Traducció de textos divulgatius B-A (anglès-català) Codi:  21.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura pretén familiaritzar l'alumnat, d'entrada, amb els procediments i estratègies més habituals a l'hora de traduir un text a una altra llengua i, també, amb les eines de consulta i recursos bàsics necessaris per exercir la tasca traductora amb el grau d'exigència que requereix la professionalització d'aquesta activitat.

Un cop feta i consolidada la primera aproximació a la base metodològica de l'assignatura, es realitzaran activitats de traducció de textos semiespecialitzats sobre els temes que apareixen a l'apartat de continguts. Paral·lelament, s'introduirà la pràctica amb eines de traducció assistida per ordinador.  

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits del grau en Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades. Se centra en la traducció general, i introdueix àrees temàtiques de traducció especialitzada que es tractaran en assignatures posteriors. Alhora, contempla el treball amb eines informàtiques aplicades a la traducció, com a orientació cap als procediments habituals en la traducció professional. 

Amunt

Preparació per a la traducció especialitzada científica i tècnica, de textos humanístics, traducció subordinada i traducció literària, així com també pràctica amb eines informàtiques aplicades a la traducció, gestors terminològics i memòries de traducció, habituals en l'activitat professional. 

Amunt

Coneixement de les llengües de treball, tant la de partida (anglès) com la llengua meta (català).

Amunt

Per superar amb èxit l'assignatura convé, a més de tenir un bon domini de les llengües de partida i meta, tenir les habilitats pròpies de la redacció de textos formals. 

Amunt

Objectius:

 • Reflexionar sobre la competència traductora.
 • Reflexionar sobre el funcionament de les solucions de traducció. Es pot traduir el mateix text de maneres diferents segons les variables de tipologia textual, encàrrec de traducció, efecte sobre el públic receptor o reptes concrets (manca d’equivalència exacta, jocs de paraules, referents culturals...).
 • Familiaritzar-se amb les tècniques o estratègies de traducció per solucionar problemes concrets.
 • Evitar criteris subjectius a l’hora de fer una traducció o revisar-la.
 • Aprendre els criteris bàsics per documentar-se correctament.
 • Introduir temes d’especialitat.
 • Practicar amb eines de traducció assistida per ordinador.

 

Competències:

 • Aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d’una manera professional, i que posseeixin les competències que se solen demostrar mitjançant l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins del seu àmbit d’estudi.
 • Posseir habilitats per a la crítica i l’autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.
 • Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com també els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües.
 • Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.
 • Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.
 • Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, la traducció, la interpretació i la documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.
 • Tenir destreses per documentar-se, cercar, seleccionar i gestionar la informació

Amunt

1.            Estratègies i recursos de traducció

2.            Traducció de textos tècnics i científics

3.            Traducció de textos artístics

4.            Traducció de textos literaris

5.            Traducció assistida per ordinador

Amunt

Traducció de Textos Divulgatius B-A (anglès-català) PDF

Amunt

Aquesta assignatura compta amb tres tipus de recursos d'aprenentatge:

Materials

 • Mòdul 1. Estratègies i recursos de traducció.
 • Mòdul 2. Textos tècnics i científics.
 • Mòdul 3. Textos artístics.
 • Mòdul 4. Textos literaris.
 • Mòdul 5. Traducció assistida per ordinador.

Fonts d'informació

 • Monogràfic de la Biblioteca sobre citació bibliogràfica.
 • Selecció de recursos d'arts i humanitats.
 • Recursos electrònics (Bases de dades).
 • Revistes i llibres electrònics.

Lectures i enllaços web relacionats amb els continguts de l'assignatura. 

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà un No presentat
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt