Llengua i tecnologies Codi:  21.522    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta és una assignatura introductòria a les tecnologies del llenguatge i el processament del llenguatge natural específicament orientada a traductors i intèrprets. Es tracten amb profunditat els aspectes relacionats amb la traducció assistida per ordinador i els seus principals recursos associats: les memòries de traducció i les bases de dades terminològiques. S’introdueixen els principals conceptes relacionats amb la traducció automàtica amb l’objectiu que  els alumnes coneguin les principals estratègies i que valorin en quins casos aquesta tecnologia pot resultar d’utilitat a un traductor professional. Finalment s’estudien els corpus lingüístics, tant des d’una perspectiva teòrica, com des de l’aplicació pràctica.

Amunt

Aquesta assignatura és eminentment pràctica en el sentit que us proporcionarà rescursos que de diverses maneres us facilitaran les tasques lingüístiques relacionades amb el dia a dia dels i les professionals de la traducció, la correcció, la mediació lingüística i la gestió de recursos lexicogràfics, terminològics i textuals. Els coneixements adquirits aquí et podrien servir per facilitar-te tasques ja durant els estudis, però et seran essencials per a l'exercici de la professió en qualsevol àmbit que no sigui la traducció literària.

Amunt

Els coneixements i competències que adquiriràs aquí seran útils per a la traducció i correcció de textos, per a la gestió i ús de bases de dades lexicogràfiques i terminològiques, i per a la gestió i ús de recursos lingüístics (diccionaris i corpus principalment) per a eines de processament del llenguatge natural.

Amunt

No es requereixen coneixements previs, però s'assumeix una familiaritat mínima amb l'ús de l'ordinador. I també uns coneixements bàsics de lingüística.

Amunt

Competències específiques

E7: Analitzar i planificar projectes lingüístics i de traducció.

E8: Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques.

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.

Amunt

1. La traducció assistida per ordinador

2. Les memòries de traducció

3. Les bases de dades terminològiques

4. La traducció automàtica

6.a. El processament de corpus (I): lingüística empírica

6.b. El processament de corpus (II): exemples pràctics d'explotació i ús

Amunt

Llengua i tecnologies XML
Llengua i tecnologies DAISY
Llengua i tecnologies EPUB 2.0
Llengua i tecnologies MOBIPOCKET
Llengua i tecnologies KARAOKE
Llengua i tecnologies XML
Llengua i tecnologies HTML5
Llengua i tecnologies PDF
Llengua i tecnologies OAI-MPH
Lengua y tecnologías XML
Lengua y tecnologías DAISY
Lengua y tecnologías EPUB 2.0
Lengua y tecnologías MOBIPOCKET
Lengua y tecnologías KARAOKE
Lengua y tecnologías XML
Lengua y tecnologías HTML5
Lengua y tecnologías PDF
Lengua y tecnologías OAI-MPH
Les tecnologies de la parla XML
Les tecnologies de la parla DAISY
Les tecnologies de la parla EPUB 2.0
Les tecnologies de la parla MOBIPOCKET
Les tecnologies de la parla HTML5
Les tecnologies de la parla PDF
Intel·ligència artificial (IA) XML
Intel·ligència artificial (IA) DAISY
Intel·ligència artificial (IA) EPUB 2.0
Intel·ligència artificial (IA) MOBIPOCKET
Intel·ligència artificial (IA) HTML5
Intel·ligència artificial (IA) PDF
Inteligencia artificial (IA) XML
Inteligencia artificial (IA) DAISY
Inteligencia artificial (IA) EPUB 2.0
Inteligencia artificial (IA) MOBIPOCKET
Inteligencia artificial (IA) HTML5
Inteligencia artificial (IA) PDF
Las tecnologías del habla XML
Las tecnologías del habla DAISY
Las tecnologías del habla EPUB 2.0
Las tecnologías del habla MOBIPOCKET
Las tecnologías del habla HTML5
Las tecnologías del habla PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

  1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
  2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
    • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
    • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
    • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt