Llengua C II (francès) Codi:  21.512    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 

Aquesta assignatura és la continuació de Llengua C I (francès) i pretén que, quan acabi el curs, el/la estudiant pugui dur a terme interaccions en situacions quotidianes i sigui capaç d’entendre missatges simples i d’escriure textos breus.

Amunt

Haver superat l’assignatura Llengua C I (francès)

Amunt

Els objectius de l’assignatura són:

- Desenvolupar les habilitats comunicatives de comprensió i producció de documents orals i escrits en contextos quotidians.

- Estructurar una base sòlida de la morfosintaxi i vocabulari parant especial atenció als aspectes contrastius susceptibles de plantejar errors d’interferència i de traducció.

 

A) Competències bàsiques:

 

- Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda en el seu camp d’estudi.

 

B) Competències generals:

 

- Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de diverses fonts per desenvolupar la professió.

 

C) Competències específiques:

 

- Dominar la llengua C a nivell d'usuari independent i tenir capacitat de comunicar-se en contextos professionals.

- Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

Amunt

Gramaticals: Conjugació́: verbs regulars, auxiliars i principals irregulars (present, passé composé, imperatiu, futur). Adjectius demostratius, adjectius i pronoms possessius, pronoms de complement directe i indirecte, pronoms en i y, discurs indirecte, expressió́ de la quantitat, pronoms relatius simples, principals connectors lògics.

Comunicatius: Demandes d’informació́ i expressió́ d’opinions, sentiments, sensacions, gustos, preferències, acords i desacords. Converses espontànies. Correspondència amistosa i introducció́ a la correspondència formal. Redaccions descriptives i narratives. 

Amunt

Corrigés. Grammaire Progressive du Français. Niveau intermédiaire Llibre-manual
Méthode de français C'est à dire! A1. Cahier d'exercices Llibre-manual
Méthode de français C'est à dire! A1. Livre de l'élève Llibre-manual
Grammaire Progressive du Français. Niveau intermédiaire Llibre-manual

Amunt

C’est la vie 1. Madrid: Santillana, 2004. (Livre de l’élève et Cahier d’exercices)

Grammaire progressive du français. Niveau intermédiaire. París: Clé international, 1995. (+Livret de corrigés)

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt