Llengua A III (català) Codi:  21.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Llengua A III (Català) pretén proporcionar a l'estudiant els coneixements fonamentals de lingüística necessaris per poder desenvolupar l'activitat traductora amb èxit. L'assignatura s'inicia amb una introducció a l'estudi del llenguatge, en què es reflexiona sobre la distinció entre oralitat i escriptura, i es treballen aspectes relatius a la llengua oral, com l'ortoèpia (correcció oral) i la transcripció fonètica. En aquesta assignatura també es treballen aspectes avançats de semàntica i sintaxi, així com es posen en pràctica els coneixements avançats de català que els estudiants han assolit en assignatures anteriors (Llengua A I i II) a través de la correcció de textos i exercicis de traducció. 

Amunt

Llengua A III (Català) forma part del bloc d'assignatures de formació bàsica del grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC / UVic - UCC). Aquesta matèria és la tercera del conjunt de quatre assignatures sobre llengua catalana que s'ofereix en el pla d'estudis del dit grau. L'aprovació del conjunt de les quatre assignatures permet adquirir tots els coneixements avançats que es necessiten per poder desenvolupar amb èxit l'activitat traductora cap al català.

 

 

Amunt

Dominar la normativa catalana i tenir coneixements teòrics bàsics sobre lingüística és un requisit bàsic per poder traduir cap al català. És per això que aquesta assignatura prepara l'estudiant per al seu futur professional com a traductor, tot i que els coneixements i les destreses adquirits en la matèria poden aplicar-se a un conjunt ampli de camps professionals, com l'assessorament lingüístic, la docència, la recerca, etc. Per tant, aquesta assignatura es projecta en tots els camps del coneixement que requereixin una activitat professional de traducció, correcció i assessorament lingüístic en què la llengua catalana sigui una de les llengües de treball. Els camps professionals poden comprendre sectors jurídics, científics i tecnològics, entre altres.

Amunt

Cal que la llengua catalana sigui la llengua materna de l'estudiant o bé que aquest posseeixi, almenys, el nivell C1 de català o equivalent.

Amunt

És un requisit haver cursat i superat les assignatures Llengua A I (Català) i Llengua A II (Català).

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant treballarà els objectius següents, que seran objecte d'avaluació per mitjà de les activitats proposades:

  • Reflexionar de manera crítica sobre la distinció entre oralitat i escriptura.
  • Conèixer els principis fonamentals de l'ortoèpia i la transcripció fonètica en català.
  • Dominar aspectes avançats de teoria lingüística en l'àmbit de la semàntica i la sintaxi, i saber-los aplicar a l'activitat de traducció.
  • Produir amb eficàcia textos en llengua catalana.
  • Consolidar la competència lingüística necessària per fer front a la correcció de textos, tant orals com escrits.

 

Aquests objectius responen a la voluntat que l'estudiant treballi un conjunt d'aprenentatges que es tradueixen en l'adquisició de les competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i específiques (E) següents:

B1: Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, també inclou alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en la llengua esmentada.

E6: Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.

E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

E14: Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació.

 

 

Amunt

Els continguts que es treballen en aquesta assignatura són:

  • Introducció a l'estudi del llenguatge. Diferències entre el codi escrit i el codi oral. Reflexió sobre les ideologies lingüístiques a l'entorn de l'oralitat i l'escriptura. Reflexió sobre el continuum entre l'oralitat i l'escriptura: tipus de textos a mig camí entre els textos i els contextos prototípics de l'oralitat i l'escriptura.
  • Llengua oral. Ortoèpia, oralitat fingida i llengua col·loquial, transcripció fonètica. Reflexió sobre la importància de la creació i l'adopció d'un model d'estàndard per a la llengua oral. Estudi de nocions bàsiques de fonètica articulatòria, així com dels principals fenòmens foneticofonològics de la llengua catalana (amb atenció a les varietats dialectals). Adquisició de les normes bàsiques de transcripció fonètica en llengua catalana. Representació escrita de de textos orals fingits en català.
  • Semàntica. Estudi dels processos de categorització semàntica: la teoria dels prototips i el model cognitiu idealitzat. El marc de comprensió del significat: base, perfil i perspectivització. Les relacions entre mots: sinonímia, antonímia, polisèmia, hiponímia, polisèmia. Figures de pensament: metàfores i metonímies.
  • Sintaxi. Les funcions sintàctiques dels sintagmes. Tipus de complements exigits pels verbs. Distinció entre complements argumentals i complements adjunts del verb, amb les conseqüències sintàctiques que se'n deriven. Tipus d'oracions: simples (amb subjecte o sense), compostes (coordinades, juxtaposades, subordinades). Esquemes d'esdeveniments.
  • Correcció de textos escrits. Localització i tipologia d'errors. Revisió de l'adequació, la coherència i la cohesió textuals. Intervenció en originals i intervenció en galerades: tipus de correcció.

 

Amunt

La codificació i l'estandardització del català avui PDF
Fonètica PDF
Sintaxi PDF
Semàntica PDF
L'estudi del lèxic i del significat a la gramàtica PDF
Ortoèpia Web

Amunt

Els materials de suport per treballar cada mòdul es troben, convenientment enllaçats, a l'aula de l'assignatura.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació continuada (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt