Publicitat i Traducció B-A (anglès-català) Codi:  21.523    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura treballem l'especificitat de la traducció publicitària en contextos diversos: publicitat impresa, publicitat a la xarxa i publicitat audiovisual. Un dels objectius principals de l'assignatura és la fonamentació teòrica de la traducció de textos publicitaris. També tractem la traducció subordinada a la imatge en altres àmbits: llibres il·lustrats, catàlegs i fullets amb preeminència de la imatge gràfica, així com còmics. 
 

El curs està estructurat en quatre parts o proves d'avaluació contínua (PAC). Cadascuna se centra en un tema que trobaràs desenvolupat en els mòduls. A més dels continguts teòrics, trobaràs una sèrie d'activitats preparatòries. El curs s'ha planificat de manera que cada mòdul ens ocupi aproximadament quatre setmanes. 

Amunt

Es tracta d'una assignatura obligatòria de 6 crèdits del grau de Traducció, Interpretació i llengües aplicades, que es cursa de setembre a febrer. Forma part de la matèria de Traducció.

Amunt

Aquesta assignatura permet preparar-se per a la traducció especialitzada en els àmbits de la publicitat gràfica, audiovisual i dels textos il·lustrats, en els àmbits que professionalment es coneixen com a transcreació i localització. També introdueix l'alumnat en la investigació sobre aquests àmbits.

Amunt

Es recomana tenir un bon domini de les llengües de sortida i d'arribada, així com de diferents estratègies de traducció i destreses informàtiques relacionades amb els processadors de textos. Per això, es recomana tenir superades les assignatures que es detallen en el següent apartat.

Amunt

Per matricular-se de Publicitat i Traducció B-A (anglès-català), es recomana haver superat prèviament les següents assignatures:

 • Llengua A II (català)
 • Llengua B II (anglès)
 • Introducció a la Lingüística Aplicada i a la
 • Traducció B-A (anglès-català)
 • Traducció de Textos Divulgatius B-A (anglès-català).

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són els següents:

 1. Aprofundir en els fonaments teòrics de la traducció publicitària.
 2. Incorporar la perspectiva icònica en la presa de decisions en la traducció. 
 3. Fomentar la creativitat com a estratègia indispensable en la traducció publicitària.
 4. Inserir la traducció dins del conjunt de la campanya de promoció en una agència publicitària. 
 5. Interioritzar la noció de qualitat en traducció publicitària. 
   

Competències 
 Les i els estudiants podran:

Bàsiques: 
CB2: Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi. 

CB3: Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic.
 
Transversals: 
CT1: Actuar amb esperit i reflexió crítica davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional. 
 
Generals: 
G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió. 
G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió. 
G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió. 
 
Específiques: 
E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en aquesta llengua.  
E4: Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com plurilingües. 
E8: Identificar els contextos de la inserció professional i aplicar els coneixements de llengües, traducció, lingüística i processament del llenguatge en activitats professionals específiques. 
E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.  
E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació.  
E14: Tenir destreses per documentar-se, buscar, seleccionar i gestionar la informació. 

Amunt

Aquesta assignatura s'articula en quatre PAC, en les quals es proposen diferents activitats de traducció i reflexió traductològica. Els temes tractats són els següents:  
1. La traducció de publicitat impresa. 
2. La traducció de publicitat audiovisual. 
3. La traducció de textos il·lustrats. 
4. Enfocaments teòrics i professionals en la traducció publicitària. 

Amunt

Publicitat i Traducció (Anglès-Català) PDF

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Per aprovar l'assignatura has de superar l'avaluació contínua (AC) i fer una prova de síntesi (PS).

La qualificació final (QF) de l'assignatura es calcula d'acord amb el següent:

 • Si superes l'AC i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final es ponderarà d'acord amb els valors establerts en el pla docent.
 • Si superes l'AC però no obtens la nota mínima necessària a la prova de síntesi, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a la PS.
 • Si superes l'AC i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
 • Si no superes l'AC, la nota final serà un No presentat
 • Si no et presentes a l'AC, la nota final serà un No presentat.

 

Amunt