: comprendre i expressar informacions sobre l'estat de salut i l'aspecte físic; donar i entendre consells i direccions; organitzar horaris de visita; les parts del cos. (Gramàtica: l'article possessiu; ús i conjugació del verb modal sollen).
  4. Orientar-se en una ciutat alemanya: preguntar com s'arriba a algun lloc, descrivint una ruta; mitjans de transport i horaris. (Gramàtica: Preposicions per indicar desplaçaments en acusatiu i datiu).
  5. Comprendre i expressar informació sobre els fenòmens temporals; formular preguntes, peticions i precs; entendre notes i trucades telefòniques. (Gramàtica: les preposicions de temps; ús i forma del mode Konjunktiv II; la posició dels elements en l'oració, els verbs amb prefixos).
  6. Comunicació sobre les celebracions i festes: els preparatius, els hàbits de menjar i beure; entendre i fer invitacions; expressar felicitacions. (Gramàtica: Adjectius numerals ordinals; els pronoms personals en acusatiu; la conjunció denn; la conjugació del verb werden).
  7. Comunicació en l'àmbit del vestir i de la moda; sortir a comprar roba; expressar l'opinió sobre si agrada o no determinat tipus de roba. (Gramàtica: Pronoms definits; l'interrogatiu amb welch-, els pronoms demostratius, els pronoms personals en datiu; la gradació de l'adjectiu; ús i conjugació del verb modal mögen; els complements del verb en datiu.

Amunt

Per seguir l'assignatura, a part de tots els elements que es troben a l'aula virtual, la UOC et farà arribar el codi per accedir al llibre de text en format digital: Schritte International 2 de l'Editorial Hueber. Sense aquest material no es pot seguir l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt