Llengua C III (alemany) Codi:  21.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L’assignatura Llengua CIII Alemany es construeix sobre les bases lingüístiques adquirides en les assignatures Llengua CI i CII. En Llengua CIII Alemany es fa un èmfasi especial en la comprensió de textos escrits relacionats amb la vida quotidiana així com de textos de mitjans escrits i orals i es posa atenció en l'aprenentatge d'estratègies dirigides a la comprensió escrita. El treball amb gramàtica i lèxic es fa des d'una perspectiva instrumental amb la funció de facilitar l'adquisició de competència comunicativa que troba la seva expressió en la producció escrita i oral. S'aprofundeix alhora en aspectes contrastius i es comencen a introduir aspectes rellevants per a l'anàlisi textual i la traducció (anàlisi i reformulació d'estructures, reconeixement de connectors textuals, exercicis de traducció inversa, etc.) De la mateixa manera, la reflexió sobre l'ús d'estratègies d'aprenentatge forma part del treball continuat durant el curs. De forma paral·lela es treballa de manera implícita l'adquisició de competència cultural.

Des d’un punt de vista metodològic s’acompanya a l’alumnat durant el procés d’adquisició i de control d'adquisició de les competències en els quatre àmbits, la comprensió i l'expressió escrita i la comprensió i l'expressió oral, mitjançant tasques comunicatives. Aquesta adquisició es porta a terme amb el suport del treball amb el llibre de text i les indicacions i els materials associats de l'aula virtual. La llengua de comunicació a l’aula és l’alemany si bé determinades indicacions de treball i explicacions de continguts es troben de forma addicional en català i espanyol.

En cap cas aquesta metodologia implica haver de treballar en solitud o seguir un mètode basat en l'autoaprenentatge. Partim de la base que una llengua és un instrument de comunicació i que la millor manera d'aprendre-la és comunicant-se. Per tant, caldrà resoldre activitats interactives amb altres membres del curs, en parelles o en grups, mitjançant xats, fòrums o videoconferències. A part, l'estudiant haurà de resoldre tasques amb qüestionaris de l’aula o preparar textos de forma individual. El professorat l'anirà guiant en el seu camí d’aprenentatge.

Amunt

L'assignatura Llengua C III Alemany és construeix sobre les bases lingüístiques adquirides en les assignatures Llengua C I i C II. A través d'aquestes tres assignatures de llengua C Alemany i de l'assignatura Llengua CIV Alemany s'adquireixen les competències lingüístiques i culturals necessàries per poder realitzar traduccions de la llengua C a la llengua A.

Amunt

L'assignatura està dissenyada específicament per contribuir a la formació de professionals en l'àmbit de la traducció i la interpretació així com de professionals plurilingües capaços d'interactuar en contextos multilingües i interculturals.

Amunt

És un requisit tenir superades les assignatures Llengua CI Alemany i Llengua CII Alemany.

Amunt

Competències bàsiques

B1: Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

B3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

B5: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Competències específiques

E3: Dominar la llengua C a nivell d'usuari independent i comunicar-se en contextos professionals. (E3)

E4: Identificar les  funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com a plurilingües. (E7)

E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits. (E13)

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.(E8)

Competències transversals

T3: Interactuar en contextos globals i internacionals, identificant necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i autodirección en els processos tant professionals com de recerca.


T4: Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa ja sigui en entorns presencials com a virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC.

T7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Objectius d'aprenentatge

Els objectius d'aprenentatge en aquesta assignatura són que en finalitzar l'assignatura de Llengua C (alemany)

  • es pugui evidenciar capacitat per reconèixer els elements lingüístics característics de la llengua d'estudi en els gèneres textuals tractats i demostrar que es coneixen les estructures lingüístiques pròpies d'aquesta llengua treballades
  • s'entenguin de forma global textos divulgatius de diaris i pàgines web, textos descriptius, formularis, cartes i correus electrònics personals en llengua C (alemany)
  • s'entengui de forma detallada el discurs oral del professorat i de forma global entrevistes amb parlants natius sobre usos i aspectes de la vida quotidiana expressats en la llengua d'estudi
  • es demostri la capacitat d'elaborar, a partir de models de text, textos breus narratius, descriptius o d'opinió sobre temes relacionats amb la vida quotidiana en llengua C (alemany)
  • es demostri la capacitat d'interaccionar oralment en alemany amb companys/as de l'aula en i sobre situacions de la vida quotidiana

Amunt

1. Expressar expectatives. Convidar i acceptar invitacions. Expressar suposicions. (Gramàtica: complements de datiu. Posició dels complements de datiu i acusatiu en l'oració.)

2. Descriure l'habitatge. Tècniques de lectura selectiva: Entendre anuncis i contractes de lloguer. (Gramàtica: declinació de l'adjectiu amb substantius sense determinant i del pronom possessiu. Les preposicions locals "Wechselpräpositionen").

3. Entendre i explicar experiències de vida en un nou entorn. Tècniques de lectura aplicades a la comprensió de textos divulgatius. (Gramàtica: oracions subordinades, connectors subordinants "weil" i "dass". L'ús de pronoms reflexius en acusatiu i datiu. Declinació de l'adjectiu amb determinant.)

4. A. Narrar anècdotes i històries breus. B. Interaccionar amb registre formal en institucions i bancs. Entendre formularis. (Gramàtica: oracions condicionals amb el connector condicional "wenn". Oracions temporals amb el connector subordinant "als". Temps de passat: repàs del "Perfekt" i introducció del "Präteritum". Verbs amb datiu.)

5. Comunicar-se en la interacció mèdic-pacient. Expressar sensacions i justificar-les. Entendre prospectes mèdics. (Gramàtica: oracions temporals amb els connectors "seit(dem)" i "bis". Connectors causals i consecutius coordinants. Semàntica dels verbs modals.)

 

Amunt

El material bàsic és el llibre de text indicat a l'apartat "Materials de l'assignatura". En aquesta assignatura es treballen les lliçons 9-13. La resta del llibre es treballa en l'assignatura Llengua CIV. El llibre de text queda complementat pels recursos online a l'eina Moodle2 de l'aula, imprescindible per poder seguir l'assignatura. Finalment es recomana la consulta de gramàtiques o llibres de pràctica addicionals (veure apartat "Bibliografia i fonts d'informació").

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via:

- A partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS):

La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).
Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

- Mitjançant la realització d'un examen final (EX):

Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. Per aquesta via, la qualificació final de l'assignatura s'obté creuant la nota de l'EX amb la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr).

En qualsevol de les dues vies és obligatori fer les activitats pràctiques (Pr).

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS o EX + Pr.

 
 
 

Amunt