Llengua C IV (alemany) Codi:  21.527    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Llengua CIV Alemany és l'última assignatura del cicle d'assignatures de llengua que precedeixen a les assignatures de traducció de la llengua C. En aquesta assignatura es posa una èmfasi especial en la comprensió de textos escrits i es focalitza sobre l'aprenentatge d'estratègies dirigides a la comprensió escrita de textos explicatius, divulgatius, turístics i comercials. De forma paral·lela es treballa l'adquisició de competència cultural.

El treball amb gramàtica i lèxic es fa des d'una perspectiva instrumental amb la funció de facilitar l'adquisició de competència comunicativa que troba la seva expressió en la producció escrita i oral. Es potencia la reflexió sobre aspectes lingüístics des d'un punt de vista contrastiu així com l'expressió en contextos formals. La reflexió sobre l'ús d'estratègies d'aprenentatge forma part del treball continuat durant el curs.

Des d'un punt de vista metodològic s'acompanya a l'alumnat durant el procés d'adquisició i de control d'adquisició de les competències en els quatre àmbits, la comprensió i l'expressió escrita i la comprensió i l'expressió oral, mitjançant tasques comunicatives. La llengua de comunicació en l'aula és l'alemany. 

Amunt

L'assignatura Llengua C IV Alemany és construeix sobre les bases lingüístiques adquirides en les assignatures Llengua C I-C III. A través d'aquesta darrera assignatura del cicle inicial s'acaben de posar les bases de les competències lingüístiques i culturals necessàries per poder realitzar traduccions de la llengua C a la llengua A.

Amunt

L'assignatura està dissenyada específicament per contribuir a la formació de professionals en l'àmbit de la traducció i la interpretació així com de professionals plurilingües capaços d'interactuar en contextos multilingües i interculturals.

Amunt

És requisit tenir superades les assignatures Llengua CI Alemany, Llengua CII Alemany i Llengua CIII Alemany.

Amunt

Competències bàsiques

B1: Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

B3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

B5: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències generals

G1: Gestionar, analitzar, interpretar i sintetitzar informació de fonts diferents per desenvolupar la professió.

G3: Posseir habilitats per a la crítica i l'autocrítica, i demostrar preocupació per la qualitat i pel respecte als codis deontològics de la professió.

Competències específiques

E3: Dominar la llengua C a nivell d'usuari independent i comunicar-se en contextos professionals. (E3)

E4: Identificar les funcions socials i comunicatives de les llengües, així com els processos de comunicació intercultural, tant en entorns monolingües com a plurilingües. (E7)

E12: Tenir capacitat per analitzar, editar i revisar textos orals i escrits. (E13)

E13: Dominar les eines informàtiques aplicades a les llengües, traducció, interpretació i documentació, i identificar les potencialitats dels entorns virtuals de comunicació. (E8)

Competències transversals

T3: Interactuar en contextos globals i internacionals, identificant necessitats i noves realitats que permetin transferir el coneixement cap a àmbits de desenvolupament professional actuals o emergents, amb capacitat d'adaptació i autodirección en els processos tant professionals com de recerca.

T4: Mostrar habilitats per a l'exercici professional en entorns multidisciplinaris i complexos, en coordinació amb equips de treball en xarxa ja sigui en entorns presencials com a virtuals, mitjançant l'ús informàtic i informacional de les TIC.

T7: Ser l'actor principal del propi procés formatiu orientat cap a la millora personal i professional i adquirir una formació integral que permeti aprendre i conviure en un context de diversitat lingüística i amb realitats socials, culturals i econòmiques molt diverses.

Objectius d'aprenentatge

Els objectius d'aprenentatge en aquesta assignatura són que en finalitzar l'assignatura de Llengua C (alemany)

  • es pugui evidenciar la capacitat de reconèixer les característiques lingüístiques de la llengua d'estudi dels gèneres textuals tractats i de diferenciar les característiques de gèneres textuals comparant models de text a nivell alemany-alemany,
  • es pugui evidenciar la capacitat d'entendre de forma detallada textos explicatius i expositius (entrades en blogs públics o correus electrònics personals), cartes/correu-vos formals així com textos publicitaris (anuncis) i de forma global textos divulgatius en revistes, diaris i pàgines web, textos turístics, textos divulgatius especialitzats, textos d'opinió i argumentatius senzills (articles d'opinió i cartes al director) i fullets publicitaris (presentacions d'empreses) en la llengua d'estudi,
  • es pugui elaborar a partir de models de text i fent un ús efectiu dels diccionaris i dels recursos lingüístics treballats: textos narratius (informes de viatge), textos explicatius, textos d'opinió i argumentatius sobre temes d'actualitat, cartes comercials senzilles, presentacions acadèmiques o resums de text respectant les característiques d'aquestes tipologies de text en la llengua C (alemany),
  • es reconeguin les característiques i el lèxic relacionat amb festes tradicionals populars, es coneguin algunes normes de tractament en cartes i en el discurs oral i es disposi de nocions sobre el món educatiu i laboral a Alemanya,
  • s'evidenciï la capacitat de saber avaluar el propi procés d'aprenentatge, de saber identificar els objectius d'aprenentatge a partir d'una anàlisi de les competències a aconseguir i del propi punt de partida,
  • es mostri capacitat de treball en equip tant de formal escrita com a oral en línia

Amunt

1.  A. Festes populars: tècniques de lectura per a textos descriptius publicitaris. B. Interaccionar en tendes de roba. (Gramàtica: pronom interrogatiu welch-. Articles i pronoms demostratius. Articles i pronoms indefinits).

2. Tècniques de lectura selectiva per a extraure informació bàsica de textos turístics. Explicar de forma escrita i oral experiències i opinions sobre llocs i viatges. Entendre i produir indicacions de ruta. Anàlisi contrastiva de l'expressió de les relacions espacials.(Gramàtica: preguntes indirectes; complements de lloc).

3.  Tècniques de lectura global i selectiva per a textos divulgatius especialitzats (àmbit educatiu i laboral). Exposar i explicar de forma detallada fets i xifres. Expressar consells. Expressar condicionalidad irreal. (Gramàtica: Konjunktiv II; oracions de relatiu; el genitiu).

4.  Característiques de les tipologies de text currículum, carta de presentació i entrevista laboral. Tècniques de lectura per a fullets publicitaris. Extraure informació d'entrades en diccionaris i enciclopèdies. Entendre i exposar oralment motivacions i opinions en contextos formals. Expressar plans i desitjos en passat. (Gramàtica: veu passiva; Konjunktiv II Vergangenheit).

5.  Característiques de textos turístics publicitaris. Narrar i explicar experiències de forma subjectiva. Tècniques de comprensió oral per a anticipar informació. Expressar suposicions. (Gramàtica: oracions comparatives; adverbis de dubte; visió global de connectors sintàctics).

Amunt

DaF kompakt neu A2 Llibre-manual

Amunt

Manual del curs:

Braun, B. Et al. (2016). DaF kompakt neu A2. Kursbuch und Arbeitsbuch. München: Klett/Langenscheidt. ISBN 9783126763141

Llibres de consulta:

Gramàtiques:

Castell, A. (2002) Gramática de la lengua alemana. Madrid: Idiomas

Corcoll, B.; Corcoll, R. (2000).Programm. Gramática. Barcelona: Herder

Reimann, M.(2000). Grundstufengrammatik. München: Hueber

Llibres d’exercicis:

Castell, A.; Braucek, B. (2002). Gramática de la lengua alemana. Ejercicios. Madrid: Idiomas

Corcoll, R.; Corcoll, B. (2000). Programm. Libro de ejercicios y soluciones. Barcelona: Herder

Reimann, M. (2000). Gramática esencial del alemán (con ejercicios). Ismaning: Max Hueber Verlag

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent - incloses les proves finals - o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC es reserva la potestat de sol·licitar a l'estudiant que s'identifiqui o que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació pels mitjans que estableixi la Universitat (síncrons o asíncrons). A aquests efectes, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús d'un micròfon, una càmera o altres eines durant l'avaluació i que s'asseguri que funcionen correctament.

La verificació dels coneixements per garantir l'autoria de la prova no implicarà en cap cas una segona avaluació.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de les activitats fetes al llarg del curs i la realització d'una prova de síntesi (PS). La combinació de la nota final de les activitats d'avaluació contínua (AC) i la qualificació final de les activitats pràctiques (Pr) dóna com a resultat la qualificació final d'avaluació contínua (FC: AC + Pr).

Per a tenir dret a fer la PS, la qualificació final d'avaluació contínua (FC) ha de ser igual o superior a 5. La nota final de l'assignatura s'obtindrà posteriorment creuant la nota de la PS amb la FC.

La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: (AC + Pr) + PS.

 
 

Amunt