Llengua A IV (català) Codi:  21.525    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Llengua A IV (Català) pretén proporcionar als estudiants les eines per a desenvolupar la seva competència discursiva a partir de l'estudi de la lingüística textual. L'objectiu general és millorar la comprensió, la producció i la revisió de textos per a l'exercici de l'activitat traductològica. De manera específica, l'assignatura inclou una introducció teòrica a la pragmàtica i l'anàlisi del discurs, un treball de fons sobre les propietats textuals (l'adequació, la coherència i la cohesió), un apartat de presentació i pràctica dels patrons discursius i els gèneres textuals, i una activitat cooperativa de redacció i revisió de textos. 

Amunt

Llengua A IV forma part del bloc d'assignatures de formació bàsica del Grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades (UOC-Uvic-UCC). Aquesta matèria és la darrera del conjunt de quatre assignatures sobre llengua catalana que s'ofereix en el pla d'estudis del Grau.

L'aprovació del conjunt de les quatre assignatures permet adquirir tots els coneixements avançats necessaris per poder desenvolupar amb èxit l'activitat traductora cap al català.

Amunt

Dominar la comprensió i la producció escrita, així com disposar de coneixements bàsics sobre lingüística textual, constitueix un requisit essencial per a la pràctica de la traducció. L'assignatura, doncs, prepara l'estudiant per al seu futur professional com a traductor, si bé els coneixements i les destreses adquirits en la matèria poden aplicar-se a un conjunt ampli d'activitats professionals, com ara la redacció, la docència, l'assessorament lingüístic, la recerca, etc., i a camps professionals tan diversos com el sector jurídic, científic i tecnològic, entre altres. En definitiva, l'assignatura es projecta en tots els camps del coneixement que requereixin una activitat professional de traducció, correcció, redacció i assessorament en què el català sigui llengua de treball.

Amunt

Cal que la llengua catalana sigui la llengua materna de l'estudiant o bé que aquest posseeixi el nivell C1 de català o equivalent.

Amunt

És un requisit haver cursat i superat les assignatures Llengua A I (Català), Llengua A II (Català) i Llengua A III (Català).

Amunt

En aquesta assignatura l'estudiant treballarà els objectius següents, que seran objecte d'avaluació per mitjà de les activitats proposades:

 • Conèixer els principis fonamentals de la lingüística textual.
 • Entendre els mecanismes que entren en joc en la producció i la recepció de textos orals i escrits.
 • Identificar el context de producció dels textos: la intenció comunicativa i la relació entre interlocutors.
 • Analitzar produccions orals i escrites des del punt de vista de la pragmàtica.
 • Endinsar-se en les particularitats de la traducció en contextos culturals diversos.
 • Aprofundir en les propietats textuals que permeten entendre i produir textos.
 • Conèixer les característiques de l'adequació textual.
 • Entendre els elements que fan que un text sigui coherent i posar-los en pràctica.
 • Conèixer, posar en pràctica i analitzar els elements de cohesió textual de textos escrits.
 • Reconèixer els diferents tipus de text o seqüències i els gèneres textuals.
 • Analitzar textos de diferents tipus i extreure'n les característiques principals.
 • Produir escrits segons diferents tipologies i gèneres textuals.
 • Reconèixer les marques lingüístiques pròpies de cada tipus de text.
 • Elaborar articles d'opinió, cartes formals i resums.
 • Entendre els diferents processos i recursos de composició escrita.
 • Millorar el procés de comprensió i de producció de textos.
 • Practicar la revisió de textos de manera col·laborativa.

Aquests objectius responen a la voluntat que l'estudiant treballi un conjunt d'aprenentatges que es tradueixen en l'adquisició de les competències bàsiques (B), generals (G), transversals (T) i específiques (E) següents:

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

G2: Desenvolupar i mantenir actualitzades les pròpies competències, destreses i coneixements segons els estàndards de la professió.

T1: Actuar amb esperit i reflexió crítics davant el coneixement, en totes les seves dimensions mostrant inquietud intel·lectual, cultural i científica i amb compromís cap al rigor i la qualitat en l'exigència professional.

T3: Interactuar en contextos globals i internacionals, identificant necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i autodirecció en els processos tant professionals com de recerca.

E1: Dominar la llengua A en un nivell avançat superior i tenir capacitat de comunicar-se amb excel·lència, oralment i per escrit, en la llengua esmentada.

E6: Analitzar i aplicar reflexivament els coneixements de teoria lingüística i de teoria de la traducció.

E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits.

Amunt

Els continguts que es treballen en aquesta assignatura són:

1. Pragmàtica i anàlisi del discurs

 • Introducció teòrica
 • Austin i els actes de parla
 • Grice i el principi de cooperació
 • Sperber i Wilson i el principi de pertinència
 • La cortesia
 • Pragmàtica i traducció

 2. Les propietats textuals

 • Adequació
 • Coherència
 • Cohesió

 3. Els patrons discursius i els gèneres textuals

 • Els patrons discursius i les seqüències textuals
  • El patró argumentatiu
  • Exemples de patrons discursius i exponents lingüístics de cada patró
  • Combinació de patrons discursius
 • Els gèneres textuals
  • L'article d'opinió
  • La carta formal
  • El resum

4. Tècniques de redacció i revisió de textos

Amunt

Lingüística textual PDF

Amunt

Els continguts de l'assignatura es treballaran a partir de lectures que els estudiants tindran disponibles a l'aula en format digital: articles científics, capítols de llibre i materials docents editats per la UOC. Principalment, les lectures bàsiques seran alguns capítols dels quatre llibres següents:

 • Calsamiglia Blancafort, H.; Tusón Valls, A. (1999). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel.
 • Cassany, D. (1993). La cuina de l'escriptura. Barcelona: Empúries.
 • Cassany, Daniel (2006). Esmolar l'eina. Guia de redacció per a professionals. Barcelona: Empúries.
 • Escandell Vidal, M. Victoria (1996). Introducción a la pragmática. Ariel Lingüística.
 • Lluch, Gemma; Nicolás, Miquel (2015). Escriptura acadèmica: planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona: Editorial UOC.
 • Vilà Comajoan, Carme. Lingüística textual. UOC.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt